JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.5.2023 11.25
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kunnon lääkärisysteemi

Toi­vot­ta­vas­ti saan kuol­la mah­dol­li­sim­man ter­vee­nä. Näin sitä ajat­te­lee, kun ve­ron­mak­sa­ja­na en mei­naa pääs­tä lää­kä­riin, jos sa­tun sai­ras­tu­maan. Työs­sä ol­les­sa pää­si tar­vit­ta­es­sa lää­kä­rin pa­keil­le usein sa­ma­na päi­vä­nä. Täl­lai­sen pal­ve­lun pii­ris­sä Suo­mes­sa on pari mil­joo­naa ih­mis­tä. Meis­tä elä­ke­läi­sis­tä ja työ­tä vail­la ole­vis­ta ei näy­tä niin vä­liä ole­van. No, asi­al­la on tie­ten­kin mu­ka­vaa teh­dä po­li­tiik­kaa. Ja huo­no hoi­to­suh­de puo­les­taan kor­jaa en­nen ai­kai­sen pois­tu­man kaut­ta huol­to­suh­det­ta yh­teis­kun­nas­sa.

Yk­si­tyi­sel­le lää­kä­ri­a­se­mal­le pää­see ra­hal­la no­pe­as­ti vai­vo­jaan va­lit­ta­maan. Yh­teis­kun­ta on epä­on­nis­tu­nut, kun ih­mi­sen sai­rauk­sil­la saa teh­dä bis­nes­tä. Se on eet­ti­ses­ti vää­rin. Nyt Siun so­te­kin os­taa ter­veys­pal­ve­lu­ja kan­sain­vä­li­sel­tä pörs­siyh­ti­öl­tä. Os­taa ve­ron­mak­sa­jien ra­hoil­la. Ei­kö tämä ole hie­man sai­ras­ta?

Lää­kä­rit kou­lu­te­taan ve­ro­ra­hoil­la. Se on erit­täin iso in­ves­toin­ti­a­vus­tus yk­si­tyi­sil­le pörs­siyh­ti­öil­le. Val­mis­tu­vat lää­kä­rit tu­li­si lail­la vel­voit­taa työs­ken­te­le­mään jul­ki­sen puo­len pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa. Vä­him­mäis­työ­ai­ka jul­ki­sel­la puo­lel­la työs­ken­te­lyyn on myös lail­la sää­det­tä­vä. Tämä voi­si ol­la toi­mi­va lää­ke lää­kä­ri­pu­laan, tai sit­ten ei.

En­tä­pä, jos pa­lat­tai­siin kun­nan­lää­kä­ri­sys­tee­miin? Kuka sen es­täi­si? Vi­ri­te­tään hou­kut­ti­met maa­lais­kun­tiin myös tän­ne Kes­ki-Kar­ja­laan. Tar­jo­taan ta­lon puo­les­ta mm. edul­li­set asu­mi­set, in­hi­mil­li­set työ­a­jat, pyö­ril­lä liik­ku­va "lää­kä­rin­lauk­ku", mait­ta­vat lou­nas­pö­pe­röt ruo­ka­e­tui­neen, kun­nol­li­nen ja pörs­si­va­paa ra­ha­kor­vaus. Ja meil­lä­hän on puh­das luon­to ja mo­ni­puo­li­set har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det.

Nuo­ret kai­paa kas­va­vas­sa mää­rin maal­le, jo­ten maa­pe­rä tuo­reil­le kun­nan­lää­kä­reil­le al­kaa ol­la otol­li­nen. Sys­tee­min vi­ri­tyk­seen em­me tar­vit­se mi­tään Siun so­ten stra­gi­a­hö­pi­nöi­tä, jot­ka ei­vät lää­kä­reik­si muu­tu. Tar­vit­sem­me tie­ten­kin sel­vi­tyk­sen ja suun­ni­tel­man mah­dol­li­sen kun­non kun­nan­lää­kä­rin to­teut­ta­mi­sek­si.

AN­TE­RO PE­SO­NEN, Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely