JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.5.2023 16.05
Mielipiteet

Maakunta joutunut taas puolustuskannalle

Syr­jä­sal­men rau­ta­tie­sil­lan uu­si­mis­ta on odo­tet­tu kuin kuu­ta nou­se­vaa. Sil­lan kor­jaa­mi­nen ny­ky­vaa­ti­mus­ten mu­kai­sek­si on oleel­li­nen osa myös koko Lap­peen­ran­ta-Jo­en­suu -vä­lin rau­ta­tie­yh­tey­den saa­mis­ta ajan ta­sal­le. Pari viik­koa sit­ten pu­to­si kui­ten­kin pom­mi pa­rem­pia lii­ken­neyh­teyk­siä odot­ta­vien nis­kaan, kun Väy­lä­vi­ras­to il­moit­ti en­si vuon­na odo­tet­ta­vis­sa ole­vas­ta lii­ken­ne­kat­kok­ses­ta Kar­ja­lan ra­dal­la.

Kat­kok­sen on ar­vi­oi­tu kes­tä­vän kah­dek­sas­ta kuu­kau­des­ta lä­hes vuo­teen. Tämä tar­koit­tai­si, et­tä pa­rem­pia rau­ta­tie­yh­teyk­siä odot­ta­es­sam­me pa­laam­me­kin pa­him­mil­laan vuot­ta 1967 edel­tä­vään ai­kaan. Kar­ja­lan ra­taa­han ra­ken­net­tiin 60-lu­vul­la. Ny­kyi­nen Syr­jä­sal­men ra­ta­sil­ta val­mis­tui vuon­na 1967 Kou­vo­la – Jo­en­suu -ra­dan eli uu­den Kar­ja­lan ra­dan val­mis­tu­mi­sen yh­tey­des­sä.

Jo­en­suun ja Ki­teen kau­pun­git, maa­kun­ta­liit­to, kaup­pa­ka­ma­ri, maa­kun­nan yri­tyk­set ja yh­tei­sö­toi­mi­jois­ta muun mu­as­sa Pro Ke­sä­lah­ti ot­ti­vat Väy­lä­vi­ras­ton il­moi­tuk­sen lii­ken­ne­mo­tis­ta tyr­mis­ty­nei­nä vas­taan. Toi­met­to­mi­na asi­aa ei kui­ten­kaan jää­ty mu­reh­ti­maan. Alu­een toi­mi­jat ot­ti­vat sil­ta­työ­maal­la koh­dat­tui­hin on­gel­miin huo­mat­ta­vas­ti rat­kai­su­kes­kei­sem­män nä­kö­kan­nan kuin lii­ken­ne­mo­tin ul­ko­puo­lel­ta ti­lan­net­ta kat­se­le­vat Väy­lä­vi­ras­ton in­si­nöö­rit.

Sel­vää on, et­tä poh­jois­kar­ja­lai­sil­le ei rii­tä pro­jek­tien to­teu­tuk­ses­ta Väy­lä­vi­ras­tos­sa vas­taa­van osas­ton­joh­ta­ja Mau­ri Mä­ki­a­hon to­te­a­mus, et­tä ”nyt aloi­tam­me kaik­kien osa­puol­ten kes­ken va­rau­tu­mi­sen lii­ken­ne­kat­koon”. Ikään kuin mui­ta vaih­to­eh­to­ja ei Väy­lä­vi­ras­ton puo­les­ta ha­lut­tai­si­kaan tut­kia.

Tie­tys­ti nämä muut vaih­to­eh­dot tu­le­vat juu­ri ky­sei­sen sil­ta­työn koh­dal­la mak­sa­maan huo­mat­ta­vas­ti enem­män, mitä koh­tee­seen on bud­je­toi­tu. Näyt­tää läh­tö­koh­tai­ses­ti­kin jo sil­tä, et­tä en­na­koi­tua haas­teel­li­sem­pi koh­de imee ra­haa bud­je­toi­tua enem­män.

Jos kat­kos kui­ten­kin tu­lee, mat­kus­ta­ja­ju­nien on lii­ken­nöi­tä­vä Ke­sä­lah­del­le saak­ka. Ta­va­ra­lii­ken­teen osal­ta on­gel­ma on suu­rem­pi, sil­lä on en­na­koi­tu, et­tä kuu­tos­tie ei kes­tä li­sään­ty­vää ku­mi­pyö­rä­lii­ken­net­tä ja Piek­sä­mä­en ra­dal­le­kaan kaik­ki siir­ty­vä lii­ken­ne ei mah­du.

Kun itä­ra­ja on vaih­tu­nut poh­jois­kar­ja­lai­sil­le vah­vuu­des­ta heik­kou­dek­si ja Sai­maan ka­na­va on käy­tän­nös­sä kiin­ni, maa­kun­nan elin­kei­no­e­lä­mä - eri­tyi­ses­ti ras­kai­ta kul­je­tuk­sia tar­vit­se­va - on jo nyt hy­vin her­käs­sä ti­las­sa. Ai­kai­sem­pien vas­toin­käy­mis­ten pääl­le tu­le­va pit­kä lii­ken­ne­kat­kos rau­ta­teil­le voi tuo­da mu­ka­naan py­sy­viä va­hin­gol­li­sia vai­ku­tuk­sia alu­eel­le.

Väy­lä­vi­ras­ton on otet­ta­va va­ka­vas­ti alu­eem­me edun­val­vo­jien vies­ti: Jo­kai­nen kivi on kään­net­tä­vä pit­kän lii­ken­ne­kat­kok­sen vält­tä­mi­sek­si. Jos rat­kai­su mak­saa sil­ta­työ­maan osal­ta enem­män, käy­tet­ty raha tu­lee var­mas­ti ta­kai­sin, kun väl­te­tään lii­ken­ne­kat­kok­sen ai­heut­ta­mat seu­ran­nais­vai­ku­tuk­set.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely