JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
2.5.2023 8.15
Mielipiteet

Oikeaan palveluun, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lust­ra­te­gi­al­la sa­no­taan to­teut­ta­van pal­ve­lu­lu­paus­ta ja var­mis­taa, et­tä asi­a­kas pää­see oi­ke­aan pal­ve­luun, oi­ke­aan ai­kaan ja oi­ke­as­sa pai­kas­sa. Li­säk­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een net­ti­si­vul­la to­de­taan, et­tä ”Pal­ve­lum­me ei­vät ole sa­man­lai­set kaik­ki­al­la, mut­ta niil­lä alu­eil­la, jois­sa vä­es­tön pal­ve­lu­tar­ve on sa­man­lai­nen, pal­ve­lut ovat sa­man­lai­set ja nii­tä teh­dään sa­man­lai­sel­la kon­sep­til­la.”

Kau­nii­ta lau­sei­ta, vail­la to­del­lis­ta ka­tet­ta ja ym­mär­rys­tä. Har­pil­la on ku­vi­tel­tu saa­ta­van kat­ta­va ’otos’ pal­ve­lu­jen käyt­tä­jis­tä ja heis­tä, joil­la pal­ve­lu­tar­ve on suun­ni­tel­lun stra­te­gi­an mu­kaan sa­man­lai­nen. On­ko pal­ve­lu­tar­peen mää­rit­te­ly ar­vi­oi­tu ai­em­man käy­tön suh­teen? On­ko niin, et­tä niil­le an­ne­taan, joil­le on en­nen­kin tar­jot­tu ja niil­tä ote­taan vie­lä pois, joil­la tar­jon­taa ei juu­ri­kaan ole ol­lut. Muu­ta­mas­ta hy­vin toi­mi­vas­ta lä­hi­pal­ve­lus­ta luo­vu­taan - kes­kit­tä­mi­sen ilos­ta­ko vai nyt­kö sääs­tö­syi­hin ja hen­ki­lö­kun­ta­pu­laan ve­do­ten?

Ei tar­vit­se ol­la ra­ket­ti­tie­tei­li­jä, et­tä ym­mär­tää pal­ve­lust­ra­te­gi­an ja -ver­kon ra­ken­ta­mi­sen kup­le­tin juo­nen. Kun tar­kas­te­lee hy­vin­voin­ti­a­lu­e­hal­li­tuk­sen ja tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­no­ja voi jo tie­tää, mi­hin laa­jan pal­ve­lun sote-ase­mat kes­kit­ty­vät. Näil­le paik­ka­kun­nil­le­ko sit­ten var­mis­te­taan nuo is­ku­lau­seen mu­kai­set pal­ve­lut? Muut saa­vat tyy­tyä jo­hon­kin epä­mää­räi­seen vä­li­maas­toon.

Olen huo­lis­sa­ni hy­vin­voin­ti­a­lu­eem­me ikäih­mi­sis­tä, mut­ta eri­tyi­ses­ti heis­tä, jot­ka jää­vät harp­pi­piir­ros­ten ul­ko­puo­lel­le tai kau­ak­si suun­ni­tel­luis­ta laa­jan pal­ve­lun sote-ase­mis­ta. Hei­dän eri­lai­siin pal­ve­lu­tar­pei­siin­sa on suun­nit­teil­la rat­kai­su­ja, jot­ka ei­vät ole pal­ve­lu­käyt­tä­jäys­tä­väl­li­siä ja -läh­töi­siä. Pit­kis­tä vä­li­mat­kois­ta pal­ve­lu­ja ha­ke­vat ovat täy­sin eri ase­mas­sa pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den suh­teen kuin laa­jan sote-ase­man lä­hel­lä asu­vat. Mis­sä on pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien yh­den­ver­tai­suus? On­ko pal­ve­lust­ra­te­gi­an yh­te­nä ta­voit­teen kur­jis­tut­taa syr­jä­seu­dul­la asu­via? Vai on­ko ta­voit­tee­na kes­kit­tää ih­mi­set heil­le vie­rail­le asui­na­lu­eil­le pal­ve­lust­ra­te­gi­an vuok­si.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een is­ku­lau­seen ”mak­su­mie­hik­si’ lai­te­taan näis­sä suun­ni­tel­mis­sa he, jot­ka ko­ti­seu­tu­rak­kau­ten­sa, elä­män­sä niuk­kuu­den tai mui­den syi­den vuok­si ha­lu­a­vat asua ny­kyi­sil­lä asuin­pai­koil­laan. On­ko stra­te­gi­an ta­voit­tee­na eri­ar­vois­taa poh­jois­kar­ja­lai­set ja har­ven­taa pal­ve­lu­tar­jon­taa muil­la­kin elä­mä­na­lu­eil­la? Jo­kai­nen­han tie­tää, et­tä täl­lai­set kes­kit­tä­mis­suun­ni­tel­mat ei­vät voi ol­la vai­kut­ta­mat­ta esi­mer­kik­si kun­nis­sa ole­viin mui­hin pal­ve­lui­hin. Näin­kö to­teu­tu­vat en­nen alu­e­vaa­le­ja an­ne­tut vaa­li­lu­pauk­set?

LAH­JA-ELI­NA VA­TA­NEN

sh, th, THM

Lisää aiheesta

Kysely