JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.4.2023 8.12
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kommentti Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelust­ra­te­gi­a­luon­noksesta ja palvelu­verk­kos­ke­naa­rioista

Ei­pä luon­nos ko­vin pal­jon yl­lät­tä­nyt. Il­mei­ses­ti harp­pi­har­joi­tuk­set oli teh­ty pää­o­sin jo Siun Sote-kun­ta­yh­ty­män ai­koi­hin.

Us­kal­lus­ta ja ha­lua teh­dä ta­sa­pai­noi­nen, tasa-ar­voi­nen, myös pie­nim­pien kun­tien asuk­kaat huo­mi­oi­va eh­do­tus pal­ve­lu­ver­kos­ta, ei löy­ty­nyt.

Ei­pä näyt­tä­nyt ol­leen myös­kään muis­tis­sa sote-uu­dis­tuk­sen pe­rim­mäi­set ta­voit­teet. Taus­ta-ai­neis­toa on ol­lut tar­jol­la run­saas­ti, mut­ta ikä­vä kyl­lä joh­to­pää­tök­set ovat ai­na­kin osin vir­heel­li­siä.

Min­ne ka­to­si­vat fak­tat esi­mer­kik­si Rääk­ky­län ikäih­mis­ten mää­räs­tä, sai­ras­ta­vuu­des­ta ja yleen­sä­kin hoi­don tar­pees­ta. Ei nii­tä ai­na­kaan ole huo­mi­oi­tu pal­ve­lu­verk­ko­eh­do­tus­ta teh­tä­es­sä. Sai­ras­ta ih­mis­tä kiin­nos­taa vain se, kuin­ka hän pää­see tar­vit­ta­es­sa konk­reet­ti­ses­ti lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le.

Lää­kä­riin pää­sy on kan­sa­lais­ten suu­rin huo­li täl­lä het­kel­lä. Lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja on ol­ta­va jo­kai­ses­sa kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Liik­ku­vat lää­kä­ri­pal­ve­lut so­pi­vat vain pie­nel­le koh­de­ryh­mäl­le, yleen­sä pe­rus­ter­veil­le ih­mi­sil­le. Jos etä- ja liik­ku­vien pal­ve­lu­jen va­raan jä­te­tään iäk­käät, mo­ni­sai­raat ih­mi­set, niin ky­sy­myk­ses­sä lie­nee heit­teil­le­jät­tö.

Ih­me­tel­lä täy­tyy sitä, kuin­ka on mah­dol­lis­ta, et­tei Rääk­ky­län vuo­sit­tain mak­sa­mal­la 10-11 mil­joo­nal­la eu­rol­la saa­da va­jaan 2 000 asuk­kaan so­te­pal­ve­lu­ja jär­jes­tet­tyä asi­an­mu­kai­ses­ti. Vas­taa­va ti­lan­ne lie­nee myös jois­sa­kin muis­sa mo­pen osal­le jou­tu­vis­sa kun­nis­sa.

Mie­les­tä­ni suun­ni­tel­mat täyt­tä­vät to­teu­tu­es­saan disk­ri­mi­naa­ti­on tun­nus­mer­kit ja ime­vät kyl­lä vii­mei­set­kin elin­voi­mat kun­nis­ta.

TA­PIO HÄ­MÄ­LÄI­NEN

Alu­e­val­tuu­tet­tu

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

Kun­nal­lis­neu­vos

Lisää aiheesta

Kysely