JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Poliisi kehottaakin ihmisiä valppauteen nettihuijauksien suhteen. Kuvituskuva.

Poliisi kehottaakin ihmisiä valppauteen nettihuijauksien suhteen. Kuvituskuva.

Pixabay

25.5.2023 13.40
Uutiset

Ikäihmisiin kohdistuvat nettihuijaukset lisääntyneet

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Ver­kos­sa ta­pah­tu­vat hui­jauk­set ja nii­den yri­tyk­set ovat jäl­leen li­sään­ty­neet. Po­lii­si ke­hot­taa­kin ih­mi­siä valp­pau­teen net­ti­hui­jauk­sien suh­teen. Vii­me ai­koi­na ovat yleis­ty­neet eri­tyi­ses­ti ikäih­mi­siin koh­dis­tu­neet verk­ko­hui­jauk­set, po­lii­sis­ta ker­ro­taan. Usein hui­ja­ri ot­taa yh­teyt­tä tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta esiin­ty­en uh­rin per­heen­jä­se­ne­nä. Ta­voit­tee­na on saa­da hui­jat­ta­va klik­kaa­maan link­kiä, jon­ka lä­he­tys­ta­pa voi vaih­del­la. Link­ki joh­taa yleen­sä val­mii­seen kes­kus­te­lu­ket­juun eri­näi­siin so­vel­luk­siin tai hui­jaus­si­vus­tol­le.

– Ta­ri­nat voi­vat vaih­del­la, mut­ta ylei­sin kaa­va on sel­lai­nen jos­sa väi­te­tään, et­tä ol­laan ju­mis­sa ul­ko­mail­la tai et­tä, pu­he­lin on rik­ki tai lem­mik­ki tai joku on ko­vas­ti lää­kä­rin hoi­don tar­pees­sa, mut­ta sitä var­ten tar­vi­taan ra­haa. Yleen­sä ti­li­siir­rot pyy­de­tään ul­ko­maa­lai­sil­le ti­leil­le. Ul­ko­maa­lai­sen pank­ki­ti­lin erot­taa kah­des­ta en­sim­mäi­ses­tä kir­jai­mes­ta. Hui­jauk­sis­sa pyy­det­tä­vät sum­mat ovat voi­neet vaih­del­la jois­ta­kin sa­dois­ta usei­siin tu­han­siin eu­roi­hin, Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Po­lii­sis­ta muis­tu­te­taan, et­tä hen­ki­lö- tai pank­ki­tie­to­ja vaa­ti­viin pal­ve­lui­hin ei pidä men­nä ha­ku­ko­nei­den kaut­ta, vaan kir­joit­taa verk­ko-osoi­te suo­raan osoi­te­palk­kiin. Kän­ny­käl­lä asi­oi­des­sa on käy­tet­tä­vä pank­kien omia, vi­ral­li­sia mo­bii­li­so­vel­luk­sia.

Po­lii­si tah­too muis­tut­taa ih­mi­siä ole­maan pai­na­mat­ta vies­ti­nä tai säh­kö­pos­ti­na saa­mi­aan epä­mää­räi­siä link­ke­jä ja ole­maan siir­tä­mät­tä min­kään­lai­sia ra­ha­sum­mia tun­te­mat­to­mien nu­me­roi­den kaut­ta esi­tet­tyi­hin ti­li­nu­me­roi­hin, riip­pu­mat­ta sii­tä on­ko ky­sees­sä suo­ma­lai­nen vai ul­ko­maa­lai­nen ti­li­nu­me­ro.

– Jos saat­te vas­taa­via vies­te­jä, niin var­mis­ta­kaa en­sik­si, on­ko ky­sees­sä oi­ke­as­ti se hen­ki­lö ke­nek­si tämä it­se­ään väit­tää. Po­lii­si ke­hot­taa vah­vas­ti ih­mi­siä ole­maan siir­tä­mäs­tä ra­ha­sum­mia epä­mää­räi­sil­le ti­leil­le. Ot­ta­kaa yh­teyt­tä ih­mi­seen, jona hui­ja­ri esiin­tyy sel­lais­ta väy­lää pit­kin, jol­la var­muu­del­la tie­dät­te ta­voit­ta­van­ne oi­ke­an ih­mi­sen ja var­mis­tu­kaa sii­tä, on­ko tämä to­del­la vies­tin ta­ka­na.

Mi­kä­li hui­jauk­sen uh­rik­si on jou­tu­nut tai jou­tuu, tu­lee ta­pah­tu­nees­ta teh­dä po­lii­sil­le säh­köi­nen ri­ko­sil­moi­tus po­lii­sin verk­ko­si­vuil­la, sekä il­moi­tus omal­le pan­kil­le.

– Mi­kä­li vas­taan­ne tu­lee hui­jau­sy­ri­tyk­siä, mut­ta et­te nii­hin lan­kea, ot­ta­kaa hui­ja­rin käyt­tä­mät tie­dot ylös ja vä­lit­tä­kää ne eteen­päin osoit­tee­seen vih­jeet.ita-suo­mi@po­lii­si.fi, po­lii­sis­ta ke­ho­te­taan.

Lisää aiheesta

Kysely