JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.5.2023 13.55
Mielipiteet

MIELIPIDE: Tuhannen taalan paikka

Mai­non­ta ja mark­ki­noin­ti on vä­hin­tään­kin ar­vo­kas­ta. Moni kun­ta on si­joit­ta­nut sie­voi­sen sum­man kun­ta­mark­ki­noin­tiin eri tie­dos­tus­vä­li­neis­sä hou­ku­tel­lak­seen mat­kai­li­joi­ta ja myös­kin uu­sia kun­ta­lai­sia ja työn­te­ki­jöi­tä. Jos paik­ka­kun­taa ha­lu­taan tuo­da kau­pal­li­ses­ti jul­ki val­ta­kun­nan tai kan­sain­vä­li­sis­sä tie­do­tus­vä­li­neis­sä, se mak­saa.

Nyt meil­lä on tu­han­nen taa­lan paik­ka saa­da nä­ky­vyyt­tä me­di­ois­sa ja so­mes­sa jopa maa­il­man­laa­jui­ses­ti, kun paik­ka­kun­tam­me yl­peys jär­jes­tää ke­sä­kuun puo­les­sa vä­lis­sä suur­kon­ser­tin Ki­teen Ran­ta­ken­täl­lä. Odo­tam­me sil­lä vii­kol­la paik­ka­kun­nal­le tu­han­sia vie­rai­li­joi­ta, jot­ka osal­lis­tu­vat Night­wis­hin kon­sert­tiin. Suu­ri osa heis­tä ha­lu­aa ko­kea Ki­teel­lä muu­ta­kin. He tu­le­vat kat­so­maan, mis­tä syn­tyy tä­män maa­il­man­kuu­lun bän­din mu­siik­ki ja kap­pa­lei­den tee­mat, mis­sä on Tuo­mas ka­ve­rei­neen käy­nyt kou­lun­sa ja elä­nyt elä­mään­sä.

Meil­lä on nyt mah­dol­li­suus näyt­tää vie­rai­li­joil­le ja me­di­al­le par­haat puo­let niin Ki­tees­tä kuin ki­tee­läi­sis­tä. Tuo­daan myön­tei­ses­ti esil­le kun­taam­me ja pal­ve­lu­jam­me. Jär­jes­te­tään yh­des­sä sel­lai­nen viik­ko ja näy­te­tään vie­rail­le sel­lai­nen Ki­tee, jos­ta olem­me yl­pei­tä, joka voi hou­ku­tel­la tu­le­maan tän­ne tois­te­kin, ken­ties pi­tem­mäk­si­kin ai­kaa. Ote­taan kaik­ki vie­raat vas­taan kar­ja­lai­sel­la vie­raan­va­rai­suu­del­la ja ys­tä­väl­li­syy­del­lä. Tar­jo­taan ko­di­kas ja siis­ti kau­pun­ki­ku­va. Pi­de­tään huo­li, et­tä pal­ve­lu­ja on saa­ta­vil­la myös il­lal­la, ja ruo­kaa ja juo­maa riit­tää. Osal­lis­tu­taan toi­mi­maan yh­des­sä py­sä­köin­nin oh­jauk­ses­sa, vie­rai­li­joi­den ma­joit­ta­mi­ses­sa, hei­dän ruok­ki­mi­ses­saan, opas­ta­mi­ses­saan jne. Kau­pun­gin vir­ka­ko­neis­to ei kaik­keen pys­ty. Kau­pun­ki olem­me me kun­ta­lai­set ja on mei­dän asi­am­me luo­da myön­teis­tä kun­ta­ku­vaa, jos niin ha­lu­am­me. Va­paa­eh­toi­set, jot­ka voi­sit­te tul­la mu­kaan jo­hon­kin teh­tä­vään, ky­sy­kää va­paa-ai­ka­pääl­li­köl­tä, mi­hin vie­lä tar­vi­taan toi­mi­joi­ta. Ei an­ne­ta ar­vos­te­li­joi­den lan­nis­taa ja pas­si­voi­da yh­tä­kään toi­mi­jaa vaan roh­kais­taan hei­tä­kin mu­kaan.

Nyt meil­lä on mah­dol­li­suus näyt­tää, on­ko Ki­teel­lä ja ki­tee­läi­sis­sä ve­to­voi­maa. Tämä on sel­lai­nen mark­ki­na­ra­ko ja mai­nos­paik­ka esit­täy­tyä eduk­seen ja hou­ku­tel­la alu­eel­le mah­dol­li­sia uu­sia asuk­kai­ta ja työn­te­ki­jöi­tä, jota ei muu­ta­mal­la tu­han­nel­la eu­rol­la os­te­ta me­di­ois­ta. Yh­des­sä te­ke­mäl­lä, toi­si­am­me tu­ke­mal­la, roh­kai­se­mal­la ja kan­nus­ta­mal­la voim­me li­sä­tä tois­tem­me hy­vin­voin­tia ja on­nel­li­suut­ta sekä Ki­teen ve­to­voi­maa.

MER­VI HO­LO­PAI­NEN, Ki­tee

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely