JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.7.2023 8.36
Mielipiteet

MIELIPIDE: Asiakas on kaiken keskiössä hyvinvoin­ti­a­lueella

Siir­ty­mi­nen Siun so­tes­ta Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­ee­seen näyt­täi­si to­si­a­si­oi­den va­los­sa ta­pah­tu­neen var­sin hy­vin. Tämä ei tar­koi­ta sitä, et­tä vuo­sien ai­ka­na tul­leet on­gel­mat oli­si saa­tu jo rat­kais­tua. Esi­mer­kik­si hoi­to­jo­no­ja, hoi­ta­ja- tai lää­kä­ri­va­jet­ta ei saa­da rat­kais­tua vie­lä lä­hi­ai­koi­na. Yri­tys­tä sii­hen on kui­ten­kin ha­vait­ta­vis­sa.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan teh­tä­vä­nä on ar­vi­oi­da, ovat­ko alu­e­val­tuus­ton aset­ta­mat toi­min­nan ja ta­lou­den ta­voit­teet hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­lam­me ja hy­vin­voin­ti­a­lu­e­kon­ser­nis­sam­me to­teu­tu­neet, on­ko toi­min­ta jär­jes­tet­ty tu­lok­sel­li­sel­la ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la sekä ar­vi­oi­da ta­lou­den ta­sa­pai­no­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta te­kee työn­sä saa­mien­sa fak­ta­tie­to­jen, ei olet­ta­mus­ten tai hu­hu­jen poh­jal­ta.

Vii­me vuo­si oli hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­mis­te­lun ja hal­lin­non käyn­nis­tä­mi­sen vuo­si. Sil­loin val­mis­tau­dut­tiin so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men ja ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­vas­tuun vas­taa­not­ta­mi­seen hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le. Teh­tä­vä ei ole ol­lut help­po, mut­ta ti­las­to­jen ja muun lau­ta­kun­nal­le an­net­tu­jen sel­vi­tys­ten mu­kaan sii­nä on on­nis­tut­tu vä­hin­tään­kin hy­vin. Kun­ta­yh­ty­mä on teh­nyt ra­ken­teel­li­sia uu­dis­tuk­sia ja jär­jes­tä­nyt pal­ve­lut kes­ki­mää­räis­tä kus­tan­nus­ta­soa edul­li­sem­min koko Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa jo ai­kai­sem­min. Niin myös vuon­na 2022.

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le oli­si pi­tä­nyt tul­la val­ti­o­na­vus­tus­ta enem­män vuon­na 2022, mut­ta eh­kä “ete­läs­sä” on aja­tel­tu, et­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa pär­jä­tään vä­hem­mäl­lä­kin ra­hoi­tuk­sel­la. Ih­mi­set ja hei­dän saa­man­sa hoi­to tu­lee kui­ten­kin ol­la toi­min­nan ja ra­hoi­tuk­sen kes­ki­ös­sä koko Suo­mes­sa, myös har­vaan asu­tul­la alu­eel­la. To­si­a­si­oi­hin pe­rus­tu­en hy­vin­voin­ti­a­lu­eem­me val­mis­te­lua on to­teu­tet­tu tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti ja ta­lou­den osal­ta py­syt­tiin edel­li­sen ti­li­kau­den mu­kai­ses­ti tu­kien ja avus­tus­ten mää­rit­tä­mis­sä puit­teis­sa.

On hyvä muis­taa, et­tä hy­vin­voi­va hen­ki­lös­tö te­kee työ­tä työ­hön si­tou­tu­en. Poh­jois-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­ta­yh­ty­män hen­ki­lös­tön ko­ke­mus muu­tok­ses­ta ja uu­den or­ga­ni­saa­ti­on muo­dos­ta­mi­ses­ta nä­kyi on­nis­tu­nee­na siir­ty­mä­nä. Hen­ki­lös­tön mie­li­pi­de on ai­na­kin kuul­tu uu­dis­tuk­ses­sa. Eri asia on, on­ko hei­tä kuun­nel­tu. Suu­rin osa ris­keis­tä on tun­nis­tet­tu ajois­sa ja nii­hin on pys­tyt­ty vai­kut­ta­maan en­nak­koon. Li­säk­si kun­ta­yh­ty­män val­miit yh­te­näi­set ra­ken­teet var­mis­ti­vat myös pal­ve­lu­jen asi­a­kas- ja po­ti­las­tur­val­lis­ta siir­ty­mis­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le.

On hyvä muis­taa jat­kos­sa­kin, kei­tä var­ten toi­min­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la jär­jes­te­tään. Asi­a­kas on kai­ken kes­ki­ös­sä ja hy­vin­voi­va hen­ki­lös­tö aut­taa hän­tä par­haan­sa mu­kai­ses­ti.

KARI KUL­MA­LA, kok.

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely