JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.3.2023 14.01
Mielipiteet

MIELIPIDE: Yrittäjät luovat elinvoimaa ja hyvinvointia

Hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­tä­mi­sek­si tar­vi­taan ve­ro­eu­ro­ja, työ­tä ja toi­meen­tu­loa. Ku­ten kris­til­lis­de­mok­raat­tien juu­ri jul­kais­tu yrit­tä­jäys­tä­väl­li­sem­pi Suo­mi -oh­jel­ma to­te­aa, työ ja yrit­te­li­äi­syys ovat kas­vun pe­rus­ta. Pie­net ja kes­ki­suu­ret yri­tyk­set ovat mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa Suo­men hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. En­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen on kal­lis­ta. En­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän pal­kan si­vu­ku­lut tu­li­si las­kea en­sim­mäi­sik­si vuo­sik­si yk­si­ny­rit­tä­jien yri­tyk­sis­sä. Yrit­tä­jien so­si­aa­li­tur­va on saa­ta­va kun­toon, jot­ta he ei­vät jää il­man apua ja tu­kia töi­den lop­pu­es­sa tai sai­rau­den yl­lät­tä­es­sä. Kun yrit­tä­jän lap­si sai­ras­tuu, tu­li­si lap­sen hoi­ta­mis­ta tu­kea joko Ke­lan kaut­ta tai myön­tä­mäl­lä ve­ro­vä­hen­nys sai­ras­tu­neen lap­sen hoi­ta­jan pal­kas­ta.

Elin­voi­man yl­lä­pi­tä­mi­sek­si työs­sä käy­mi­nen tu­lee mah­dol­lis­taa liik­ku­mi­sen hin­taa pie­nen­tä­mäl­lä, jot­ta se on kan­nat­ta­vaa. Opis­ke­li­joi­den tu­lo­ra­jo­jen nos­ta­mi­nen ja por­ras­ta­mi­nen opin­to­jen ede­tes­sä kan­nus­taa it­ses­sään työl­lis­ty­mi­seen. Op­pi­lai­tos­ten ja yri­tyk­sien yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­nen aut­taa sekä tu­le­via am­mat­ti­lai­sia, yri­tyk­siä et­tä koko yh­teis­kun­taa. Ala­kou­luis­sa ole­va Pik­ku­y­rit­tä­jä- mal­li on hyvä poh­ja ylä­kou­lun ja toi­sen as­teen opin­nois­sa edel­leen ke­hi­tet­tä­väk­si. Uu­sien in­no­vaa­ti­oi­den ja ide­oi­den mah­dol­lis­ta­mi­nen on elin­voi­mam­me eh­to. Kou­lu­tus ja tut­ki­mus­työ yh­des­sä yrit­tä­jien kans­sa luo­vat pe­rus­tan on­nis­tu­mi­sil­le. In­ves­toin­tien to­teut­ta­mi­nen on ai­na iso ris­ki yrit­tä­jil­le ja yri­tyk­sil­le, mut­ta il­man ris­ke­jä maam­me ei ke­hi­ty, em­me pysy muu­tos­ten pe­räs­sä. Tar­vit­sem­me pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäm­me yl­lä­pi­tä­mi­seen ja hy­vin­voin­tim­me tur­vaa­mi­sek­si toi­mia, jot­ta yrit­tä­mi­nen kan­nat­taa. Teh­dään Suo­mes­ta yrit­tä­jäys­tä­väl­li­nen maa.

MAI­JA SIL­VEN­NOI­NEN

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas KD

Lisää aiheesta

Kysely