JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.6.2023 9.45
Mielipiteet

MIELIPIDE: Aktiivinen toiminta jatkuu Rääkkylän työpajalla

Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyi ku­lu­van vuo­den alus­ta al­ka­en kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Näin myös Rääk­ky­län kun­nan työ­pa­jan toi­min­ta siir­tyi osak­si Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­taa.

Rääk­ky­län kun­ta pa­nos­ti pal­jon työ­pa­jan toi­min­taan tar­jo­ten mo­ni­puo­lis­ta te­ke­mis­tä niin kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ja so­si­aa­li­sen kun­tou­tuk­sen kuin kun­nan työl­li­syys­pal­ve­lu­jen asi­ak­kail­le. Eri­tyi­sen vah­vaa oli puu­puo­len osaa­mi­nen, jos­sa oh­jaa­jan tu­el­la ja avus­tuk­sel­la val­mis­tui suu­ri­a­kin puu­tuot­tei­ta ku­ten ve­nei­tä, ros­ka­ka­tok­sia ja mui­ta pie­niä ul­ko­ra­ken­nuk­sia. Myös pie­nem­mät työ­pa­jan tuot­teet ma­tois­ta leik­kuu­lau­toi­hin oli­vat ky­syt­ty­jä, ja nii­tä sai os­taa työ­pa­jan myy­mä­läs­tä ma­te­ri­aa­li­kus­tan­nus­ten hin­nal­la. Sa­moin kun­ta­lai­set oli­vat tot­tu­neet tuo­maan työ­pa­jal­le kor­jaus- ja ti­laus­töi­tä pien­tä kor­vaus­ta raa­ka-ai­ne­kus­tan­nuk­sia yms. vas­taan. Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ja so­si­aa­li­sen kun­tou­tuk­sen asi­ak­kaat ei­vät pys­ty­neet to­teut­ta­maan kaik­kea edel­lä mai­nit­tua, vaan kun­ta oli pal­kan­nut oh­jaa­jien li­säk­si työ­pa­jal­le mui­ta työn­te­ki­jöi­tä, joi­den teh­tä­vä­nä oli vaa­ti­vam­pien kor­jaus- ja ti­laus­töi­den te­ke­mi­nen. So­si­aa­li­huol­lon asi­ak­kai­den te­ke­mä kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta ei ole var­si­nais­ta palk­ka­työ­tä, jon­ka tuot­tei­ta voi­daan myy­dä ulos­päin.

Työ­pa­jan siir­ryt­tyä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le toi­min­ta on kes­kit­ty­nyt kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ja so­si­aa­li­sen kun­tou­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen. Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ta­voit­tee­na on pa­ran­taa hen­ki­lön elä­män­hal­lin­taa sekä luo­da edel­ly­tyk­siä työl­lis­ty­mi­sel­le. So­si­aa­li­sen kun­tou­tuk­sen avul­la puo­les­taan vah­vis­te­taan hen­ki­lön ky­kyä sel­viy­tyä ar­ki­päi­vän toi­min­nois­ta ja vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teis­ta.

Toi­min­ta työ­pa­jal­la on kui­ten­kin erit­täin ak­tii­vis­ta, vaik­ka tuot­tei­den ulos­myyn­ti sekä kor­jaus- ja ti­laus­töi­den vas­taa­not­ta­mi­nen päät­tyi. Toi­min­taa on ke­hi­tet­ty uu­del­la ta­val­la huo­mi­oi­den mm. tu­le­vai­suu­den työ­e­lä­män vaa­ti­muk­set. Työ­pa­jan hen­ki­lö­kun­ta ja osa asi­ak­kais­ta on mm. osal­lis­tu­nut di­gi­val­men­nuk­seen, jon­ka myö­tä on tar­koi­tus ke­hit­tää työ­pa­ja­toi­min­taan so­vel­tu­va di­gi­tai­to­ja vah­vis­ta­va toi­min­ta­mal­li. Mo­net ar­jen asi­at kun vaa­ti­vat ny­ky­ään säh­köi­sen asi­oin­nin tai­to­ja työ­e­lä­mäs­tä pu­hu­mat­ta­kaan.

Työ­pa­jan puu- ja kä­si­työ­pa­joil­la val­mis­te­taan edel­leen pie­niä käyt­tö- ja lah­ja­e­si­nei­tä, mut­ta jat­kos­sa ne suun­na­taan hy­vin­voin­ti­a­lu­een asi­ak­kai­den, hen­ki­lö­kun­nan ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den muis­ta­mi­siin. Asi­ak­kai­den ar­jes­sa tar­vit­se­mien tai­to­jen vah­vis­ta­mi­sek­si työ­pa­jal­la oh­ja­taan ruu­an­lait­toa ja lei­po­mis­ta sekä huo­leh­di­taan yh­teis­vas­tuul­li­ses­ti työ­pa­jan sii­vo­a­mi­ses­ta.

Työ­pa­jan puu­tar­ha ja kas­vi­huo­ne oli­vat ak­tii­vi­ses­sa käy­tös­sä jo Rääk­ky­län kun­nan ai­ka­na, ja ke­vään myö­tä työ­pa­jal­la on kyl­vet­ty sie­me­niä ja kou­lit­tu tai­mia ke­sää ja säi­den läm­pe­ne­mis­tä odo­tel­les­sa. Puu­tar­ha ja kas­vi­huo­ne tu­le­vat tar­jo­a­maan jat­kos­sa­kin työ­pa­jal­la kä­vi­jöil­le hie­non mah­dol­li­suu­den kas­vat­taa it­se to­del­lis­ta lä­hi­ruo­kaa ja val­mis­taa sitä ruu­ak­si as­ti.

Vaik­ka osa työ­pa­jan en­ti­sis­tä toi­min­nois­ta on­kin jää­nyt pois, niin uut­ta on tul­lut ti­lal­le. Työ­pa­jan asi­ak­kaat ovat suun­tau­tu­neet oh­jaa­jien avus­tuk­sel­la aut­ta­maan ah­taal­la ole­vaa hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa ter­vey­sa­se­man vuo­de­o­sas­tol­la ja Pih­la­ja­ko­dil­la. Vuo­de­o­sas­tol­la työ­pa­jan väki huo­leh­tii pe­su­las­ta tul­leet pyy­kit lii­na­vaa­te­va­ras­toon, jol­loin hoi­ta­jien työ­ai­kaa va­pau­tuu hoi­to­työ­hön. Pih­la­ja­ko­dil­la ul­koi­lu­te­taan asuk­kai­ta, ja jat­kos­sa siel­lä käyn­nis­te­tään myös työ­pa­jan väen ve­tä­mät vi­ri­ke­pii­rit. Syk­syl­le on suun­ni­tel­tu yh­teis­työ­tä ko­ti­pal­ve­lun kans­sa, jol­loin kun­tout­ta­vas­ta työ­toi­min­nas­ta jal­kau­du­taan ko­ti­pal­ve­lu­työn­te­ki­jöi­den avuk­si esi­mer­kik­si kan­ta­maan polt­to­pui­ta si­säl­le sekä te­ke­mään lu­mi­töi­tä ja mui­ta pie­niä pi­ha­töi­tä. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een yk­si­köi­den ja työ­pa­jan yh­teis­työ mah­dol­lis­taa myös pien­ten työ­pa­jal­le so­vel­tu­vien kor­jaus­töi­den te­ke­mi­sen.

Li­säk­si työ­pa­jal­la vah­vis­te­taan yh­tei­söl­li­syyt­tä ja so­si­aa­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta kes­ki­mää­rin ker­ran vii­kos­sa to­teu­tet­ta­vil­la eri­lai­sil­la ryh­mä­toi­min­noil­la. Ryh­mä­toi­min­nat si­säl­tä­vät mm ul­koi­lua, luon­to­ret­kiä, kei­lai­lua, elo­ku­via ja mu­siik­kia, tai mitä työ­pa­jal­la kä­vi­jät kek­si­vät­kään ja mikä on mah­dol­lis­ta pa­ja­toi­min­nan puit­teis­sa to­teut­taa.

Muu­tok­sis­ta huo­li­mat­ta työ­pa­ja­toi­min­ta jat­kuu Rääk­ky­läs­sä ak­tii­vi­se­na ja tuot­taa hy­vin­voin­tia pait­si työ­pa­jal­la kä­vi­jöil­le myös muil­le Rääk­ky­läs­sä asu­vil­le osa­na Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­ja.

ELI­NA JAU­HI­AI­NEN

Joh­ta­va so­si­aa­li­työn­te­ki­jä

Työ­i­käis­ten pal­ve­lut/ete­läi­nen alue

MAT­TI SOI­NI­NEN

Vas­taa­va oh­jaa­ja

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een Rääk­ky­län työ­pa­ja

Lisää aiheesta

Kysely