JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.4.2023 8.25
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kannanotto kunnallisen sote-lähipalvelun puolesta

Toh­ma­jär­ven de­ma­rit ry ke­vät­ko­kous ot­ti tiu­kan kiel­tei­sen kan­nan Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een esit­tä­miin kaa­vai­lui­hin pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä jo lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa. Ko­kous­vä­en mie­les­tä pe­rus­läh­tö­koh­ta on ol­ta­va il­man eu­ron ku­vaan pe­rus­tu­via se­li­tyk­siä se, et­tä jo­kai­ses­sa Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nas­sa on oma ter­veys­kes­kus ja sai­raa­la­o­sas­to. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een teh­tä­vä on hoi­taa asi­at niin, et­tä pal­ve­lua saa­daan ja töi­hin on te­ki­jät.

Vii­me vii­kol­la esi­te­tyt uu­det stra­te­gi­a­ku­vi­ot Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een vir­ka­mies­ten toi­mes­ta ei­vät ko­kous­vä­en nä­kö­kul­man mu­kaan au­ta sen enem­pää ly­hy­es­sä kuin pit­käs­sä juok­sus­sa. Pal­ve­lu­jen kes­kit­tä­mi­nen esi­mer­kik­si Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­laan lää­kä­ri­päi­vys­tyk­sen tai yleen­sä­kään lää­kä­ri­pal­ve­lu­jen suh­teen ei ole jär­ke­vää min­kään kun­nan asuk­kaan kan­nal­ta. Sii­tä seu­raa ih­mis­ten saa­man hoi­don puu­te ja yleen­sä­kin ih­mi­sen pom­put­te­lun ja odot­te­lun li­sään­ty­mi­nen. Hoi­don an­ta­jien on lii­kut­ta­va ei­kä pal­ve­lu­ja tar­vit­se­van ih­mi­sen.

Pa­ras hyö­ty ja en­nal­ta­eh­käi­se­vä vai­ku­tus saa­daan lä­hi­pal­ve­lu­na omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Tämä oli kan­ta­va aja­tus kun hy­vin­voin­ti­a­lu­een edel­tä­jää eli Siun So­tea ra­ken­net­tiin. Oi­kea hoi­to­toi­men­pi­de heti en­si yrit­tä­mäl­lä, kun po­ti­las saa­puu on­gel­maan apua ha­ke­maan, on ol­ta­va ta­voit­tee­na nu­me­ro yk­si. Tä­hän ai­van pe­ru­sa­si­aan ei ole pys­tyt­ty Siun So­ten ei­kä ny­kyi­sen hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­mes­ta vas­ta­maan. Sa­mal­la on me­ne­tet­ty se mo­nien vaa­ti­ma kus­tan­nus­te­hok­kuus.

Suo­men vä­es­tön kes­ki-ikä nou­see vie­lä jon­kin ai­kaa. Van­hus­vä­es­töl­le oman kun­nan lä­hi­pal­ve­lut ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä. Di­gi­ta­li­saa­tio tu­lee koko ajan laa­jem­min lä­hem­mäk­si kan­sa­lai­sia ja se edel­lyt­tää tie­to­ko­neen ja säh­köis­ten ajan­va­raus­ten osaa­mis­ta. Van­hus­vä­es­tö on huo­mi­oi­ta­va täs­sä­kin suh­tees­sa ja tar­jot­ta­va su­ju­via pu­he­lin­pal­ve­lu­ja. Huo­mi­oi­ta­va on esi­mer­kik­si ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu, jota iäk­kääm­mät ei­vät osaa käyt­tää kän­ny­kän kaut­ta. ”Pai­na yk­si jos sitä sun tätä” he­rät­tää ih­me­tyk­sen, kun kän­ny­kän näy­töl­lä ei ole nu­me­ro­näp­päi­miä nä­ky­vis­sä. Ajan va­raa­mi­nen ne­tis­sä ei on­nis­tu kai­kil­ta.

Toh­ma­jär­ven de­ma­rit ry:n ke­vät­ko­kous edel­lyt­tää, et­tä Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­to ja luot­ta­mus­hen­ki­löt aloit­ta­vat täl­lä het­kel­lä näh­tä­vil­lä ole­van vas­tai­ses­ti val­lan­ku­mouk­sel­li­sen uu­dis­tuk­sen ja hank­ki­vat kan­sa­lais­ten tar­vit­se­mat pal­ve­lut lä­hel­le, siis Toh­ma­jär­vel­le­kin. Ja pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen.

Ko­kouk­sen puo­les­ta,

JOU­NI MAR­TIS­KIN

tie­dot­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely