JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.5.2023 11.20
Mielipiteet

Sana sinulle:

Uuden edessä – turvaten Jumalaan

Kir­joi­tan tätä - Sa­naa Si­nul­le - aja­tel­len omaa nuor­ta­ni, joka on juu­ri päät­tä­mäs­sä yh­dek­sän vuo­den opin­tai­val­taan. Näi­hin vuo­siin on mah­tu­nut sekä hä­nel­le, et­tä meil­le van­hem­mil­le pal­jon op­pi­mi­sen iloa, haas­teel­li­sia het­kiä ja pet­ty­myk­si­ä­kin. On ope­tel­tu yh­des­sä mo­nia asi­oi­ta ja tai­to­ja sekä va­pau­den tuo­man vas­tuun kan­ta­mis­ta.

Nyt olem­me uu­den edes­sä. Vie­lä ei ole tu­le­va opis­ke­lu­paik­ka tie­dos­sa. Jän­nit­tää. Mei­tä kaik­kia. Voi kun­pa se yk­kös­vaih­to­eh­to to­teu­tui­si ja nuo­ri sai­si ha­lu­a­man­sa jat­ko-opis­ke­lu­pai­kan. Sitä niin ha­lu­ai­si omal­le lap­sel­leen pa­ras­ta. Pa­ras­ta. Mitä se on ja mis­tä minä voi­sin sen tie­tää?

Voin vain aa­vis­tel­la, mitä pa­ras oli­si hä­nel­le ja luot­taa sii­hen, et­tä tä­män­kin ar­jen asi­an ää­rel­lä pa­ras apu tu­lee vii­me kä­des­sä Ju­ma­lal­ta. Niin­pä me van­hem­mat olem­me lu­kui­sat ker­rat yh­des­sä nuo­ren kans­sa täl­lä tai­pa­leel­la ris­ti­neet kä­tem­me yh­teen. Mil­loin kii­tol­li­si­na - mil­loin neu­vot­to­mi­na, mut­ta ai­na apuun luot­ta­en.

Saam­me luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la Luo­jam­me tun­tee jo­kai­sen meis­tä pa­rem­min kuin it­se aa­vis­tam­me­kaan. Sen täh­den, voim­me tur­va­ta sii­hen, et­tä Hän joh­dat­taa elä­mäm­me ai­van var­mas­ti par­hain päin. Par­hain päin sil­loin­kin, kun meis­tä tun­tuu, et­tä nyt em­me ym­mär­rä tar­koi­tus­ta. Nyt em­me jak­sa odot­taa. Nyt em­me ha­lua täl­lai­sia mut­kia po­lul­lem­me.

Tur­val­li­nen ja sa­mal­la loh­dut­ta­va elä­män uu­sil­le avau­tu­vil­le po­luil­le on vir­ren 125 pyyn­tö: ”Kos­ke­ta mi­nua, Hen­ki, kos­ke­ta, kirk­kaus! An­na elä­mäl­le suun­ta ja tar­koi­tus. Roh­kai­se mi­nua, Hen­ki, mu­ren­na pel­ko­ni. Täs­sä maa­il­mas­sa osoi­ta paik­ka­ni.”

Uu­den ja tun­te­mat­to­man edes­sä, voin tyyn­nyt­tää mie­le­ni ja ko­hot­taa kat­see­ni koh­ti tai­vas­ta. ”Apu mi­nul­le tu­lee Her­ral­ta, joka on teh­nyt tai­vaan ja maan.” Ps.121:2.

Apu tu­lee. Jo­kai­sel­le, joka lait­taa tur­van­sa Ju­ma­laan. Si­nul­le­kin.

Tuu­la Hon­ko­nen

di­a­ko­nis­sa, Toh­ma­jär­ven evl seu­ra­kun­ta

Lisää aiheesta

Kysely