JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.5.2023 10.40
Mielipiteet

MIELIPIDE: Pohjois-Karjalan kuntien on sitouduttava VisitKareliaan

Olem­me jär­kyt­ty­nee­nä seu­ran­neet vii­me viik­ko­jen mat­kai­luun liit­ty­viä uu­ti­sia. Kun­ta toi­sen­sa jäl­keen on il­moit­ta­nut ve­täy­ty­vän­sä Vi­sit­Ka­re­li­an ra­hoi­tuk­ses­ta, ja kes­kit­tä­vän­sä voi­man­sa vain oman kun­tan­sa tai va­li­tun alu­een mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen. 

Olem­me huo­lis­sam­me maa­kun­tam­me mat­kai­lu­ver­kos­ton pirs­ta­loi­tu­mi­ses­ta. Osa meis­tä yrit­tä­jis­tä toi­mii koko maa­kun­nan alu­eel­la, osa pai­kal­li­ses­ti, mut­ta laa­jem­pi ver­kos­to on yri­tys­toi­min­tam­me tu­ki­ran­ka. Olem­me kär­si­neet tar­peek­si niin ko­ro­na-ajas­ta kuin nyt Uk­rai­nan krii­sis­tä. Em­me tar­vit­se enää yh­tään enem­pää työ­täm­me vai­keut­ta­via te­ki­jöi­tä.

Vi­sit­Ka­re­lia on koko Poh­jois-Kar­ja­lan mat­kai­lu­a­lan ko­ko­a­va voi­ma. Olem­me alu­een yrit­tä­ji­nä ol­leet tyy­ty­väi­siä Vi­sit­Ka­re­li­an osal­lis­ta­vaan toi­min­taan. Elä­mys­puo­ti on ke­hi­tet­ty mat­kai­li­joi­den verk­ko­kau­pak­si. Mo­ni­nai­set mark­ki­noin­ti­toi­met, kou­lu­tuk­set, Mat­kai­lun aa­mu­kah­vit-ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­mat ovat teh­neet Vi­sit­Ka­re­li­as­ta yh­teis­työm­me mah­dol­lis­ta­van alus­tan.

Vi­sit­Ka­re­lia on maa­kun­nal­li­se­na mat­kai­lun des­ti­naa­tio-or­ga­ni­saa­ti­o­na (DMO) tär­keä link­ki Vi­sit Fin­lan­din ja yrit­tä­jien vä­lil­lä sekä La­ke­land-alu­een yh­teen liit­tä­jä. Vi­sit­Ka­re­li­al­la on mat­kai­lun yleis­mark­ki­noin­nin li­säk­si mui­ta­kin maa­kun­nan mat­kai­luun ja toi­mi­a­lan yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siin vai­kut­ta­via teh­tä­viä. Nii­tä ei ole mah­dol­lis­ta hoi­taa rik­ki­näi­ses­sä ken­täs­sä hei­ken­tä­mät­tä yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä. Vii­saut­ta on ke­hit­tää Vi­sit­Ka­re­li­an toi­min­taa edel­leen ja luo­da maa­kun­nal­li­sel­le mat­kai­lu­mark­ki­noin­nil­le yhä vah­vem­pi pe­rus­ta.

Tar­vit­sem­me Vi­sit­Ka­re­li­an ke­hit­tä­mään maa­kun­tam­me mat­kai­lua. Haas­tam­me kaik­ki Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nat si­tou­tu­maan Vi­sit­Ka­re­li­an ra­hoi­tuk­seen ja vaa­li­maan yh­ti­ön te­ke­mää pit­kä­jän­teis­tä mark­ki­noin­ti- ja ke­hi­tys­työ­tä. Tämä on vält­tä­mä­tön­tä meil­le yk­si­tyi­sil­le mat­kai­lu­a­lan yri­tyk­sil­le. Tar­vit­sem­me mu­kaan kaik­ki - niin kun­nat kuin jo­kai­sen yrit­tä­jän tä­hän yh­teis­työ­hön!

Al­le­kir­joit­ta­neet:

Ark­ki­mand­riit­ta Mi­ka­el, luos­ta­rin joh­ta­ja, Va­la­mon luos­ta­ri, Hei­nä­ve­si, Ter­hi Ho­lo­pai­nen, Ve­ne­jo­en Pii­lo, Kon­ti­o­lah­ti, Tuu­la Iko­nen-Graaf­mans, Tu­jan­ran­ta Con­sul­tants, Juu­ka, Sari Kaa­si­nen, Vil­la Ruu­su­la, Sari Kaa­si­nen oy, Rääk­ky­lä, He­le­na Kar­hu, Kar­hun Talo, Jo­en­suu, Ilo­mant­sin Mat­kai­lu­yh­dis­tys ry, Ilo­mant­si, Möh­kön Mat­kai­lu­yh­dis­tys ry, Ilo­mant­si, Mari Kar­ja­lai­nen, He­a­vy Me­tal Knit­ting World Cham­pi­ons­hips, WTF Pro­duc­ti­ons Oy, Jo­en­suu, Mik­ko Ket­tu­nen, Karu Sur­vi­val Oy, Kon­ti­o­lah­ti, An­ni Kor­ho­nen, Puu­ka­rin Py­säk­ki, Val­ti­mo, Tui­ja Lau­ro­nen, Man­tan Ma­ja­ta­lo, Man­tan Luon­to­pal­ve­lut, Ilo­mant­si, Päi­vi Leh­ti­nen, Koi­hu Ad­ven­tu­res Oy, Ilo­mant­si, El­vi Lem­me­tyi­nen, Möh­kön Ra­ja­kar­ta­no, Ilo­mant­si, Hen­na Ne­va­lai­nen, Lai­ta­lan lo­mat, Val­ti­mo, Kir­si Par­ta­nen ja Min­na Mur­to­nen, Äk­syt Äm­mät Oy, Nur­mes, Mat­ti Pa­sa­nen, Ma­texp­ro Oy, Jo­en­suu, Tiia Peh­ko­nen, Ko­lin Ma­joi­tus Oy, Koli, Ee­ro Pel­to­nen, ru­non­lau­la­ja, Jo­en­suu, He­le­na Pu­hak­ka-Tar­vai­nen, Liet­su Pal­ve­lut Oy, Jo­en­suu, Tee­mu ja Ka­ta­rii­na Ran­ta­lai­ho, Seik­kai­lu­yh­tiö Vaa­ra, Juu­ka, Mar­jut Räty, Vil­la Ora’s, Koli, An­ne Su­ho­nen, Saa­ris­ton Puo­ti, Li­pe­ri, Os­ka­ri Tark­ka & Sii­ri Ki­vi­luo­to, Ta­ri­na-Aho, Liek­sa , Kim­mo Tu­ru­nen, Kon­ti­o­lah­ti Out­door, Kon­ti­o­lah­ti, Lau­ri Tu­ki­ai­nen, Luo­to Out­door, Kon­ti­o­lah­ti, Tui­ja Vink­ka, Vaa­ra Sport, Kon­ti­o­lah­ti, Kat­ri Vuor­jo­ki, Ka­re­lia Cot­ta­ges, Jo­en­suu

Lisää aiheesta

Kysely