JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.7.2023 13.25
Mielipiteet

MIELIPIDE: Potsi elää ja voi hyvin!

Tein tu­tus­tu­mis-/kult­tuu­ri­mat­kan syn­ty­mä­pi­tä­jää­ni Toh­ma­jär­vel­le. Tie­tys­ti Pot­si­päi­vien ai­kaan. Jän­ni­tyk­sel­lä odo­tin mitä päi­vät täl­lä ker­taa an­ta­vat. Tu­tus­tuin oh­jel­maan huo­lel­la ja va­lit­sin yh­den päi­vän, 1.7 lau­an­tain.

Mi­nul­la­han on Pot­si­päi­viin eri­tyi­nen suh­de yh­te­nä sen ta­pah­tu­man al­kuun­pa­ni­ja­na ja myös työn­te­ki­jä­nä työ­nan­ta­ja­ni kun­nan suos­tu­muk­sel­la. Teh­tä­väm­me oli käyn­nis­tää ”Kar­ja­lan ku­nin­kaan”, Mai­ju Las­si­lan, piis­pa Sor­mu­sen ja Kat­ri-He­le­nan ko­ti­pi­tä­jäs­sä maa­seu­tu­hen­ki­nen, pe­rin­tee­seen ja kult­tuu­riin poh­jau­tu­va pi­tä­jä­juh­la myös Toh­ma­jär­vel­lä ja eri­tyi­ses­ti siel­lä. Pi­tä­jä­juh­lat oli­vat tul­leet 70-lu­vul­la muo­tiin. Meil­lä oli sil­loin syk­syi­sin hut­tu­juh­lat ja ke­säi­sin pe­lat­tiin pe­sä­pal­loa, hy­vin pe­lat­tiin­kin. Sii­tä se sit­ten läk­si muu­ta­man hen­ki­lön pot­si­hen­gen pu­hal­luk­ses­ta. Kaik­ki­han tie­tä­vät mitä tuo pot­si tar­koit­taa ja mik­si se on juh­liem­me sym­bo­li­na. Pot­si on imi­sä si­an­por­sas. Tä­män vik­ke­län hah­mon loi kir­jai­li­ja Mai­ju Las­si­la. Tä­män ver­ran juh­lien his­to­ri­as­ta.

Pot­si­päi­vät oli­vat vah­vas­ti kult­tuu­ri­hen­ki­set al­kuun. An­teek­si vain, 80- lu­vul­la kau­pal­li­suus näyt­ti ot­ta­van pää­roo­lin. Pot­si­päi­vät jat­koi­vat vuo­des­ta toi­seen osin vaih­te­le­vil­la oh­jel­mil­la, ol­len kui­ten­kin maa­kun­tam­me pi­tä­jä­juh­lis­ta näyt­tä­vin ja mo­ni­puo­li­sin ke­sä­ta­pah­tu­ma. Kor­jaan ny­kyi­sen vii­sau­den saa­nee­na tuo­ta kiel­teis­tä kau­pal­lis­ta mark­ki­na­hen­gen il­mai­su­a­ni. Kyl­lä se on var­mas­ti niin et­tä tänä päi­vä­nä pi­tää saa­da pai­kal­li­set yrit­tä­jät mu­kaan tuo­maan vä­keä, kar­ne­vaa­li­tun­nel­maa ja ra­haa. En tun­ne ny­kyis­tä Pot­si­päi­vien ra­hoi­tus­ra­ken­net­ta, mut­ta tär­ke­ää on, et­tä yri­tys­sek­to­ri­kin on mu­ka­na tuo­mas­sa ke­säis­tä iloa ja myös mat­kai­li­joi­ta pi­tä­jään.

Ke­sä­lo­ma­lai­sia, noi­ta muut­to­lin­tu­ja, näyt­tää ai­na päi­vien ai­ka­na sin­ne ko­koon­tu­van. Mi­ten lie­nee var­si­nai­set kult­tuu­ri­tu­ris­tit. Tänä vuon­na päi­vil­lä vie­rai­li it­se pu­he­lin­lan­ko­jen pää­täh­ti Kat­ri-He­le­na, hie­noa.

Uu­den Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon alue sopi mai­ni­os­ti mo­ni­muo­toi­sel­le oh­jel­ma­tar­jon­nal­le. Erit­täin hy­vä­nä pi­dän myös sitä, et­tä ta­pah­tu­ma­vas­tuu­ta ja -paik­ko­ja oli ja­et­tu eri­puo­lil­le kun­taa.

Päi­vä­ni kruu­na­si ke­sä­te­at­te­ri, jos­sa näy­tel­tiin Mark­ku Pö­lö­sen On­nen maa. Oh­jauk­ses­ta vas­ta­si Nin­nu Kart­tu­nen. Ke­sä­te­at­te­rei­den suur­ku­lut­ta­ja­na voin sy­dä­men kyl­lyy­des­tä sa­noa, har­voin olen naut­ti­nut yh­tä pal­jon har­ras­ta­ja­te­at­te­rin esi­tyk­ses­tä kuin tuo­na lau­an­tai-il­ta­na On­nen maa­ta kat­so­es­sa­ni. Kii­tok­sia ja me­nes­tys­tä tu­le­vil­le vuo­sil­le.

MARK­KU SI­VO­NEN

Lisää aiheesta

Kysely