JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.4.2023 13.00
Mielipiteet

MIELIPIDE: Hyvinvointialueen palvelu­verk­ko­suun­ni­telman tulee vastata myös nuorten tarpeita

Poh­jois-Kar­ja­lan Hy­vin­voin­ti­a­lue on lait­ta­nut lau­sun­to­kier­rok­sel­le so­te­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man, jos­ta lau­sun­to­ja toi­vo­taan kol­mes­ta hie­man eri­lai­sis­ta rat­kai­sus­ke­naa­ri­os­ta. Poh­jois-Kar­ja­lan Kes­kus­ta­nuo­ret ha­lu­aa osal­taan muis­tut­taa pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä, kun­tia ja mui­ta lau­sun­non an­ta­via ta­ho­ja nuor­ten pal­ve­lun­tar­peis­ta kos­kien hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta. Ny­ky­päi­vä­nä nuo­ret ei­vät ole vält­tä­mät­tä val­veu­tu­nei­ta omis­ta oi­keuk­sis­taan, pal­ve­luis­taan ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta kos­kien hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta. He­rää huo­li, jää­kö nuor­ten ää­ni pait­si­oon, kun suu­ret ikä­luo­kat pi­tä­vät ko­vaa ään­tä omas­ta pal­ve­lun­tar­pees­taan.

On syy­tä muis­taa, et­tä nuo­ret ovat mer­kit­tä­viä pal­ve­lui­den käyt­tä­jiä tu­le­vai­suu­des­sa ja uu­det su­ku­pol­vet tar­vit­se­vat myös tu­le­vai­suu­des­sa it­sel­leen so­pi­via hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta. Ko­em­me, et­tä ter­veys­pal­ve­lui­den di­gi­ta­li­saa­tio jää ra­pis­tu­vien ter­veys­kes­kuk­sien yl­lä­pi­tä­mi­sen jal­koi­hin. Hy­vin­voin­nis­ta kes­kus­tel­les­sa tär­keim­piä ovat van­huk­set ja se, kuin­ka pal­jon yh­tei­söl­lis­tä ja ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta asu­mis­ta tar­vi­taan. Voi­tai­siin­ko edes het­kek­si kes­kit­tyä poh­ti­maan myös sitä, min­kä tyyp­pi­siä pal­ve­lui­ta nuo­ret su­ku­pol­vet tu­le­vat tar­vit­se­maan?

On syy­tä miet­tiä, ha­lu­am­me­ko täs­sä koh­taa ke­rä­tä di­gi­ta­li­saa­ti­oon liit­ty­vää vel­kaa ja kiel­tää di­gi­pal­ve­lut niil­tä, jot­ka nii­tä käyt­tä­vät ja tar­vit­se­vat. Pal­ve­lui­den tu­lee ol­la mo­ni­puo­li­sia ja pal­vel­la kaik­kia ikä­ryh­miä. Poh­jois-Kar­ja­lan Kes­kus­ta­nuo­ret ha­lu­a­vat, et­tä tu­le­vai­suu­den hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut teh­dään niin, et­tä pal­ve­lut ovat saa­ta­vis­sa koh­tuul­li­sen mat­kan pääs­sä, di­gi­pal­ve­lut tu­le­vat käyt­töön ja van­huk­sil­le an­ne­taan hei­dän an­sait­se­maan­sa hoi­vaa. Lo­pe­te­taan kes­kit­ty­mi­nen kun­ta­ra­joi­hin ja kes­ki­ty­tään ta­sa­puo­li­seen pal­ve­lu­verk­koon.

Kes­kus­ta­nuor­ten Poh­jois-Kar­ja­lan pii­rin puo­les­ta,

MIL­LA MAR­TI­KAI­NEN

Pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely