JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
24.4.2023 7.45
Mielipiteet

MIELIPIDE: Karjalan radan sulkeminen Kiteellä on pitkän kehityksen tulos

Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kus on jo pi­tem­män ai­kaa käyt­tä­nyt Itä-Suo­mel­le tar­koi­te­tut tie­mää­rä­ra­hat pel­käs­tään Sa­von ties­tön pa­ran­ta­mi­sek­si. Toi­nen toi­sen­sa pe­rään to­teu­te­tut tie­hank­keet ovat to­del­la mer­kit­tä­viä: Juva-Mik­ke­li moot­to­ri­tie 121 milj., Juva-Jo­roi­nen tie­han­ke le­ven­nyk­si­neen, Kuo­pio-Lep­pä­vir­ta tie­han­ke noin 150 milj, Hu­rus-Hie­ta­nen kes­ki­kais­ta ja muut pa­ran­nuk­set 12,3 milj., 9T-hank­keet Kuo­pio- Rii­is­ta­ve­si-Sii­lin­jär­vi ai­na­kin 45 milj. Vii­tos­tiel­lä on myös uu­sia jat­ko­suun­ni­tel­mia poh­joi­seen men­tä­es­sä.

Kaik­ki nämä hank­keet Poh­jois-Kar­ja­lan kan­sa­ne­dus­ta­jat ja Jo­en­suun päät­tä­jät ovat hil­jaa hy­väk­sy­neet sii­nä toi­vos­sa, et­tä Poh­jois-Kar­ja­lan lii­ken­ne hoi­tuu jat­kos­sa Ete­lä-Suo­meen Sa­von kaut­ta. Ei­kä sa­vo­lai­sia ää­nes­tä­jiä ole ha­lut­tu är­syt­tää omil­la mie­li­pi­teil­lä. Ai­noa tie­työ­maa Poh­jois-Kar­ja­las­sa to­teu­tuu Hei­nä­ve­del­lä, en­ti­sen Sa­von alu­eel­la.

Tut­ki­mus­ten mu­kaan lii­ken­ne kor­ja­tuil­la tie­o­suuk­sil­la kas­vaa en­ti­ses­tään, jo­ten ra­ken­nus­koh­teet ovat jäl­ki­kä­teen­kin pe­rus­tel­ta­vis­sa. Ti­lan­ne on vä­hän sa­man­kal­tai­nen, kun li­ho­va ih­mi­nen li­sää vyö­hön­sä uu­sia rei­kiä kas­vun li­sää­mi­sek­si.

Väy­lä­vi­ras­to on il­moit­ta­nut, et­tä ju­na­lii­ken­ne Ki­teen koh­dal­ta sul­je­taan vuo­dek­si. Kaik­kien päät­tä­jien tie­dos­sa on ol­lut, et­tä Ki­teen Syr­jä­sal­men sil­ta on tul­lut ikän­sä pää­hän, se ei voi ol­la ke­nel­le­kään uu­ti­nen. Tämä ti­lan­ne vain on lop­pu­tu­le­ma sil­le, et­tei ku­kaan ole pi­tä­nyt Poh­jois-Kar­ja­lan puol­ta lii­ken­ne­a­si­ois­sa. Pi­tä­nee toi­voa, et­tä jo­en­suu­lai­set voi­vat liik­kua jat­kos­sa ju­nal­la Hel­sin­kiin Sa­von kaut­ta.

Odo­tan jär­ky­tyk­sel­lä, mi­ten kuu­tos­tien ra­ken­ne kes­tää rau­ta­tei­tä kor­vaa­van puu­ta­va­ra­lii­ken­teen, kos­ka tie­tä ei ole Jo­en­suun ja Imat­ran vä­lil­lä kor­jat­tu käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­so­en vuo­si­kym­me­niin. Jopa kuu­tos­tien sta­tus yri­tet­tiin ot­taa tie­o­suu­del­ta pois. Myös tie­tur­val­li­suu­son­gel­mat he­rät­tä­vät huol­ta.

Kun sa­vo­lai­set saa­vat vä­hi­tel­len tien­sä kun­toon, voi­daan lii­ken­tee­seen koh­dis­tu­vat mää­rä­ra­hat kes­kit­tää Itä­ra­dan suun­nit­te­luun. Ajel­koot poh­jois­kar­ja­lai­set kär­ri­pol­ku­jaan, ovat­han he sii­hen niin tot­tu­neet.

KYÖS­TI PAR­TA­NEN

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely