JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.4.2023 6.00
Mielipiteet

Toimittajan kynästä: Uutta kohti!

Edus­kun­ta­vaa­lit on käy­ty, ää­nes­tä­jät ovat il­mais­seet kan­tan­sa, ja val­ta­kun­nan po­li­tii­kan suun­ta on kään­ty­nyt. Op­po­si­ti­os­ta nous­tiin jo to­tut­tuun ta­paan vaa­li­voit­ta­jik­si. Hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no on vie­lä tätä kir­joi­tet­ta­es­sa pelk­kää etu­kä­teen ana­ly­soi­mis­ta ja spe­ku­loi­mis­ta, jota vii­me vuo­sien po­li­tii­kas­sa on näh­ty kyl­läs­ty­mi­seen as­ti. Mut­ta sen voi jo en­nus­taa, et­tä jois­sain asi­ois­sa suun­ta on muut­tu­mas­sa.

Itä-Suo­mi, ku­ten muut­kin har­vaan asu­tut alu­eet, on eri­tyi­ses­ti kär­si­nyt vii­me vuo­det ener­gi­aan liit­ty­vis­tä rat­kai­suis­ta. Polt­to­ai­nei­den ja säh­kön hui­ma hin­ta, tur­ve­tuo­tan­non ala­sa­jo ja tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vät on­gel­mat ovat tääl­lä tut­tu­ja.

Pal­jon kes­kus­te­lua ovat ai­heut­ta­neet myös Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa sää­de­tyt puun polt­toon liit­ty­vät sää­dök­set, jot­ka ra­jaa­vat tar­kas­ti sen, mil­lai­sen puun polt­to on uu­siu­tu­vaa ener­gi­aa. Met­sien hak­kuun kes­tä­vän ta­son mää­rit­te­le­mi­nen ja soi­den ja tur­ve­pel­to­jen en­nal­lis­ta­mis­suun­ni­tel­mat oli­vat myös joi­den­kin puo­lu­ei­den agen­das­sa kes­kei­sel­lä si­jal­la vaa­lien al­la. Voim­me vain toi­voa, et­tä uu­den edus­kun­nan ja hal­li­tuk­sen pää­tök­set ei­vät enää na­ker­tai­si alu­eem­me elin­voi­ma­te­ki­jöi­tä.

On kes­kus­tel­tu eri­tyis­ta­lou­sa­lu­een muo­dos­ta­mi­ses­ta itäi­seen Suo­meen ns. Nor­jan mal­lin mu­kaan. Har­vaan asu­tun maa­seu­dun par­la­men­taa­ri­nen työ­ryh­mä (HAMA) sel­vit­ti, et­tä ko­kei­lui­hin ei ole pe­rus­tus­lail­lis­ta es­tet­tä Suo­mes­sa­kaan.

Jos­pa nyt lop­pui­si halu kes­kit­tää elä­mä ete­län suu­riin kes­kuk­siin. Itä-Suo­men asut­tu­na pi­tä­mi­nen on tu­le­vai­suu­des­sa tur­val­li­suus­te­ki­jä. Viit­tei­tä sii­tä, et­tä NA­TOon liit­ty­mi­nen aut­tai­si ra­ja­seu­tu­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä, on jo ole­mas­sa.

Lop­pu­ke­ven­nyk­sek­si nä­kö­kul­ma luon­to­ka­toon ko­ke­mu­sa­si­an­tun­ti­jan nä­kö­vink­ke­lis­tä.

Jo pi­dem­män ai­kaa olem­me huo­man­neet, et­tä luon­to hii­pii koko ajan lä­hem­mäs ja luon­to­do­ku­ment­ti pyö­rii li­ve­nä ym­pä­ri vuo­den ihan täs­sä ko­ti­pi­hal­la. Pel­loil­la ta­lom­me ym­pä­ril­lä va­el­te­li ai­em­min leh­miä ja lam­pai­ta. Nyt la­ji­kir­jo on mo­nin­ker­tais­tu­nut. On sy­dä­na­las­sa läi­käh­dyt­tä­vä tun­ne näh­dä ah­ma, il­ves, kar­hu tai sauk­ko ihan li­ve­nä. Lin­tu­la­jeis­ta la­pin­pöl­lö on ol­lut vii­me ai­ko­jen sy­käh­dyt­tä­vin ko­ke­mus.

Ke­vät­tä ja lin­tu­jen muut­toa odo­tel­les­sa!

Mir­ja Hurs­kai­nen

Lisää aiheesta

Kysely