JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.5.2023 10.35
Mielipiteet

MIELIPIDE: Pedot aiheuttavat alle viidenneksen kuuttien kuolemista

Kir­jai­li­ja Mat­ti Ket­tu­nen kir­joit­ti Koti-Kar­ja­lan Mie­li­pi­de­o­sas­tol­la (18.4.2023) nä­ke­myk­sis­tään sai­maan­nor­pan kuo­lin­syis­tä ja kan­nan suo­je­lu­ta­voit­teis­ta. Kos­ka kir­joi­tuk­ses­sa ku­vat­tu ti­lan­ne ei mo­nil­ta osin vas­taa to­del­li­suut­ta, kor­jaam­me täs­sä ky­sei­sen kir­joi­tuk­sen oleel­li­sim­pia vir­hei­tä pe­to­jen ja ka­las­tuk­sen ai­heut­ta­maan kuol­lei­suu­teen ja suo­je­lun ta­voit­tei­siin liit­ty­en.

Sai­maan­norp­pa on erit­täin uha­na­lai­nen, sen tä­män­het­ki­nen kan­ta-ar­vio on 430–440 yk­si­löä. Toi­sin kuin Ket­tu­nen an­toi ym­mär­tää, on sai­maan­nor­pan ge­ne­tiik­kaa toki tut­kit­tu, ja kah­den väi­tös­kir­jan li­säk­si on jul­kais­tu usei­ta ver­tai­sar­vi­oin­nin lä­pi­käy­nei­tä ar­tik­ke­lei­ta. Näis­sä on mm. to­det­tu, et­tä norp­pa­kan­nan koko ei ole riit­tä­vän suu­ri yl­lä­pi­tä­mään sen ny­kyis­tä pe­rin­nöl­lis­tä mo­ni­muo­toi­suut­ta. Sai­maan­nor­pan, ku­ten mui­den­kin maam­me al­ku­pe­räis­ten la­jien, suo­je­lun pit­kän ai­ka­vä­lin ta­voit­tee­na on, et­tä ne säi­ly­vät, ei­kä nii­den luon­tai­nen le­vin­nei­syy­sa­lue su­pis­tu.

Met­sä­hal­li­tus vas­taa sai­maan­nor­pan kan­nan seu­ran­nas­ta ja suu­res­ta osas­ta suo­je­lu­toi­mia. Kuol­lei­suu­den ja kuo­lin­syi­den tun­te­mi­nen on oleel­li­nen osa kan­nan ti­lan seu­ran­taa. Tie­toom­me tul­leet kuol­leet nor­pat tar­kas­te­taan ja Ruo­ka­vi­ras­to sel­vit­tää nii­den kuo­lin­syi­tä. Kuol­lei­suus­tie­to­ja on ke­rät­ty 1970-lu­vul­ta läh­tien ja ny­ky­ään tie­to­kan­nas­sa on noin 800 nor­pan tie­dot. Vuo­si­na 2016–2020 on löy­det­ty yh­teen­sä 139 kuol­lut­ta sai­maan­norp­paa. Näis­tä noin 20 % on tyy­pil­li­ses­ti verk­koi­hin kuol­lei­ta, 30 % pe­sään kuol­lei­ta kuut­te­ja ja lo­put mui­hin syi­hin kuol­lei­ta tai kuo­lin­syy on tun­te­ma­ton. Ka­las­tus­ra­joi­tu­sa­lu­ei­den laa­jen­tu­mi­sen an­si­os­ta norp­pien ka­lan­pyy­dys­kuol­lei­suus on vä­hen­ty­nyt 2010-lu­vul­la, mut­ta se on edel­leen mer­kit­tä­vä yli­mää­räi­sen kuol­lei­suu­den ai­heut­ta­ja.

Ket­tu­sen esil­le nos­ta­ma huo­li kuut­tien kuol­lei­suu­des­ta on ai­heel­li­nen. Il­mas­ton­muu­tok­sen ai­heut­ta­mien lau­ho­jen tal­vien seu­rauk­se­na pe­sä­kuol­lei­suus nou­see. Nor­maa­li­tal­vi­na pe­sä­poi­ka­sia kuo­lee noin 10 %, mut­ta leu­toi­na tal­vi­na mää­rä voi ol­la lä­hes kol­min­ker­tai­nen. Lu­mi­pe­sä suo­jaa pe­doil­ta, mut­ta lau­hoi­na tal­vi­na il­man pe­sän suo­jaa kuu­tit ovat alt­tii­ta eri­tyi­ses­ti ke­tun saa­lis­tuk­sel­le. Myös yk­sit­täi­siä ha­vain­to­ja ah­mo­jen vie­mis­tä kuu­teis­ta on teh­ty. Sen si­jaan kot­kien ei ole ha­vait­tu tap­pa­neen kuut­te­ja, vaik­ka muu­ta­mien yk­si­löi­den tie­de­tään vuo­sit­tain tal­veh­ti­van Sai­maal­la. Toi­sin kuin Ket­tu­nen väit­tää, pe­dot ei­vät kui­ten­kaan ole ai­noa syy pe­sä­poi­kas­ten kuo­le­mil­le, vaan yli 80 % kuo­lin­syis­tä joh­tuu muis­ta te­ki­jöis­tä.

Leu­toi­na tal­vi­na kun luon­non­ki­nok­sia ei ole, val­ta­o­sa kuu­teis­ta (esim. vuon­na 2014 yli 90 %) syn­tyy ih­mis­ten ka­saa­miin apu­ki­nok­siin. Vaik­ka apu­ki­nok­set tar­jo­a­vat­kin suo­jaa ja pa­ran­ta­vat poi­kas­ten sel­viy­ty­mis­to­den­nä­köi­syyt­tä, su­la­vat ne luon­non­ki­nos­ten ta­paan läm­pi­mis­sä sää­o­lo­suh­teis­sa. Tä­män vuok­si on luon­nol­lis­ta, et­tä kuol­lei­ta poi­ka­sia löy­de­tään myös ih­mis­ten ka­saa­mis­ta ki­nok­sis­ta.

Sai­maan­norp­pa on ai­nut ko­to­pe­räi­nen ni­säk­kääm­me ja sen säi­ly­mi­nen on suo­ma­lais­ten vas­tuul­la. Ka­las­tus­ra­joi­tuk­set ovat te­ho­kas tapa vä­hen­tää norp­pien kuol­lei­suut­ta. Li­säk­si lau­ho­jen tal­vien ai­heut­ta­maa poi­kas­kuol­lei­suut­ta voi­daan osin vä­hen­tää apu­ki­nos­ten ja tu­le­vai­suu­des­sa myös kei­no­pe­sien avul­la. Yh­tei­set suo­je­lu­pon­nis­tuk­set ovat toi­mi­neet ja kan­ta on jat­ka­nut kas­vua lau­hois­ta tal­vis­ta huo­li­mat­ta, mut­ta nor­pan säi­ly­mi­nen edel­lyt­tää ak­tii­vi­sia suo­je­lu­toi­mia myös jat­kos­sa.

Käyn­nis­sä ole­vas­sa Yh­tei­nen sai­maan­norp­pam­me LIFE -hank­kees­sa ke­hi­te­tään pyy­dyk­siä myös va­paa-ajan ka­las­ta­jil­le, jot­ta mo­ni­puo­li­nen ka­las­tus voi jat­kua norp­pa­tur­val­li­ses­ti.

MII­NA AUT­TI­LA

Luon­non­suo­je­lun eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja, FT

Met­sä­hal­li­tus

Lisää aiheesta

Kysely