JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.7.2023 6.20
Mielipiteet

Jospa sittenkin sinne sieni- ja marjametsään

Tä­hän ai­kaan vuo­des­ta sitä ai­na toi­voo, et­tä oli­sin­pa kas­va­nut ah­ke­ram­mak­si mar­jas­ta­jak­si, sie­nes­tä­jäk­si ja yleen­sä­kin in­nok­kaam­mak­si luon­no­nan­ti­mien ke­rää­jäk­si. Met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jä omi­nai­suus on asia, joka on vaan mi­nun hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta ke­hi­tyk­ses­tä jää­nyt lä­hes ko­ko­naan puut­tu­maan. Gee­ni­pe­ri­mää en voi syyt­tää, sil­lä muis­tan kuin­ka van­hem­pa­ni ah­ke­roi­vat joka syk­sy mar­ja­met­säs­sä mus­ti­koi­den, puo­lu­koi­den, vat­tu­jen ja suol­la lak­ko­jen pe­räs­sä kan­ta­en näi­tä herk­ku­ja san­ko­tol­kul­la ko­tiin. Niis­tä sit­ten ja­los­tet­tiin hil­lot, me­hut ja tie­tys­ti mauk­kaat mar­ja­pii­ra­kat.

Näil­lä mar­jas­tus­ret­kil­lä olin tie­tys­ti it­se­kin mu­ka­na enem­män tai vä­hem­män pa­ko­tet­tu­na. Toi­set yrit­ti­vät ke­räi­li­jäin­nos­tus­ta mi­nuun tar­tut­taa kui­ten­kaan sii­nä on­nis­tu­mat­ta. Muis­ti­ku­vi­na met­sä­ret­kis­tä on vain se juu­ri poh­jan­pei­ton saa­nut mar­ja­äm­pä­ri sii­nä vai­hees­sa, kun toi­sil­la saa­lis lä­he­ni jo puol­ta san­koa. It­sel­lä­ni oli ke­räy­sai­ka ku­lu­nut mai­se­mia ih­me­tel­les­sä ja Ha­vuk­ka-ahon ajat­te­li­jan ta­paan "si­ni­siä aja­tuk­sia" tuu­mail­les­sa. Hie­man se sit­ten hä­vet­ti ja kyp­syt­ti, kun oma tuo­tos mar­ja­ret­kel­tä jäi to­siin ver­rat­tu­na hy­vin­kin vaa­ti­mat­to­mak­si. Eri­tyi­ses­ti muis­tan harp­po­mi­se­ni paar­mo­jen kes­kel­lä lak­ka­suol­la, jos­sa päi­vän hi­koi­lun jäl­keen kaa­doin vai­voin poi­mi­ma­ni puo­li­äm­pä­ril­li­se­ni suo-ojaan loi­ka­tes­sa­ni sen yli.

Ny­ky­ään ei siis tule ko­vin­kaan pal­joa mar­ja­met­sis­sä sa­moil­tua. Pe­rus­te­len it­sel­le­ni asi­an ti­laa sil­lä, et­tä ei vaan ole ai­kaa. Mut­ta jos­pa sit­ten eläk­keel­lä...

Hat­tua nos­tan heil­le, keil­lä riit­tää tar­moa ja ha­lua luon­no­nan­ti­mien ke­rää­mi­seen. Lap­se­na ja tei­ni­nä­kin ajat­te­lin, et­tä mar­jas­tus on vain van­ho­jen ih­mis­ten har­ras­tus, mut­ta vää­räs­sä olin. It­se­ni ikäis­ten ja it­se­ä­ni van­hem­pien li­säk­si myös mo­net nuo­ret suun­nis­ta­vat mar­ja- ja sie­ni­met­sään il­mais­ten an­ti­mien ää­rel­le. Sen li­säk­si, et­tä mar­jas­tus ja sie­nes­tys tuo herk­ku­ja omaan ruo­ka­pöy­tään tai myy­ty­nä myös ta­lou­del­lis­ta tu­loa. Po­si­tii­vis­ta on li­säk­si se, et­tä fyy­si­nen kun­to kas­vaa ja mie­li vir­kis­tyy. Näi­tä po­si­tii­vi­sia asi­oi­ta lis­ta­tes­sa­ni alan miet­ti­mään, et­tä mis­tä kai­kes­ta olen jää­nyt pait­si, kun en ole sin­ne mar­ja­met­sään it­se suun­nis­ta­nut?

Täs­sä leh­des­sä toi­saal­la ole­van tat­ti­kau­den al­ka­mi­ses­ta ker­to­van uu­ti­sen in­noit­ta­ma­na ajat­te­lin­kin ope­tel­la tun­te­maan herk­ku­ta­tin, kan­ta­rel­lin ja mai­te­roi­sen - vai mitä rous­ku­ja ne nyt ovat­kaan - li­säk­si vie­lä jon­kun hy­vän ruo­ka­sie­nen. Näil­lä tie­doil­la suun­taan sie­ni­met­sään ja ko­ko­an niin kuin hams­te­ri it­sel­le­ni tu­le­van tal­ven sie­ni­her­kut säi­löön. Sie­net va­lit­sen ke­räi­li­jä -ura­ni aloi­tuk­sek­si sik­si, et­tä nii­tä ke­rä­tes­sä kori täyt­tyy malt­ta­mat­to­mal­la­kin poi­mi­jal­la yleen­sä ihan koh­tuu­a­jas­sa.

Kari Sark­ki­nen

kari.sark­ki­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely