JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.5.2023 9.06
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Värikästä pesiskautta!

Pe­sis­kau­den avaus kuu­luu Ki­teel­lä ke­vään eh­dot­to­miin ko­ho­koh­tiin. Ai­na­kin ur­hei­lun ys­tä­vät odot­ta­vat sitä ko­vas­ti. Tänä vuon­na pe­sis­kau­si käyn­nis­tyy vi­ral­li­ses­ti en­si lau­an­tai­na, jol­loin Ki­teen Pal­lo saa Ran­ta­ken­täl­lä vas­taan­sa Sei­nä­jo­en Jy­my­Jus­sit.

Sei­nä­jo­ki on koh­dat­tu sar­ja-avauk­ses­sa jo kah­des­ti ai­em­min­kin. En­sim­mäi­sen ker­ran is­ket­tiin Poh­jan­maan poi­kien kans­sa yh­teen ta­san 50 vuot­ta sit­ten Ki­teen en­sim­mäi­sel­lä mes­ta­ruus­sar­ja­kau­del­la 1973 ja toi­sen ker­ran vii­si vuot­ta myö­hem­min 1978, mis­tä läh­tien Ran­ta­ken­täl­lä on saa­tu seu­ra­ta ylim­män sar­ja­ta­son pe­le­jä joka vuo­si.

Kun Ki­teen Ur­hei­li­joi­den mes­ta­ruus­sar­ja­kau­det ja Ki­teen Pal­lon su­per­pe­sis­kau­det yn­nä­tään yh­teen, on ki­tee­läi­sel­lä pe­sä­pal­lol­la ta­ka­na 47 kaut­ta ylim­mäl­lä sar­ja­ta­sol­la.

Sei­nä­jo­ki on vie­lä Ki­tee­tä­kin pe­rin­teik­kääm­pi pe­sis­kau­pun­ki. Jy­my­Jus­sien edel­tä­jä Mai­la-Jus­sit eh­ti pe­la­ta pää­sar­jas­sa 43 kaut­ta ja Jy­my­Jus­sit on nyt aloit­ta­mas­sa su­per­pe­sik­ses­sä 12. kaut­taan.

Lau­an­tain ot­te­lus­sa pääs­tään nä­ke­mään, mit­kä mie­het Ki­teen ylim­mäl­le sar­ja­ta­sol­le nos­ti­vat ja pie­nen näyt­teen myös sii­tä, mi­ten pe­liä tuol­loin pyö­ri­tet­tiin. Kan­nat­taa tul­la ta­ri­noi­maan hei­dän kans­saan ja muis­te­le­maan men­nei­tä.

Kun­ni­aa ki­tee­läi­sen pe­sä­pal­lon li­pun­kan­ta­jil­le teh­dään myös ot­te­lun alus­sa, kun Pasi Pi­ri­nen ja Sami Par­ta­nen kut­su­taan ken­täl­le pe­li­pai­dan jää­dy­tys­tä var­ten. Täl­lais­ta juh­la­het­kiä ei ole Ki­teel­lä, ei­kä mo­nel­la muul­la­kaan paik­ka­kun­nal­la en­nen näh­ty. Pe­li­pai­dan jää­dy­tys on suu­rin kun­ni­a­no­soi­tus, mikä pe­laa­jal­le voi­daan an­taa.

It­se ot­te­lus­sa vas­tak­kain on kak­si ta­sa­vä­kis­tä jouk­ku­et­ta. Kum­man­kin on en­nak­ko­veik­kauk­sis­sa po­vat­tu si­joit­tu­van run­ko­sar­jas­sa kes­ki­kas­tiin. Näis­sä vään­nöis­sä jo­kai­nen pis­te on tär­keä, kun se toi­sel­le tu­lee ja toi­sel­le ei. Täl­lä voi ol­la hy­vin­kin suu­ri mer­ki­tys lo­pul­li­ses­sa sar­ja­tau­lu­kos­sa.

Al­ka­val­la kau­del­la mo­nen jouk­ku­een viuh­kas­sa näh­dään uu­si pe­lin­joh­ta­ja. Kär­hä­mit­tä­kään kai­kis­ta viuh­ka­mie­hen vaih­dok­sis­ta ei sel­vit­ty.

Eten­kin Man­se PP sai pal­jon jul­ki­suut­ta, kun se pes­ta­si viuh­kaan Toni Ko­ho­sen ja oli muu­ta­ma kuu­kau­si myö­hem­min val­mis lo­pet­ta­maan yh­teis­työn hä­nen kans­saan ja ot­ta­maan ti­lal­le Jani Ko­mu­lai­sen Sot­ka­mos­ta.

Kä­rä­jiä käy­dään myös Hy­vin­kääl­lä, mis­sä kak­kos­pe­lin­joh­ta­jak­si pal­ka­tun Riku Ran­ta­sen suk­set me­ni­vät vä­lit­tö­mäs­ti ris­tiin seu­ra­joh­don kans­sa. Mie­len­kiin­tois­ta on myös näh­dä, mi­ten Rai­mo Brag­ge on­nis­tuu uu­des­sa pes­tis­sään Tah­kon yk­kös­käs­ki­jä­nä. Yl­lä­tys­va­lin­ta se­kin.

Man­sen ja Tah­kon li­säk­si pe­lin­joh­ta­jan vaih­ta­mi­seen men­neen kau­den jäl­keen pää­tyi­vät Imat­ran Pal­lo-Vei­kot, Sot­ka­mon Jymy, Kem­pe­leen Kiri ja Kos­ken­kor­van Ur­hei­li­jat. IPV palk­ka­si uu­dek­si käs­ki­jäk­seen Vesa Toi­kan, Jymy toi­mi­tus­joh­ta­jan­sa Mik­ko Kuos­ma­sen, Kiri Pet­ri Tuu­van ja Kos­su Ant­ti Kuu­sis­ton. Al­ka­mas­sa on vä­ri­käs pe­sis­kau­si.

Lisää aiheesta

Kysely