JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Rantakentän yleisöennätys rikkoontui perjantaina kun 10 500 katsojaa nautti Nightwishin keikasta.

Rantakentän yleisöennätys rikkoontui perjantaina kun 10 500 katsojaa nautti Nightwishin keikasta.

Päivi Lievonen

19.6.2023 9.28
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Pahin ei tapahtunut vaan paras

Ki­teel­lä on syy­tä ol­la it­ses­tään yl­peä ta­pah­tu­man­jär­jes­tä­jä­nä, sen ver­ran suit­su­tus­ta on sa­ta­nut Ki­teeN­Wee­kin­din jäl­keen. Ran­ta­ken­tän kä­vi­jä­en­nä­tys tai­si ol­la ai­noa suu­rem­pi rik­kou­tu­nut asia, se­kin po­si­tii­vi­nen sel­lai­nen.

Mi­kään pa­him­mis­ta veik­kauk­sis­ta ei to­teu­tu­nut, vaan sää­tä myö­ten kaik­ki su­jui mal­lik­kaas­ti 10 500 ih­mi­sen naut­ties­sa kon­ser­tis­ta Ran­ta­ken­täl­lä. Py­sä­köin­ti ei ruuh­kau­tu­nut, ka­duil­la ei rie­kut­tu, ros­kia ei aje­leh­ti­nut hal­lit­se­mat­to­mas­ti ym­pä­ri kau­pun­kia edes seu­raa­va­na aa­mu­na. Ves­so­ja­kin riit­ti, ja juo­ma­vet­tä­kin oli saa­ta­vil­la il­mai­sek­si omiin pu­te­lei­hin. Tak­se­ja kul­ki, ko­tiin pääs­tiin omil­la­kin kul­ku­neu­voil­la. Ruo­kaa ja juo­maa riit­ti, ja mikä pa­ras­ta, viih­dyt­tiin hy­vin. Po­lii­sis­sa­kin my­häil­tiin kun il­ta ei ku­lu­nut vä­keä aset­tu­maan kyy­di­tes­sä.

Edes kon­ser­tin jäl­kei­nen het­kel­li­nen lii­ken­ne­ruuh­ka ei saa­nut kä­vi­jöi­tä pa­hoit­ta­maan miel­tään; vaik­ka ko­ti­mat­ka al­koi hi­taas­ti ma­del­len pit­käs­sä jo­nos­sa, mie­les­sä oli yhä on­nis­tu­nut elä­mys. Au­toil­le pa­la­si lep­poi­san nä­köis­tä po­ruk­kaa, jol­la ei ol­lut kii­re.

Ki­tee sai kan­sain­vä­lis­tä­kin nä­ky­vyyt­tä ko­ti­maan vie­rai­den li­säk­si, ja toi­vot­ta­vas­ti kon­sert­ti­kä­vi­jät ker­to­vat po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­si­aan run­saas­ti eteen­päin. Kar­ja­lai­nen vie­raan­va­rai­suus ja va­rau­tu­mi­nen toi­mi­vat. Pie­nel­tä­kin vai­kut­ta­vil­ta te­oil­la on iso mer­ki­tys.

Kau­pun­gin hen­ki­lös­tös­sä lii­mail­tiin per­jan­tai­aa­mu­na noin 2 000 Ki­teen lo­gon ja slo­ga­nin sekä Night­wis­hin keik­ka­ku­van si­säl­tä­nyt­tä tar­raa ve­si­pul­lo­jen kyl­keen, ja juo­ma­pu­te­lit ja­et­tiin hel­tei­sel­le kan­sal­le eri puo­lil­la kau­pun­kia; per­soo­nal­li­nen tapa jää­dä mie­leen hy­väl­lä ta­val­la. Eri­no­mai­nen oi­val­lus, joka sai myös hy­vin nä­ky­vyyt­tä kä­vi­jöi­den so­me­ja­ko­jen myö­tä.

Ki­teen kau­pun­gin vas­tuul­la ol­leet asi­at, ku­ten py­sä­köin­ti­paik­ko­jen jär­jes­tä­mi­nen ja ylei­nen siis­teys kau­pun­gil­la on­nis­tui­vat. Ros­ka-as­ti­oi­ta oli jo edel­lis­päi­vä­nä ta­va­no­mais­ta enem­män ja li­sä­park­ki­pai­koil­la en­nal­ta­eh­käis­tiin hal­lit­se­ma­ton park­kee­raus. Vie­lä Night­wis­hin kon­ser­tin ai­kaan, jol­loin kaik­ki oli­vat jo pai­kal­la, kes­kus­tas­sa oli­si ol­lut park­ki­ruu­tu­ja va­lit­ta­vak­si as­ti.

Hy­vin suun­ni­tel­tu oli to­del­la­kin puo­lik­si teh­ty. Toki kri­tiik­ki­ä­kin on hie­man kuu­lu­nut; to­rin oh­jel­ma­tar­jon­taa ei ko­et­tu kon­ser­tin gen­reen so­pi­vak­si, mut­ta sa­maa pa­lau­tet­ta kuu­lui ta­pah­tu­ma-alu­eel­la myös Lä­hi­ö­bo­to­xis­ta. Kon­sert­ti­vie­rai­den ole­tet­tiin liik­ku­van Ki­teen pal­ve­lui­den pa­ris­sa laa­jem­min­kin, mut­ta moni vie­rai­li vain kon­ser­tis­sa. Pie­niä so­ra­ää­niä kuu­luu ai­na, mut­ta ko­ko­nai­suu­te­na Ki­teel­lä on­nis­tut­tiin hy­vin.

P.L.

Lisää aiheesta

Kysely