JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.4.2023 13.01
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mikä houkuttaisi kääntymään kylälle?

Kes­ki-Kar­ja­lan pää­väy­liä au­toil­les­sa nä­kee toki pää­a­si­as­sa mah­ta­via mai­se­mia, mut­ta myös maa­seu­dun nur­jem­mat puo­let tu­le­vat vas­taan. Har­vas­sa ovat ne ky­lät, joi­hin suun­na­tes­sa val­ta­väy­län var­rel­la ei oli­si pu­si­koi­tu­nut­ta pi­ha­pii­riä, au­ton­ro­mu­jen ko­ko­el­maa tai ro­mah­ta­nut­ta la­toa.

Ki­teen juna-ase­man piha on on­nek­si jo vuo­sien ajan ol­lut hy­vä­pin­tai­nen en­ti­sen kuop­pai­suu­den si­jaan, mut­ta elin­voi­mais­ta maa­seu­tua ase­mal­le tu­le­val­le nä­kyy lä­hin­nä mit­ta­vi­na puu­pi­noi­na. On­nek­si huol­to­a­se­ma on kä­ve­ly­mat­kan pääs­sä, sil­lä muu­toin ju­nan­tuo­mil­le maa­seu­dun vä­he­ne­vis­tä pal­ve­luis­ta ker­to­vat puut­tu­vat jat­ko­yh­tey­det muu­al­le Kes­ki-Kar­ja­laan ja toi­min­tan­sa lo­pet­ta­nut ky­lä­kaup­pa. Täl­lä het­kel­lä suu­rim­pa­na huo­le­na toki on, tu­lee­ko ju­nan­tuo­mia edes To­lo­sen­mä­keen saak­ka, jos Syr­jä­sal­men rau­ta­tie­sil­ta on pi­dem­män ai­kaa sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä.

Liit­ty­mät kuu­tos­tiel­tä Ki­teel­le ja Rääk­ky­lään ei­vät var­si­nai­ses­ti ole niin hou­kut­te­le­via, et­tä ohi­kul­ki­jal­le tu­li­si mie­leen läh­teä kur­kis­ta­maan, mil­lai­sia mai­se­mia val­ta­väy­läl­tä poik­ke­a­mi­nen an­tai­si. Sää­dök­set toki aset­ta­vat omat raa­min­sa tie­lii­ken­ne­a­lu­eel­le, mut­ta niin sa­no­tus­ti si­sään­tu­lo­väy­lil­le voi­si to­del­la­kin teh­dä jo­tain hou­kut­te­le­vuut­ta li­sää­vää. Mitä oli­si­vat ny­ky­päi­vän tun­nus­mer­kit Ki­teel­lä, Rääk­ky­läs­sä ja Toh­ma­jär­vel­lä, joil­la hou­ku­tel­la jo ris­teyk­ses­sä tu­li­joi­ta kat­so­maan, mitä mei­dän maa­seu­dul­la on an­net­ta­vaa?

Ke­sän veh­reä luon­to an­taa pal­jon an­teek­si, mut­ta jo pie­nil­lä te­oil­la mai­se­maa ja tun­nel­maa saa ko­hen­net­tua. Pro Ke­sä­lah­den kel­tai­nen, kuk­ka­sin so­mis­tet­tu au­to kuu­tos­tien var­rel­la on sel­lai­nen iloa tuo­va ja kään­ty­mään hou­kut­te­le­va maa­merk­ki, joi­ta soi­si nä­ky­vän enem­män­kin tei­den var­rel­la. Ke­sä­vii­rit Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä tuo­vat hy­myn huu­lil­le. Sie­väs­ti ke­sä­kuk­ka­sin so­mis­tet­tu­ja lii­ken­teen­ja­ka­ji­a­kin Sy­dän­kar­ja­lan rai­teil­la nä­kyy. On myös kau­nii­ta ja vii­meis­tel­ty­jä pos­ti­laa­tik­ko­te­li­nei­tä, en­ti­söi­ty­jä mai­to­lai­tu­rei­ta ja vii­mei­sen pääl­le hoi­det­tu­ja pi­ha­pii­re­jä - kii­tos näis­tä sil­mä­ni­lois­ta!

Va­paa-ajan asuk­kaat mo­nin­ker­tais­ta­vat seu­tu­kun­nan ke­säi­sen vä­ki­mää­rän, ja heis­sä ja hei­dän vie­rais­saan on po­ten­ti­aa­lia sekä pal­ve­lui­den käyt­tä­jik­si ja va­ki­tui­sik­si asuk­kaik­si, jos paik­ka­kun­tam­me on tar­peek­si hou­kut­te­le­va. Kes­ki-Kar­ja­la saa ke­sä­kuus­sa yli 10 000 kä­vi­jää Night­wis­hin kon­sert­tiin, jot­ka toi­vot­ta­vas­ti tu­tus­tu­vat seu­tu­kun­taan laa­jem­min­kin esi­mer­kik­si ma­joit­tu­mi­sen ja oheis­ta­pah­tu­mien kaut­ta. Toi­vot­ta­vas­ti heil­le jäi­si en­nem­min mie­leen nämä iloa tuo­vat yk­si­tyis­koh­dat mai­se­mas­sa ro­mah­ta­nei­den kat­to­jen ja ro­mu­jen täyt­tä­mien pi­ho­jen si­jaan.

Päi­vi Lie­vo­nen

pai­vi.lie­vo­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely