JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.6.2023 10.00
Mielipiteet

Onnea Vuoden kylälle Puhokseen!

Poh­jois-Kar­ja­lan Vuo­den ky­läk­si 2023 va­lit­tua kau­nis­ta Pu­hos­ta on ke­hi­tet­ty vuo­sien ajan mo­nen eri toi­mi­jan yh­teis­työ­nä. Pu­hok­sen seu­dun ak­tii­vi­set toi­mi­jat ovat myös hyö­dyn­tä­neet Le­a­der-ra­hoi­tus­ta ke­hit­tä­mis­toi­mis­saan.

Ki­teen pe­rin­ne­ko­neyh­dis­tys re­mon­toi joi­ta­kin vuo­sia sit­ten Pe­rin­ne­na­ve­tan ny­kyi­seen lois­toon­sa. Pe­rin­ne­na­ve­tal­la niin kou­lu­lai­set, mat­kai­li­jat kuin pai­kal­li­set asuk­kaat­kin voi­vat käy­dä kat­so­mas­sa men­nei­den ai­ko­jen ko­nei­ta ja työ­vä­li­nei­tä sekä tu­tus­tua esi­mer­kik­si en­ti­sa­jan kou­lun­käyn­tiin ja asu­mi­seen. Pe­rin­ne­na­vet­ta toi­mii myös ke­sä­ai­kaan juh­la- ja ko­kous­paik­ka­na. Pe­rin­ne­na­ve­tan kun­nos­tus­hank­kees­sa teh­tiin tal­koi­ta pe­rä­ti 1400 tun­tia eli työ­päi­vik­si muu­tet­tu­na 175 työ­päi­vää.

Pu­hok­sen Vesa on hoi­ta­nut an­si­ok­kaas­ti Pu­hok­sen alu­een hiih­to­la­tu­ja ja lii­kun­ta­paik­ko­ja sekä huo­leh­ti­nut seu­ro­jen­ta­los­ta, joka tar­jo­aa ky­lä­läi­sil­le ko­koon­tu­mis­pai­kan. Pu­hok­sen Vesa on hyö­dyn­tä­nyt Le­a­der-ra­hoi­tus­ta esi­mer­kik­si lu­mi­ty­kin han­kin­nas­sa sekä seu­ro­jen­ta­lon re­mon­teis­sa. Tal­koo­työn mer­ki­tys nou­see Pu­hok­sen Ve­san­kin toi­min­nas­sa ja tu­lok­sis­sa mer­kit­tä­vään roo­liin.

Pu­hok­sen Ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys aloit­ti toi­min­tan­sa roh­ke­as­ti ja tar­mok­kaas­ti. Yh­dis­tyk­sen aloit­ta­mi­sen myö­tä Pu­hok­seen on saa­tu pal­jon li­sä­nä­ky­vyyt­tä, mo­nen­lais­ta uut­ta toi­min­taa sekä ta­pah­tu­mia. Le­a­der-ra­hoi­tus­ta­kin on eh­dit­ty jo hyö­dyn­tää leik­ki­ken­tän ra­ken­ta­mi­ses­sa Van­han Pu­hok­sen alu­eel­le.

Pu­hok­sen asuk­kail­la it­sel­lään on ol­lut sel­keä tar­ve ja halu teh­dä toi­men­pi­tei­tä asui­nym­pä­ris­tön­sä pa­ran­ta­mi­sek­si. Kau­pun­gin apu ja pa­nos­tus Van­han Pu­hok­sen alu­eel­le on ol­lut mer­kit­tä­vää ja mah­dol­lis­ta­nut alu­een ke­hit­ty­mi­sen mo­ni­puo­li­sek­si mat­kai­lu­koh­teek­si. Le­a­der-ra­hoi­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta Pu­hos on mal­lie­si­merk­ki sii­tä, mi­ten ra­hoi­tuk­sen avul­la saa­daan ai­kaan elä­män­laa­dul­li­ses­ti, yh­tei­söl­li­ses­ti ja ima­gol­li­ses­ti mer­kit­tä­viä asi­oi­ta. Seu­dul­li­se­na ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­se­nä ha­lu­am­me kiit­tää tei­tä kaik­kia ah­ke­ria puur­ta­jia, jot­ka vuo­sien var­rel­la olet­te ol­leet mu­ka­na Pu­hok­sen alu­een ke­hit­tä­mis­työs­sä. Ha­lu­am­me myös kiit­tää kaik­kia ke­hit­tä­mis­hank­kei­ta to­teut­ta­nei­ta Pu­hok­sen yh­dis­tyk­siä hy­väs­tä yh­teis­työs­tä.

KARI SARK­KI­NEN, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­na ry

MAA­RE KAR­JA­LAI­NEN, toi­min­nan­joh­ta­ja, Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­na ry

Lisää aiheesta

Kysely