JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.4.2023 12.25
Mielipiteet

LUKIJAN MIELIPIDE: Kuutit petojen suihin

Sai­maan alu­een norp­pa­kan­ta on kas­va­nut ase­tet­tui­hin ta­voit­tei­siin etu­a­jas­sa. Huo­le­na on kui­ten­kin poi­kas­kuol­lei­suus. Vain vii­de­so­sa kuu­teis­ta sel­vi­ää ai­kui­si­kään. Olen tut­ki­nut vuo­sia norp­pa­kuol­lei­suu­den syi­tä. Yk­si­se­lit­tei­ses­ti suu­rim­mak­si yk­sit­täi­sek­si te­ki­jäk­si ovat muo­dos­tu­neet pe­dot, mis­tä asi­as­ta joh­don­mu­kai­ses­ti vai­e­taan.

Samp­paan­se­län seu­tu­vil­le ovat vii­me vuo­si­na tul­leet ah­mat, joi­den jäl­ki­jo­tok­set joh­ta­vat Paas­se­län suun­taan norp­pien pe­sä­a­lu­eil­le. Sa­maa olen kuul­lut Pu­ru­ve­den ja Sai­maan suun­nal­ta. Tark­ka­vai­nui­se­na pe­to­na se löy­tää nor­pan pe­sät lu­mi­ki­nok­sis­ta ja ro­kot­taa osan­sa kuu­teis­ta. Muis­ta pe­dois­ta norp­pien pe­sil­lä kier­te­le­vät ke­tut, su­det, su­pi­koi­rat ja il­vek­set. Mel­ko suu­ri osa ta­pe­tuis­ta kuu­teis­ta on löy­ty­nyt vie­lä­pä ih­mis­ten te­ke­mien te­ko­pe­sien lä­het­ty­vil­tä tai pe­sis­tä. Voi­ko hy­vää tar­koit­ta­vien ih­mis­ten toi­min­ta ede­saut­taa pe­to­ja löy­tä­mään nor­pan pe­sä­pai­kat?

Uu­sim­pa­na to­det­tu­na kuut­tien uh­ka­na ovat maa- ja me­ri­kot­kat, joi­den kan­nat ovat ol­leet suo­je­lun ja tal­vi­ruo­kin­nan an­si­os­ta jyr­käs­sä kas­vus­sa. Il­mas­ta kot­ka ha­vait­see hel­pos­ti avan­nol­la kyh­jöt­tä­vän kuu­tin, mikä suu­rel­le pe­to­lin­nul­le on help­po saa­lis. Useil­ta kuut­tien tap­po­pai­koil­ta on­kin löy­ty­nyt merk­ke­jä kot­kan vie­rai­luis­ta. On help­po syyt­tää alu­een ih­mi­siä norp­pa­kuo­le­mis­ta sekä vä­hä­tel­lä ja jät­tää ko­ko­naan ker­to­mat­ta kuut­ti­kuo­le­mien suu­rin yk­sit­täi­nen syy - pe­dot. Kuut­te­ja suo­jel­laan pe­to­jen ruu­ak­si?

Kuut­tien sai­rauk­sis­ta ja pie­nen kan­nan si­sä­siit­toi­suu­des­ta on vain vä­hän tut­ki­mus­tu­lok­sia. Vii­me vuo­si­na mel­kein yh­tä pal­jon kuut­te­ja on kuol­lut Kor­ke­a­saa­res­sa kuin Sai­maal­la verk­koi­hin. Kuut­tien verk­ko­kuo­le­mia myös lii­oi­tel­laan il­moit­ta­mal­la verk­koon kuol­lei­den vuo­sit­tai­sek­si mää­räk­si 5-7 kuut­tia. Met­sä­hal­li­tuk­sen si­vuil­ta voi tar­kis­taa vaik­ka­pa vii­mei­sen vii­den vuo­den ajal­ta vuo­sit­tai­set ka­la­verk­koi­hin kuol­lei­den kuut­tien mää­rät: 2-5 kpl. Toki jo­kai­nen on lii­kaa.

Koti-Kar­ja­lan 5.4. il­mes­ty­nees­sä nu­me­ros­sa Päi­vi Pur­mo­nen har­mit­te­lee ka­las­tu­sin­nos­tuk­sen vä­he­ne­mis­tä. Ei­pä ai­na­kaan Sai­maan ran­nal­la viit­si verk­ko­ja sei­näl­tä nos­taa, kun niil­lä ei saa ke­väi­sin pyy­tää edes hau­kea tai lah­naa ran­ta­ve­sis­tä, sel­kä­penk­ko­jen ku­has­ta pu­hu­mat­ta­kaan. Sai­maan alu­eel­la verk­ko­ka­las­ta­jat on mo­nin pai­koin ajet­tu yli­mi­toi­tet­tu­jen ra­joi­tus­ten no­jal­la norp­pien tiel­tä. Lä­hi­ruu­as­ta ja ka­lan ter­veel­li­syy­des­tä ja eko­lo­gi­suu­des­ta pu­hu­taan, mut­ta käy­tän­nös­sä ka­las­taa ei sit­ten saa­kaan. On­han se ab­sur­di ti­lan­ne. Lah­nat pols­ki­vat ran­ta­ruo­hi­kois­sa, mut­ta nii­tä ei saa ver­kot­taa ruu­ak­si. Ka­tis­ka­pyyn­ti, niin hyvä asia kuin on­kin, ei so­vel­lu kai­kel­le ka­lal­le. Vaih­dan kyl­lä verk­ko­ni ka­tis­koi­hin ilo­mie­lel­lä sii­nä vai­hees­sa, kun mark­ki­noil­la on pyy­tä­vä ”kai­ken ka­lan ka­tis­ka”.

MAT­TI KET­TU­NEN

Kir­jai­li­ja

Lisää aiheesta

Kysely