JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
31.3.2023 9.32
Mielipiteet

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea on vahvistettava

Huo­mat­ta­va osa mie­len­ter­vey­den häi­ri­öis­tä kär­si­vis­tä lap­sis­ta ja nuo­ris­ta ei saa täl­lä het­kel­lä tar­vit­se­maan­sa hoi­toa. On­gel­ma­na on eri­tyi­ses­ti pe­rus­ta­son pal­ve­lu­jen riit­tä­mät­tö­myys. Tuen ja avun vii­väs­ty­es­sä jou­du­taan yhä use­am­min tur­vau­tu­maan eri­kois­sai­raan­hoi­toon ja myös las­ten­suo­je­luun, vaik­ka ti­lan­ne oli­si ol­lut hoi­det­ta­vis­sa riit­tä­vil­lä pe­rus­ta­son pal­ve­luil­la.

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton las­ten ja nuor­ten di­gi­pal­ve­luis­sa, net­ti­kir­jeis­sä ja cha­tis­sä psyyk­ki­seen ter­vey­teen liit­ty­vät yh­tey­de­no­tot ovat ol­leet ylei­sin yh­tey­de­no­ton syy jo yli kym­me­nen vuot­ta. Psy­ki­at­ris­ten yk­si­köi­den yli­kuor­mit­tu­mi­nen ja nuor­ten mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen ali­re­sur­soin­ti kuu­lu­vat yh­tey­de­no­tois­sa päi­vit­täin. Ko­ro­na-ai­kai­nen etä­o­pis­ke­lu ja pal­ve­lu­jen ohen­tu­mi­nen ovat en­ti­ses­tään li­sän­neet las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­den tuen ja avun tar­vet­ta.

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen mie­len­ter­vey­den tu­kea ja pal­ve­lu­ja tu­lee li­sä­tä, jot­ta lap­sil­la ja nuo­ril­la on mah­dol­li­suus saa­da no­pe­as­ti ja jous­ta­vas­ti apua ja hoi­toa. Esi­mer­kik­si op­pi­las- ja opis­ke­li­ja­huol­toa ja sen voi­ma­va­ro­ja on vah­vis­tet­ta­va ja var­mis­tet­ta­va, et­tä lap­set ja nuo­ret saa­vat riit­tä­vää tu­kea ja apua kou­lu­ter­vey­den­huol­los­ta sekä kou­lup­sy­ko­lo­gil­ta ja -ku­raat­to­ril­ta. Eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa puo­les­taan tu­li­si vah­vis­taa in­ten­sii­vis­tä avo­hoi­toa, jon­ka avul­la voi­daan tu­kea ny­kyis­tä pa­rem­min vai­ke­am­min oi­rei­le­via lap­sia ja nuo­ria.

Las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­veys­pal­ve­lut ovat pirs­ta­lei­set, mikä hei­ken­tää osal­taan hoi­toon pää­syä ja hoi­don jat­ku­vuut­ta. Lu­kui­sat hen­ki­lös­tö­vaih­dok­set pal­ve­luis­sa mu­ren­ta­vat hoi­don jat­ku­vuut­ta ja pal­ve­lu­po­lus­ta tu­lee hel­pos­ti mut­ki­kas. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den on vah­vis­tet­ta­va las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen pe­rus­ta­son ja eri­tyis­ta­son yh­teen­so­vit­ta­mis­ta sekä tuo­ta­va eri­tyis­pal­ve­lu­jen osaa­mis­ta pe­rus­ta­sol­le.

Em­me saa myös­kään unoh­taa las­ten ja nuor­ten ar­kiym­pä­ris­tön mer­ki­tys­tä mie­len­ter­vey­del­le. Ki­vat ka­ve­rit, kan­nus­ta­vat van­hem­mat ja opet­ta­jat, mie­lui­sat har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det, en­sim­mäi­set myön­tei­set työ­e­lä­mä­ko­ke­muk­set ovat kaik­ki mie­len­ter­veyt­tä vah­vis­ta­via te­ki­jöi­tä. Jo­kai­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa voi­daan vah­vis­taa lap­sen ja nuo­ren mie­len hy­vin­voin­tia.

Lap­sen ja nuo­ren ikä­ta­son mu­kai­set vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det omaan elä­mään­sä ja hy­vin­voin­tiin­sa liit­ty­vis­sä asi­ois­sa tuo­vat lap­sel­le ja nuo­rel­le tun­teen mer­kit­tä­vyy­des­tä ja ar­vos­tuk­ses­ta, mikä puo­les­taan tu­kee ter­vet­tä it­se­tun­non ra­ken­tu­mis­ta. Lap­sen asi­ois­sa las­ta tu­lee kuul­la ikä­ta­son mu­kai­ses­ti, kuu­le­mal­la ja kuun­te­le­mal­la li­sääm­me myös mie­len­ter­vey­den hy­vin­voin­tia. Jär­jes­tö­jen to­teut­ta­ma en­nal­ta­vah­vis­ta­va toi­min­ta tu­kee hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ja kun­tien pe­rus­ta­son pal­ve­lui­ta. Jär­jes­tö­jen ak­tii­vi­ses­ta va­paa­eh­toi­ses­ta lap­si, nuo­ri ja lap­si­per­he voi saa­da elä­mään­sä luo­tet­ta­van ai­kui­sen, jol­la on ai­kaa kuul­la ja kuun­nel­la. Jär­jes­töt ovat tär­keä toi­mi­ja kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den rin­nal­la las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­den tuen vah­vis­ta­mi­ses­sa.

PÄI­VI TUR­KIA

Toi­min­nan­joh­ta­ja

MLL Jär­vi-Suo­men pii­ri

Lisää aiheesta

Kysely