JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.5.2023 8.50
Mielipiteet

MIELIPIDE: Rääkkylän sote – palvelujen tulevaisuus

Rääk­ky­län asuk­kaat em­me ole vain po­ti­lai­ta tai pal­ve­lu­jen käyt­tä­jiä, vaan ak­tii­vi­sia kun­ta­lai­sia, jot­ka ha­lu­am­me vai­kut­taa, em­me­kä ole sa­maa miel­tä esi­te­tyis­tä pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sen kri­tee­reis­tä 2023-2038 Rääk­ky­län osal­ta.

Al­ku­pe­räi­nen Sote-uu­dis­tuk­sen tar­koi­tus oli pe­rus­ter­vey­den­huol­lon vah­vis­ta­mi­nen ja ta­sa­ver­tai­suus pal­ve­lu­jen saan­nis­sa. Saa­vu­tet­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­nen ja oi­kea-ai­kai­suus piti ol­la ”kes­ki­ös­sä”. Uu­dis­tuk­sis­sa on otet­ta­va huo­mi­oon se, et­tä eri­lai­sil­la alu­eil­la on eri­lai­sia tar­pei­ta. Laki so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­tä: 4 § Hy­vin­voin­ti­a­lu­een on tur­vat­ta­va jär­jes­tä­mis-vas­tuul­laan ole­vien so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen es­teet­tö­myys ja saa­vu­tet­ta­vuus.

Itä-Suo­men yli­o­pis­ton pro­fes­so­ri Ai­ni Peh­ko­nen va­roit­taa: ”Huo­mi­oim­me­han var­mas­ti sen, et­tei jol­la­kin uu­del­la toi­min­ta­ta­val­la syr­jäy­te­tä ke­tään”.

Kuin­ka Rääk­ky­läs­sä var­mis­te­taan, et­tei yk­si­kään kun­ta­lai­nen pu­toa tur­va­verk­ko­jen ul­ko­puo­lel­le?

Rääk­ky­län n. 2000 asuk­kaan kun­nas­sa lä­hes puo­let on yli 65-vuo­ti­ai­ta, jois­ta kai­kil­la ei ole au­toa, ei lä­hel­lä omai­sia, ei net­tiä ei­kä tar­vit­ta­vaa di­gi­o­saa­mis­ta. Kun­ta­lais­ten, eri­tyi­ses­ti ns. suur­ten ikä­luok­kien ikään­ty­vien hoi­don tar­ve ajoit­tuu 2020-lu­vul­le ja kas­vaa vuo­teen 2035 saak­ka.

Asuk­kail­lam­me on maa­kun­tam­me pie­nim­mät tu­lot ja eläk­keet. Elin­kus­tan­nuk­set ovat nous­seet, ja kun esim. yk­si käyn­ti Kela-tak­sil­la mak­saa jo 50 eu­roa – jon­ka pääl­le tu­le­vat mah­dol­lis­ten jat­ko­tut­ki­mus­ten ku­lut – on sai­ras­ta­mi­nen kal­lis­ta. Jul­ki­set lii­ken­ne­pal­ve­lut ei­vät toi­mi.

Pe­rus­ter­vey­den­hoi­don on ol­ta­va lä­hi­pal­ve­lu­na kun­nos­sa: tämä vä­hen­tää hy­vin­voin­ti­a­lu­een muu­ta kuor­mi­tus­ta. Tar­vit­sem­me toi­mi­van ter­veys­kes­kuk­sen, vuo­de­o­sas­ton, lää­kä­ri-, hoi­ta­ja-, la­bo­ra­to­rio-, ham­mas­hoi­to- ja fy­si­o­te­ra­pi­a­pal­ve­lut, sa­moin kou­lu­ter­vey­den­hoi­don lä­hi­pal­ve­lu­na. Har­ven­ne­tun pal­ve­lu­verk­ko­e­si­tyk­sen to­teu­tu­es­sa myös kun­nan ap­teek­ki­pal­ve­lut oli­si­vat vaa­ras­sa. Ham­mas­hoi­to­pal­ve­lu­jen puut­tu­mi­nen vai­kut­tai­si ter­vey­teen laa­jas­ti, mm. sy­dän­sai­rauk­siin ja leik­kaus­ten mah­dol­lis­tu­mi­seen.

Toi­mi­va ikä­neu­vo­la on käyn­nis­tet­tä­vä Rääk­ky­lään ja kut­sut­ta­va ikään­ty­neet sään­nöl­li­siin tar­kas­tuk­siin ns. yh­den luu­kun pe­ri­aat­teel­la. Tämä edul­li­sin hoi­to­muo­to – eh­käi­se­vä toi­min­ta – tuo pa­ras­ta ja edul­li­sin­ta tu­los­ta ja sääs­töä. Ter­veys­tar­kas­tuk­set tu­li­si teh­dä 1-2 vuo­den ku­lut­tua eläk­keel­le jää­mi­ses­tä ja sit­ten vii­den vuo­den vä­lein.

Rääk­ky­län ter­veys­kes­kus, vuo­de­o­sas­to ja Pih­la­ja­ko­ti ovat hy­vä­kun­toi­sia. Niis­sä on si­säil­man puh­dis­tus­lait­teet ja toi­mi­va il­mas­toin­ti. Va­ra­voi­ma tu­lee käyt­töön tänä vuon­na. Tar­vi­taan oi­ke­an­lais­ta ja ajan­ta­sais­ta tie­do­tus­ta hoi­ta­jil­le, hen­ki­lö­kun­nal­le ja asi­ak­kail­le. Työn­ha­ki­joil­la ja hen­ki­lö­kun­nal­la on pel­ko vuo­de­o­sas­tos­ta, jon­ka sul­ke­mi­suh­ka vai­kut­taa hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­teen Rääk­ky­läs­sä.

Pal­ve­lust­ra­te­gi­as­sa ko­ros­te­taan tar­peen­mu­kais­ten pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­tä. Rääk­ky­län ikäih­mis­ten mää­rä ja sai­ras­ta­vuus, sa­moin kuin kai­ke­ni­käis­ten kun­ta­lais­ten, myös eri­as­teis­ten vam­mais­ten hoi­don­tar­peis­ta joh­tu­en: Säh­köis­ten ja liik­ku­vien pal­ve­lu­jen va­raan mei­tä ei saa jät­tää!

RAI­LI MAK­KO­NEN

Van­hus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely