JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
24.7.2023 12.46
Mielipiteet

Totuus ei pala tulessakaan, ei edes politiikassa

Läh­din puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten eh­dol­le alu­e­vaa­lei­hin rak­kau­des­ta ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin, jot­ka ovat elä­mäm­me tär­keim­piä asi­oi­ta. Näin, et­tä pit­kien etäi­syyk­sien Poh­jois-Kar­ja­las­sa on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää tur­va­ta toi­mi­vat lä­hi­pal­ve­lut. Näin lu­pa­sin en­nen alu­e­vaa­le­ja ja tä­män lu­pauk­se­ni olen myös pi­tä­nyt sil­lä­kin uhal­la, et­tä ka­ve­rei­ta ei lii­ak­si ole ol­lut tyr­kyl­lä alu­e­val­tuu­tet­tu­jen jou­kos­sa; omas­ta ryh­mäs­tä­kin ka­ve­rei­na vain muu­ta­ma sit­keä lä­hi­pal­ve­lui­den puo­les­ta­pu­hu­ja.

Kes­kus­tan alu­e­val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­jis­to kir­joit­ti (Kar­ja­lai­nen 12.7), et­tä 22.6 ko­kouk­sen ää­nes­tyk­ses­sä ha­lut­tiin tur­va­ta pa­ras saa­ta­vis­sa ole­va rat­kai­su, min­kä vuok­si Kes­kus­tan enem­mis­tö ei voi­nut ol­la Au­vi­sen hy­vän esi­tyk­sen ta­ka­na. Väi­tän, et­tä jos Kes­kus­tan koko ryh­mäl­tä oli­si riit­tä­nyt tah­to­ti­laa ää­nes­tää tä­män Au­vi­sen lä­hi­pal­ve­lut koko maa­kun­taan tur­vaa­van pal­ve­lu­ver­kon puo­les­ta, oli­sim­me sii­nä on­nis­tu­neet, vaik­ka Ko­koo­mus ja So­si­aa­li­de­mok­raa­tit ei­vät oli­si sitä kan­nat­ta­neet­kaan. Ai­na­kin täl­lai­sel­la ää­nes­tys­käyt­täy­ty­mi­sel­lä oli­sim­me puo­lus­ta­neet sitä, mitä en­nen vaa­le­ja lu­pa­sim­me.

Muis­tu­tan myös, et­tä pel­käs­tään Kes­kus­ta ei ryh­mä­nä lu­van­nut tur­va­ta en­nen alu­e­vaa­le­ja lä­hi­pal­ve­lui­ta koko maa­kun­taan. SDP:n val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­jis­to syyt­ti mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­saan (Kar­ja­lai­nen 17.7) var­sin kär­ke­väs­ti Kes­kus­taa vaa­li­lu­paus­ten an­ta­mi­ses­ta. SDP:n pu­heen­joh­ta­jis­tol­ta on pääs­syt unoh­tu­maan, et­tä SDP oli yh­des­sä Kes­kus­tan kans­sa ra­ken­ta­mas­sa nyt voi­mas­sa ole­vaa hy­vin­voin­ti­jär­jes­tel­mää.

Ote SDP:n val­ta­kun­nal­li­ses­ta vaa­li­oh­jel­mas­ta: ”Meil­le so­si­a­li­de­mok­raa­teil­le yh­den­ver­tai­set, saa­vu­tet­ta­vat ja laa­duk­kaat pal­ve­lut ovat avain kan­sa­kun­tam­me me­nes­tyk­seen myös tu­le­vai­suu­des­sa. Tasa-ar­voi­nen hy­vin­voin­ti luo yh­teis­kun­nal­lis­ta luot­ta­mus­ta, tur­val­li­suut­ta ja yh­teis­kun­nan toi­mi­vuut­ta. Jo­kai­sel­la meis­tä on oi­keus laa­duk­kai­siin so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin sekä pe­las­tus­toi­meen asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. Pal­ve­lu­jen on ol­ta­va saa­ta­vil­la sil­loin, kun nii­tä tar­vi­taan, ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ja riit­tä­vän lä­hel­lä”. Näin SDP lu­pa­si en­nen vaa­le­ja, mikä on hy­vin ris­ti­rii­tais­ta pu­heen­joh­ta­jis­ton esit­tä­miin kan­na­not­toi­hin.

Nyt SDP:n ryh­mäl­le so­pii, et­tä esim. juu­ka­lai­set jou­tu­vat ha­keu­tu­maan lää­kä­rin- ja ham­mas­lää­kä­rin­päi­vys­tys­pal­ve­lui­hin pa­him­mil­laan yli 80 ki­lo­met­rin pää­hän. Ovat­ko ne SDP:n mie­les­tä riit­tä­vän lä­hel­lä ja to­teu­tuu­ko maa­kun­nas­sam­me yh­den­ver­tai­set pal­ve­lut asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta? Pa­kos­ti­kin tu­lee mie­lee­ni vuo­ri­saar­nas­ta koh­ta: ”Kuin­ka näet ri­kan, joka on vel­je­si sil­mäs­sä, mut­ta et huo­maa mal­kaa omas­sa sil­mäs­sä­si?

SDP:n val­tuus­to­ryh­män mie­les­tä Kes­kus­tan ryh­män si­säl­tä tul­lut val­tuu­tet­tu Au­vi­sen pal­ve­lu­verk­ko­e­si­tys oli ta­lou­den ja hen­ki­lös­tö­re­surs­sien nä­kö­kul­mas­ta täy­sin epä­re­a­lis­ti­nen ja po­pu­lis­ti­nen heit­to. Oi­keut­taa­ko nämä pe­rus­teet vie­mään syr­jäs­sä asu­vil­ta ih­mi­sil­tä lä­hi­pal­ve­lut ja aset­ta­maan hei­dät erit­täin epä­ta­sa-ar­voi­seen ase­maan? Ta­lou­del­lis­ta ”kur­juut­ta” ja hen­ki­lös­tö­re­surs­se­ja oli­si pi­kem­min­kin ja­et­ta­va ta­sa­puo­li­ses­ti koko maa­kun­nan alu­eel­le, ei­kä koh­dis­tet­ta­va sääs­tö­jä pel­käs­tään syr­jäs­sä ja jo muu­ten­kin hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le ja asu­vil­le ih­mi­sil­le.

Olen edel­leen vah­vas­ti sitä miel­tä, et­tä ih­mis­ten tu­li­si saa­da pe­rus­ter­vey­den­huol­lon lää­kä­rin- ja ham­mas­lää­kä­rin vas­taa­not­to­pal­ve­lut lä­hi­pal­ve­lui­na. Sitä olen puo­lus­ta­nut ja sitä tu­len jat­kos­sa­kin puo­lus­ta­maan enem­mis­tön pai­nos­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta.

TAR­JA HYYK­KY

alu­e­val­tuu­tet­tu (kesk.),

tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan vpj,

Juu­an ap­tee­kin ap­teek­ka­ri

Lisää aiheesta

Kysely