JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.6.2023 8.07
Mielipiteet

MIELIPIDE: Aluevaltuuston päätös palvelust­ra­te­giasta ja palvelu­verk­ko­suun­ni­telmasta ei ollut yksimielinen

Siun Sote tie­dot­ti alu­e­val­tuus­ton pää­tök­ses­tä vää­rin: Pal­ve­lu­verk­kost­ra­te­gi­aa ja suun­ni­tel­maa ei hy­väk­syt­ty yk­si­mie­li­ses­ti. Pää­tös ei ole yk­si­mie­li­nen, jos pää­tös­koh­das­sa ää­nes­te­tään. Alu­e­val­tuus­to ää­nes­ti koh­das­sa use­am­man ker­ran. En­sim­mäi­se­nä alu­e­val­tuus­to ää­nes­ti Tar­ja Hyy­kyn esi­tyk­ses­tä Mat­ti Kuit­ti­sen kan­nat­ta­ma­na koko asi­an pa­laut­ta­mis­ta uu­teen val­mis­te­luun.

Seu­raa­vak­si ko­kouk­ses­sa ää­nes­tet­tiin Ee­va-Lii­sa Au­vi­sen muu­to­se­si­tyk­ses­tä. Au­vi­sen vas­ta­e­si­tys oli si­säl­löl­tään sel­keä ja konk­reet­ti­nen. Läpi men­nes­sään Au­vi­sen esi­tys oli­si var­mis­ta­nut koko maa­kun­taan pe­rus­ter­vey­den­huol­lon lä­hi­pal­ve­lut, ku­ten esim. lää­kä­rin ja ham­mas­lää­kä­rin kii­re­vas­taa­not­to­jen säi­ly­mi­sen joka kun­nas­sa.

Mi­kä­li Au­vi­sen esi­tys oli­si ol­lut alu­e­hal­li­tuk­sen pää­tö­se­si­tyk­se­nä, ei oli­si ol­lut ai­het­ta teh­dä muu­to­se­si­tys­tä asi­an pa­laut­ta­mi­sek­si uu­del­leen val­mis­te­luun. Va­li­tet­ta­vas­ti Au­vi­sen vas­ta­e­si­tys kaa­tui alu­e­val­tuus­tos­sa ää­nin 12-47.

Tä­män jäl­keen ei ol­lut ”tar­jol­la” enää kuin kak­si alu­e­hal­li­tuk­sen pää­tö­se­si­tyk­ses­tä hie­man poik­ke­a­vaa esi­tys­tä, jois­ta toi­ses­ta vie­lä ää­nes­tet­tiin. Tuon ää­nes­tyk­sen jäl­keen va­li­tuk­si tuli yk­si­mie­li­ses­ti pu­heen­joh­ta­jan esit­tä­es­sä val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jien kah­del­la sa­nal­la alu­e­hal­li­tuk­sen esi­tys­tä täy­den­tä­vä esi­tys.

Heti pää­tök­sen jäl­keen esi­tim­me eri­ä­vät mie­li­pi­teet pää­tök­seen. Use­am­man ää­nes­tyk­sen tu­lok­se­na syn­ty­nyt­tä pää­tös­tä ei tule pi­tää yk­si­mie­li­se­nä. Tuol­ta osin pää­tök­sen vies­tin­tä oli yh­tä epä­on­nis­tu­nut­ta kuin epä­sel­vän pää­tö­se­si­tyk­sen val­mis­te­lu.

Täs­tä tap­pi­os­ta huo­li­mat­ta ha­lu­am­me kat­soa eteen­päin. Jat­kon kan­nal­ta oleel­lis­ta on hal­lin­to­sään­nön päi­vit­tä­mi­nen. Kos­ka alu­e­hal­li­tuk­sen pää­tö­se­si­tys oli ko­vin epä­mää­räi­nen ja sen poh­jal­ta teh­tiin epä­mää­räi­nen pää­tös, ei­kä tark­kaa tie­toa jat­kop­ro­ses­sis­ta hal­lin­nol­li­ses­ti ole, an­taa pää­tös tur­han va­paan ja ai­van lii­an laa­jan val­ta­kir­jan vi­ran­hal­ti­joil­le.

Alu­e­val­tuus­tos­ta ei saa muo­dos­tua ku­mi­lei­ma­sin­ta min­kä yli voi kä­vel­lä epä­sel­vin sa­nan kään­tein tai min­kä voi si­vuut­taa vaik­ka­pa ter­veys­kes­kuk­sien pal­ve­luis­ta pää­tet­tä­es­sä. Alu­e­val­tuus­ton tu­lee ryh­dis­tyä! Val­taa ei an­ne­ta, se pi­tää ot­taa.

TAR­JA HYYK­KY, alu­e­val­tuu­tet­tu, ap­teek­ka­ri, Juu­ka

MAT­TI KUIT­TI­NEN, alu­e­val­tuu­tet­tu, yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri, Toh­ma­jär­vi

Lisää aiheesta

Kysely