JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.6.2023 6.00
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Luonnossa sielu kuohkeutuu

Vuo­den va­loi­sin ai­ka on kä­sil­lä. Sik­si nuk­ku­maan­kaan ei mal­ta men­nä sa­mal­la ta­val­la kuin pi­me­äm­pä­nä vuo­de­nai­ka­na. Ja saat­taa­pa sat­tua ker­ran tai pari ke­säs­sä, et­tä pie­ni hä­mä­rän het­ki on jo ohi, kun al­kaa suun­ni­tel­la un­ten mail­le siir­ty­mis­tä. Mut­ta niin­hän sitä lau­le­taan tä­män het­ken mel­kein­pä soi­te­tuim­mas­sa ke­sä­bii­sis­sä, et­tä Suo­men kesä on het­ken vaan…

Uni ja sen laa­tu on kui­ten­kin tär­keä asia ja ol­lut pal­jon esil­lä vii­me ai­koi­na. Te­o­ria ja käy­tän­tö vaan ei­vät ole vie­lä kai­kil­ta osin koh­dan­neet. Jo pit­kään on ol­lut pie­nil­le lap­sil­le uni­kou­lu­ja, mut­ta mis­sä vii­py­vät ai­kuis­ten uni­kou­lut. Aust­ra­li­a­lai­nen do­ku­ment­ti­sar­ja Ai­vo­jen ar­voi­tus nos­ti un­ta kä­sit­te­le­väs­sä jak­sos­sa esiin jo tun­net­tu­ja mut­ta myös uu­sia tu­lok­sia.

Uu­sim­pien tut­ki­mus­ten mu­kaan unen ai­ka­na ai­vo­toi­min­ta on hy­vin ak­tii­vis­ta. Sen avul­la voim­me säi­lyt­tää muis­to­ja, sää­del­lä tun­tei­ta ja ke­hit­tää luo­vuut­ta. Tär­keä tut­ki­mus­tu­los on se, et­tä unen ai­ka­na päi­vän ta­pah­tu­mat ker­ra­taan pi­ka­ke­lauk­sel­la ja sit­ten ne siir­ty­vät pit­kä­kes­toi­seen muis­tiin. Sa­mal­la pi­ka­muis­ti tyh­jen­tyy ja on val­mis ot­ta­maan vas­taan uu­sia tie­to­ja ja ko­ke­muk­sia. Tämä ei kyl­lä ole mo­nil­le mi­kään yl­lä­tys, sil­lä asia on tut­tu käy­tän­nön elä­mäs­tä. Olen aja­tel­lut it­se niin, et­tä nuk­ku­es­sa unoh­taa vä­hem­män, eli esi­mer­kik­si il­lal­la opis­kel­lun asi­an muis­taa hy­vin aa­mul­la.

Nyt kun täl­le asi­al­le on löy­ty­nyt fy­si­o­lo­gi­nen se­li­tys, oli­si se syy­tä ot­taa huo­mi­oon kai­kes­sa opis­ke­lus­sa ja uu­den omak­su­mi­ses­sa. Eh­kä mul­ti­tas­kaa­mi­nen ja no­pe­an mie­li­hy­vän ha­ke­mi­nen so­me­a­lus­toil­ta ei se­li­tä­kään ko­ko­naan op­pi­mis­tu­los­ten las­kua, vaan vä­häi­sel­lä unel­la oli­si sii­hen myös suu­ri vai­ku­tus.

Yh­tä tär­ke­ää kuin vä­li­muis­tin puh­dis­ta­mi­nen on ai­vo­jen huuh­te­lu kuo­na-ai­neis­ta unen ai­ka­na, jol­loin ai­vo­nes­teet pää­se­vät kier­tä­mään ja ai­vot ovat kuin suih­kus­sa. Tätä toi­min­taa var­ten ih­mi­sen oli­si nu­kut­ta­va noin kol­man­nes elä­mäs­tään.

Suo­ma­lai­nen tut­ki­ja­ryh­mä on jo pit­kän ai­kaa toi­mi­nut ai­vo­pe­su­ria tut­ki­van hank­keen pa­ris­sa, ja ra­hoi­tus lait­teen han­kin­taa on var­mis­tu­nut. Ou­lun yli­o­pis­to on saa­nut riit­tä­vän mää­rän lah­joi­tuk­sia hank­ki­ak­seen ke­hit­ty­neen ult­ra­ää­ni­lait­teis­ton. Ve­ri­ai­vo­es­tet­tä au­kai­se­va lai­te mah­dol­lis­taa eri­lais­ten täs­mä­hoi­to­jen tut­ki­mi­sen, ja se voi ol­la rat­kai­su pa­ran­ta­vien hoi­to­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä esi­mer­kik­si Alz­hei­me­rin tau­tiin, ai­vo­lym­foo­maan ja epi­lep­si­aan.

– Sie­lu le­pää ja kuoh­keu­tuu, ker­toi näyt­te­li­jä ja me­di­a­per­soo­na Jaak­ko Saa­ri­luo­ma taan­noin te­le­vi­si­on haas­tat­te­luoh­jel­mas­sa, kun hän ku­vai­li jo­ka­vuo­tis­ta La­pin va­el­lus­taan.

Kat­se­len mie­lel­lä­ni mai­se­mia, jois­sa nä­kee omia var­pai­ta kau­em­mas: jär­ven­sel­kä ja itä­suo­ma­lai­set vaa­ra­mai­se­mat pis­tä­vät py­säh­ty­mään ai­na­kin het­kek­si. Ne an­ta­vat tur­vaa ja pers­pek­tii­viä, et­tä mi­kään nä­ky­vä ei uh­kaa ai­na­kaan sil­tä suun­nal­ta ja voin rau­hoit­tua. Eh­kä­pä sii­nä sie­lu kuoh­keu­tuu sa­mal­la. Näi­tä luon­to­ko­ke­muk­sia voi käyt­tää myös mie­li­ku­va­har­joit­tee­na unen reu­naan kiin­ni pääs­täk­seen.

Mir­ja Hurs­kai­nen

Lisää aiheesta

Kysely