JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mika Laukkanen luki tarkasti pelinjohtajan viuhkaa. Varsinkin turnauksen viimeisessä ottelussa Sotkamoa vastaan yhteistyö sujui hyvin, ”Poro” löi siinä KiPan kaikki juoksut.

Mika Laukkanen luki tarkasti pelinjohtajan viuhkaa. Varsinkin turnauksen viimeisessä ottelussa Sotkamoa vastaan yhteistyö sujui hyvin, ”Poro” löi siinä KiPan kaikki juoksut.

12.3.2014 8.19
Urheilu

KiPa hyytyi neljänneksi

Kau­ka­na ei­vät kul­ta­pe­lit Ki­Pal­la­kaan ol­leet. Jos­si­tel­ta­vaa jäi lau­an­tain toi­ses­ta pe­lis­tä, jos­sa Ki­tee koh­ta­si Jo­en­suun. Koko tur­naus oli­si voi­nut saa­da toi­sen­lai­sen luon­teen, jos Simo Ra­hu­sel­la oli­si ol­lut ko­tiu­tus­ki­san vii­mei­se­nä lyö­jä­nä edes him­pun ver­ran tuu­ria.

Pal­lo oli­si voi­nut kim­mo­ta Ei­no Jär­ve­län rä­py­läs­tä kat­so­moi­den al­le ja vä­hin­tään yk­si li­sä­juok­su oli­si ol­lut sa­tap­ro­sent­ti­sen var­ma. Täl­lä ker­taa pal­lo kim­po­si kui­ten­kin hal­lin ra­ken­teis­ta suo­raan Jär­ve­län hyp­py­siin, min­kä seu­rauk­se­na JoMa pää­si tuu­let­te­le­maan ko­tiu­tus­kil­pai­lun voit­toa juok­suin 2-1 ja sa­mal­la fi­naa­li­paik­kaa.

Jos­sit­te­lu on kui­ten­kin jos­sit­te­lua ja hal­li­pe­lit hal­li­pe­le­jä.

Lyön­tien osoi­te tie­dos­sa

JoMa -ot­te­lun var­si­nai­sel­la pe­li­a­jal­la KiPa ei ol­lut sa­mas­sa is­kus­sa kuin Imat­ral­la pe­la­tus­sa al­ku­tur­nauk­ses­sa. Var­sin­kin ot­te­lun avaus­jak­so oli mur­heel­lis­ta kat­sot­ta­vaa. JoMa vei sen kirk­kaas­ti 7-1.

KiPa alis­tui yl­lät­tä­vän hel­pos­ti. Se ei toi­pu­nut koko jak­son ai­ka­na ko­ti­jouk­ku­een avaus­vuo­ron nel­jä juok­sua tuot­ta­nees­ta ryn­nis­tyk­ses­tä. Nis­ko­ja oli omi­aan tait­ta­maan pari help­poa rä­py­län kaut­ta an­net­tua tik­kiä.

JoMa oli lu­ke­nut tar­kas­ti Imat­ral­la saa­man­sa läk­syt ja käyt­ti te­hok­kaas­ti hy­väk­seen Ki­teen ul­ko­ken­tän ryh­mi­tyk­sen, jos­sa muu­ta­ma pe­laa­ja jou­tui Mat­ti Lat­va­lan lie­vän jal­ka­vam­man ta­kia pe­laa­maan it­sel­leen vie­raal­la pe­li­pai­kal­la.

Kum­man­kin jak­son avaus­juok­sun JoMa ot­ti voi­ma­lyö­jien yk­kös­ra­ja­nä­päyk­sel­lä. Avaus­jak­son en­sim­mäi­sen ti­kin nä­päyt­ti Alek­si Rau­ti­ai­nen ja toi­sel­la jak­sol­la tis­mal­leen sa­man­lai­sen tem­pun teki Sami Jou­kai­nen.

Kun Juha Nie­mi ot­ti vie­lä kak­si­kos­ta mal­lia ja nä­päyt­ti jouk­ku­eel­leen toi­sen jak­son 2-0 juok­sun kak­kos­ra­ja­nä­päyk­sel­lä, oli Ki­Pan etu­kent­tä yl­lä­tet­ty kol­meen ker­taan.

Sa­maan pe­lin­joh­ta­ja Jan­ne Vuo­ri­sen tak­tis­ten ai­voi­tus­ten piik­kiin on las­ket­ta­va myös ko­ti­jouk­ku­een ko­tiu­tus­kil­pai­lun en­sim­mäi­nen juok­su. Sii­nä Lau­ri Ki­vi­nen yl­lät­ti ko­ta­riin ul­ko­ken­täl­le kol­mos­vah­dik­si tul­leen Saku Hak­ka­rai­sen. Saku tuli pe­liin jal­kan­sa re­väyt­tä­neen Topi Hurs­kai­sen pai­kal­le.

Ki­Pan ei saa­nut JoMa-pe­lis­sä ai­nut­ta­kaan lah­ja­juok­sua. Kaik­ki vii­si tik­kiä oli­vat lyö­mäl­lä lyö­ty­jä. Var­si­nai­sen pe­li­a­jan juok­sut me­ni­vät Toni Laak­son sekä Sami Par­ta­sen ni­miin ja ko­tiu­tus­kil­pai­lun ai­no­kai­ses­ta vas­ta­si Mika Lauk­ka­nen.

Tais­te­lut­ta KiPa ei Jo­en­suul­le voit­toa an­ta­nut. Pe­lin toi­sel­la puo­lis­kol­la se esit­ti oi­vaa ve­ny­mis­ky­kyä nou­se­mal­la en­sin 0-2- ja 2-3-tap­pi­oa­se­mis­ta ta­soi­hin ja jak­son päät­teek­si vie­lä 4-3-voit­toon Sami Par­ta­sen tar­kal­la si­joi­tuk­sel­la kak­kos­pe­sän jat­keel­le.

Laak­so pää­roo­lis­sa

Tur­nauk­sen avau­sot­te­lus­saan KiPa koh­ta­si ko­via vah­vis­tuk­sia saa­neen Jy­my­Jus­sien yh­dek­si­kön. Jus­sit sai täk­si kau­dek­si ri­vei­hin­sä Mik­ko Vai­ni­on­pään ja Veli-Pek­ka Yli-Hir­ve­län Kos­ken­kor­val­ta, Joo­nas Ei­ro­lan Tam­pe­reel­ta ja Ila­ri Siut­lan Kan­kaan­pääs­tä.

Ni­me­käs jouk­kue osoit­tau­tui kui­ten­kin Ki­Pan kä­sit­te­lys­sä ta­val­li­sek­si kuo­le­vai­sek­si jak­soin 2-0 (3-2, 7-5).

Pe­lin en­sim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la KiPa kar­ka­si heti avaus­vuo­ros­sa Juk­ka Lat­va­lan ja Mika Lauk­ka­sen lyön­neil­lä 2-0 -joh­toon. Tä­män jäl­keen pää­o­san esit­tä­jäk­si nou­si Toni Laak­so. Hän lah­joit­ti en­sin jus­seil­le ta­soi­tuk­sen va­paal­la ja har­ha­hei­tol­la, mut­ta kuit­ta­si vir­heen­sä ku­maut­ta­mal­la kol­mos­sau­mas­ta voit­to­juok­sun.

Ot­te­lun toi­sel­la puo­lis­kol­la Vil­le Hä­mä­läi­nen ja Jus­si Hurs­kai­nen jär­jes­ti­vät Aree­nan ylei­söl­le har­vi­nais­ta hal­li­pe­li­herk­kua lyö­mäl­lä kun­na­rin mie­heen. Vil­le löi kun­na­rin tyh­jään kent­tään 2-pe­sän pääl­tä ja Jus­si kun­na­rin ja kak­si ta­val­lis­ta kak­kos­kop­pa­ri Tuo­mas Rau­ni­on ton­til­ta hal­lin kat­toa hi­po­val­la ku­mu­ral­la.

Rau­nio koki ko­via jo het­keä ai­kai­sem­min, kun Joni Ma­ti­kai­nen pu­dot­ti kup­pe­rin­sa hä­nen ton­til­leen kah­den juok­sun ar­voi­ses­ti.

Suu­res­ta juok­su­mää­räs­tä huo­li­mat­ta Ki­Pan si­sä­pe­liin mah­tui myös huo­li­mat­to­muut­ta. Var­sin­kin 1-2-vaih­to osoit­tau­tui vai­ke­ak­si ja merk­ki­sak­kauk­sia tuli lii­kaa.

Vai­su prons­si­mat­si

Sun­nun­tain prons­si­pe­lis­sä KiPa sai vas­taan­sa Sot­ka­mon, vaik­ka tämä oli ku­kis­ta­nut edel­li­se­nä päi­vä­nä Vim­pe­lin 1-0 (0-0, 4-0) ja ot­ta­nut Hy­vin­kään Tah­kol­ta yh­den pis­teen 1-2 (0-2, 3-1, 2-3).

Lop­puot­te­luun Jy­myn kol­me pin­naa ei­vät kui­ten­kaan riit­tä­neet, vaan Vim­pe­li ot­ti fi­naa­li­pai­kan lyö­ty­ään kol­men pis­teen voi­ton Tah­kos­ta lu­ke­min 2-0 (3-1, 5-2).

KiPa oli prons­si­mat­sis­sa vai­su. Vai­kut­ti vah­vas­ti sil­tä, et­tä jouk­kue tuli mi­ta­li­pe­liin etu­kä­teen lyö­ty­nä.

Avaus­jak­son Jymy kuit­ta­si hel­pos­ti it­sel­leen Roo­pe Kor­ho­sen var­si­lyön­nil­lä ja Im­mo Rau­ti­ai­sen kun­na­rin tuot­ta­neel­la ta­ka­ken­tän puh­kai­sul­la. Ki­Pan ai­no­an löi Mika Lauk­ka­nen, joka juok­sut­ti Saku Hak­ka­rai­sen tu­paan vä­li­lyön­nil­lä.

Roo­pe Kor­ho­nen ja Mika Lauk­ka­nen hää­ri­vät ken­tän lyö­jä­kunk­kui­na myös toi­sel­la jak­sol­la si­val­ta­en kum­pi­kin kak­si juok­sua mie­heen.

Kun Jy­mys­tä myös Ant­ti Har­ti­kai­nen ja Toni Ko­ho­nen on­nis­tui­vat ker­taal­leen ko­tiu­tuk­ses­sa ja ki­pa­lais­ten ko­tiu­tus­te­hot osoit­ti­vat ym­py­ri­äis­tä nol­laa, oli ot­te­lu ta­pu­tel­tu ja prons­si­mi­ta­lit mat­ka­si­vat Kai­nuu­seen lu­ke­min 1-0 (2-1, 4-2).

Ko­vin pal­jon ei Ki­Pal­la ol­lut prons­si­mat­sis­sa kol­mos­ti­lan­tei­ta­kaan; nii­tä oli vain vii­si kap­pa­let­ta, kun Jy­myn vas­taa­va luku oli 17.

Ki­pan si­sä­pe­li ei to­del­la­kaan ol­lut kuo­sis­saan. Nis­ko­ja tait­ta­via vir­hei­tä tuli lii­kaa. Räi­keim­min ne tu­li­vat esiin avaus­jak­son vii­mei­ses­sä vuo­ros­sa, jos­sa kaik­ki pa­lot tu­li­vat yk­kös­pe­säl­le.

Jou­ko Väis­tö

Lisää aiheesta

Kysely