JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.5.2023 8.35
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Varmat kevään merkit

Park­ki­pai­koil­le öi­seen ai­kaan il­mes­ty­vät mus­tat kie­mu­rat. Au­to­jen pe­räs­sä kär­ryt, jois­sa mat­kaa­vat ve­neet ja puu­tar­ha­jyr­si­met. Kel­tai­nen suo­la-au­to, joka si­too pö­lyä vie­lä rou­das­sa lät­köt­tä­väl­tä hiek­ka­tiel­tä. Sa­mo­ja kuop­pia saa­daan kier­rel­lä siis tä­mä­kin kesä. Mo­nien val­ti­on so­ra­tei­tä tar­vit­se­vien mie­les­tä moi­nen kii­re on pelk­kää jul­kis­ten va­ro­jen tuh­laus­ta.

Nämä ai­na­kin ovat merk­ke­jä sii­tä, et­tä ol­laan he­räi­le­mäs­sä tal­vi­hor­tees­ta aja­tuk­seen, et­tä kyl­lä se kesä siel­tä tu­lee tä­nä­kin vuon­na, en­nem­min tai myö­hem­min. Me, joil­la on pi­dem­pi pät­kä elet­tyä elä­mää ta­ka­na, us­kom­me sii­hen vah­vem­min. ” Sepä oli ly­hyt kesä”, ne­li­vuo­ti­as poi­kam­me to­kai­si vuo­sia sit­ten, kun lu­mi­ker­ros peit­ti tie­noot äi­tien­päi­vä­aa­mu­na. Nuo­res­ta ta­ka­tal­vi tun­tuu sil­tä, et­tä koko kesä on pe­rut­tu.

Yk­si var­ma ke­vään merk­ki on Eu­ro­vii­su-hy­pe­tys. Huu­ma on tänä ke­vää­nä, jos vain mah­dol­lis­ta, ol­lut vie­lä­kin ko­vem­pi kuin muul­loin. Usein on us­kot­tu, et­tä voit­to tu­lee, ja vaik­ka ei ole tul­lut, ei se sii­tä huo­li­mat­ta ole es­tä­nyt ke­vään ko­et­ta­es­sa us­kon he­rää­mis­tä tal­viu­nil­ta. Ei­kä sii­nä ole mi­tään moi­tit­ta­vaa, sil­lä omien puol­ta on pi­det­tä­vä ja hy­vää miel­tä asi­an ym­pä­ril­lä on riit­tä­nyt.

Ei tul­lut voit­toa tä­nä­kään vuon­na, vaan tuli toi­nen sija. Ho­pea ei ole hä­peä. Voit­to oli­si ol­lut toi­nen Suo­mel­le, mut­ta ho­pe­aa tuli nyt en­sim­mäi­sen ker­ran! Sen­kin asi­an kans­sa on elet­tä­vä, et­tä me­nes­ty­nyt kap­pa­le on osan mie­les­tä pelk­kä ryyp­py­lau­lu. Sik­si kan­nat­taa vaih­taa nä­kö­kul­maa. On hie­noa, et­tä vii­su esi­tet­tiin suo­men kie­lel­lä. On jopa en­nus­tet­tu, et­tä kan­sain­vä­li­nen suo­sio ai­heut­taa Suo­mi-buu­min mat­kai­lus­sa ja suo­men kie­len opis­ke­lus­sa. Näin on esi­mer­kik­si käy­nyt ko­re­an kie­lel­le K-po­pin suo­si­on va­na­ve­des­sä.

Lau­lu­jen sa­no­ja tu­lee tar­kas­tel­la ko­ko­nai­se­na teks­ti­nä, ru­no­na tai ta­ri­na­na. Lau­la­ja ei ole teks­tin minä, vaan ru­nol­la on pu­hu­ja – joku fik­tii­vi­nen hen­ki­lö, jon­ka tun­to­ja ku­va­taan. Cha Cha Cha on yk­si bii­si li­sää suo­ma­lais­ten juo­ma­lau­lu­jen ket­jus­sa Baa­ri­kär­pä­sen ja Uk­ko­met­son kans­sa. Hec­to­rin le­gen­daa­ri­sen Yh­te­nä il­ta­na -kap­pa­leen ker­to­säe kuu­luu seu­raa­vas­ti:

Yh­te­nä il­ta­na pal­jon jos vii­niä jois,

yh­te­nä il­ta­na unoh­taa pel­kon­sa vois,

yh­te­nä il­ta­na kuo­le­man pyör­tees­tä pois.

Alek­si Nur­men ja Jere Pöy­hö­sen Cha Cha Chaan ker­to­sä­keis­tö taas:

Nyt läh­den tans­si­maan

niin­ku cha cha cha

en­kä pel­kää­kään tätä maa­il­maa

niin­ku cha cha cha

Kun mä kaa­dan pääl­le­ni samp­pan­jaa.

Eli ei mi­tään uut­ta au­rin­gon al­la - on vain eri­lai­sia ta­po­ja il­mais­ta asia.

Mir­ja Hurs­kai­nen

Lisää aiheesta

Kysely