JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.7.2023 13.25
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Turvapaikka

Lii­tyin au­toi­li­joi­den jouk­koon myö­hään. Al­ku oli vai­kea. Olin yli 30-vuo­ti­as, kun sain ajo­kor­tin. Ins­si meni läpi vas­ta toi­sel­la yri­tyk­sel­lä.

En ym­mär­rä au­tois­ta mi­tään. ”Män­tä” ja ”sy­lin­te­ri” ovat mi­nul­le vain sa­no­ja. Ker­ran tank­kauk­sen jäl­keen poi­ka­ni ky­syi, kuin­ka ben­sii­ni me­nee säi­li­ös­tä moot­to­riin. En osan­nut vas­ta­ta. En ol­lut kos­kaan edes aja­tel­lut asi­aa. ”Kysy ukil­ta”, vas­ta­sin.

Täs­tä huo­li­mat­ta ra­kas­tan au­to­a­ni ja au­toi­lua. Kun vai­mo­ni sa­noi, et­tä Ško­dam­me on ruu­miin vä­ri­nen, mi­nul­le tuli paha mie­li. Oma au­to ei ni­mit­täin ole mi­nul­le vain liik­ku­mis­vä­li­ne. Se on myös tur­va­paik­ka. Kun sul­jen au­to­ni oven, sul­keu­dun kai­kel­ta muul­ta. Olen kuul­lut, et­tä ih­mi­nen on on­nel­li­sim­mil­laan, kun hän kes­kit­tyy yh­teen asi­aan ja on läs­nä het­kes­sä. Kun ajan au­toa, ajan au­toa. Toi­saal­ta voin ha­lu­tes­sa­ni lait­taa mie­li­mu­siik­ki­a­ni soi­maan tai ää­ni­kir­jo­ja kuu­lu­maan. Ai­na muul­loin tun­tuu, et­tä ei täl­le ole oi­ke­as­ti ai­kaa. Mut­ta au­tos­sa en pää­se kar­kuun, te­ke­mään jo­tain muka tär­ke­äm­pää. Olen­han mat­kal­la jon­ne­kin, mi­nul­la on pää­mää­rä. Elä­mä on het­ken ver­ran sel­ke­ää.

Ky­sy­mys on myös iden­ti­tee­tis­tä. Kun ajo­kor­tin saa­tu­a­ni ajoin en­sim­mäis­tä ker­taa lip­pa­hat­tu pääs­sä­ni ja pe­rä­kär­ry pe­räs­sä­ni kaa­to­pai­kal­le, tun­sin ole­va­ni ta­val­li­nen suo­ma­lai­nen mies. Au­toi­li­ja au­toi­li­joi­den jou­kos­sa.

Au­to on työs­sä­ni vält­tä­mä­tön. Kei­koil­la me­nen mie­lel­lä­ni ta­ka­pen­kil­le pur­ka­maan haas­tat­te­lu­ja läp­pä­ri sy­lis­sä­ni. Au­to on ikään kuin mu­ka­na kul­ke­va toi­mis­to.

Au­toi­lu ai­heut­taa kui­ten­kin syyl­li­syyt­tä. Vaik­ka pit­kis­sä työ­mat­kois­sa on puo­len­sa ja mu­sii­kin kuun­te­lu on mu­ka­vaa, har­mit­taa ener­gi­an tuh­laus ai­dos­ti – kus­tan­nuk­sis­ta pu­hu­mat­ta­kaan. Usein aa­mul­la töi­hin läh­ties­sä mie­tin, pi­täi­si­kö mi­nun ot­taa kyy­tiin sa­maan suun­taan kul­ke­va tut­ta­va­ni. Ai­ka­tau­lu­jen sää­tä­mi­nen tun­tuu kui­ten­kin han­ka­lal­ta. Ken­ties rak­kau­des­sa­ni au­toi­luun on ky­sy­mys juu­ri mu­ka­vuu­den ha­lus­ta.

Ško­da­ni mat­ka­mit­ta­ris­sa meni juu­ri 226 000 ki­lo­met­riä rik­ki. Uu­den au­ton os­ta­mi­nen on jos­sain vai­hees­sa vält­tä­mät­tö­myys. Tie­dän, et­tä mi­nul­la ei ole ai­na­kaan lä­hi­vuo­si­na va­raa hank­kia säh­kö­au­toa. Jat­kan au­toi­lua ris­ti­rii­tai­sin tun­tein.

Ny­ky­nuo­ret ei­vät enää aja ajo­kort­tia yh­tä usein kuin nuo­ruu­des­sa­ni. Eh­kä mo­nil­le heis­tä au­toi­lu ja oma au­to ei­vät ole sa­mal­la ta­val­la ta­voit­te­le­mi­sen ar­voi­sia asi­oi­ta kuin mi­nun su­ku­pol­vel­le­ni. Ken­ties heil­le kimp­pa­kyy­dit ja yh­teis­käyt­tö­au­tot ovat it­ses­tään sel­viä ja luon­nol­li­sia rat­kai­su­ja.

Mi­nul­la oli­si opet­te­le­mis­ta oman au­to­ni ja­ka­mi­ses­sa jon­kun toi­sen kans­sa. Eh­kä elä­män­ta­pa­ni on tu­los­sa tien­sä pää­hän.

Miik­ka Ki­vi­nen

miik­ka.ki­vi­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely