JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maastopalo on voimassa ainakin seuraavat kaksi vuorokautta. Arkistokuva.

Maastopalo on voimassa ainakin seuraavat kaksi vuorokautta. Arkistokuva.

Jouko Väistö

25.5.2023 13.17
Uutiset

Metsäpalovaroitus voimassa

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan Pe­las­tus­lai­tos il­moit­taa, et­tä maa­kun­nas­sa on voi­mas­sa met­sä­pa­lo­va­roi­tus ai­na­kin seu­raa­vat kak­si vuo­ro­kaut­ta. Va­roi­tus jat­kuu vii­kon­lo­pun yli 60 pro­sen­tin to­den­nä­köi­syy­del­lä. Il­ma­tie­teen­lai­tos an­taa met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen alu­eel­le, jos­sa met­sä­pa­lon vaa­ra maan­pin­nan kui­vuu­den ja sää­o­lo­suh­tei­den joh­dos­ta on il­mei­nen.

Met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen ai­ka­na avo­tu­len te­ke­mi­nen on kiel­let­ty.

– Usein ky­sy­tään myös sitä, voi­ko tu­len teh­dä laa­vu­jen ym. mak­ka­ran­pais­to­pai­koil­le, jois­sa nuo­tio on be­to­ni­ren­kaan si­säl­lä. Be­to­ni­ren­gas tu­len­te­ko­paik­ka­na luo­ki­tel­laan avo­tu­lek­si. Avo­tu­li­kiel­to kos­kee myös puu- ja hii­lig­ril­le­jä, jos ne pää­se­vät ki­pi­nöi­mään ym­pä­ris­töön. Jos ki­pi­nöin­ti ym­pä­ris­töön on es­tet­ty, ky­sees­sä ei ole avo­tu­li, vs.ris­kien­hal­lin­ta­pääl­lik­kö Jan­ne Ha­lo­nen ker­too.

Pe­las­tus­lain tar­koit­ta­mak­si avo­tu­lek­si ei kat­so­ta maa­poh­jas­ta eris­tet­ty­jä tu­li­si­jo­ja, jois­ta tuli ei voi pääs­tä le­vi­ä­mään maa­poh­jan kaut­ta tai ki­pi­nöin­nin vuok­si. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si tuu­lel­ta suo­ja­tut gril­lit, muu­ra­tut tii­li­set tai ki­vi­set tu­li­si­jat ja huu­val­la va­rus­te­tut gril­li­ka­tok­set.

Ha­lo­nen muis­tut­taa, et­tä avo­tu­len te­koon tar­vi­taan ai­na maa­no­mis­ta­jan lupa.

– Li­säk­si on syy­tä ai­na va­rau­tua tu­len sam­mut­ta­mi­seen jo en­nen sy­ty­tys­tä.

Tä­män ke­vään ai­ka­na Poh­jois-Kar­ja­las­sa on sat­tu­nut 11 maas­to­pa­loa, jois­ta vii­si on ta­pah­tu­nut nyt voi­mas­sa ole­van met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen ai­kaan. Näis­tä 11 pa­los­ta yk­si on joh­tu­nut luon­no­nil­mi­ös­tä ja yh­den syy­tä ei saa­tu sel­vil­le. Lo­put yh­dek­sän ovat ol­leet ih­mis­ten ai­heut­ta­mia, osa jopa ri­su­jen pol­tos­ta ai­heu­tu­nei­ta.

Ta­hal­li­sis­ta, tuot­ta­muk­sel­li­sis­ta tai met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen ai­kaan ih­mis­ten ai­heut­ta­mis­ta maas­to­pa­lois­ta pe­las­tus­lai­tos te­kee ai­na lain edel­lyt­tä­män il­moi­tuk­sen po­lii­sil­le ja täs­tä voi ol­la seu­raa­muk­se­na sak­ko­ran­gais­tus.

Lisää aiheesta

Kysely