JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.3.2023 13.23
Mielipiteet

MIELIPIDE: Mitä "minun maani" tarkoittaa?

Mat­koil­la kiin­ni­täm­me huo­mi­o­ta elä­män eri puo­liin. Tämä on ta­val­lis­ta elä­mää, kult­tuu­ria, ark­ki­teh­tuu­ria ja ruo­kaa. Kaik­ki ei tie­ten­kään ai­na ole oman maun mu­kaan, mut­ta on ai­na mie­len­kiin­tois­ta, kuin­ka ih­mi­set elä­vät muis­sa mais­sa. Mitä epä­ta­val­li­sem­pi maa, sitä kirk­kaam­pia ja mer­kit­tä­väm­piä nämä erot ovat.

Min­kä ta­han­sa suo­ma­lai­sen su­per­mar­ke­tin hyl­lyil­tä löy­dät tuot­tei­ta, jois­sa on mer­kin­tä "Ruo­kaa omas­ta maas­ta" tai "Ko­ti­mais­ta". Aluk­si kiin­ni­tät sii­hen huo­mi­o­ta ja sit­ten sii­hen tot­tuu. Tämä merk­ki näyt­tää mel­ko vaa­ti­mat­to­mal­ta, mut­ta voit tur­val­li­ses­ti va­li­ta pak­kauk­sen tie­tä­en, et­tä se on ai­toa laa­tua.

Psy­ko­lo­gi­na olen erit­täin kiin­nos­tu­nut sii­tä, kuin­ka täl­lai­nen yk­sin­ker­tai­nen sana "maa­ni" on saa­nut sy­vän mer­ki­tyk­sen Suo­mes­sa ja on to­del­la osa jo­kai­sen tääl­lä asu­van ih­mi­sen si­sin­tä.

En­sim­mäi­nen asia, joka pis­tää sil­mään, on jär­jes­tys kaik­ki­al­la. Kau­pun­ki tai pie­ni kylä; nur­mi­kot, met­sä, jär­ven­ran­ta tai puis­to ovat ihan kuin sii­vous oli­si juu­ri päät­ty­nyt.

Yh­del­lä en­sim­mäi­sis­tä mat­kois­ta­ni tu­lin Tam­pe­reel­le ys­tä­vä­ni luok­se. Lena ja Mik­ko ta­pa­si­vat mi­nut lin­ja-au­to­a­se­mal­la. Lä­his­töl­lä jouk­ko nuo­ria pu­hui ää­nek­kääs­ti, ja yk­si heis­tä heit­ti jää­te­lö­kää­reen maa­han. Mik­ko kään­tyi po­jan puo­leen ja sa­noi: "Nuo­ri mies, pu­do­tit tä­män va­hin­gos­sa ros­ka­ko­rin vie­reen." Yl­lä­tyin, kun ka­ve­ri pyy­si heti an­teek­si, ot­ti pa­pe­rin ja heit­ti sen ros­ka­ko­riin. Kun seu­raa­van ker­ran kä­ve­lim­me mie­he­ni kans­sa Jo­en­suus­sa, kuu­ma­na ke­sä­päi­vä­nä, näin edes­säm­me kä­ve­le­vän nai­sen ku­mar­tu­van ja poi­mi­van jon­kun heit­tä­män tyh­jän tu­pak­ka-as­kin.

Sit­ten mi­nul­le kävi hy­vin sel­väk­si, et­tä suo­ma­lai­set pi­tä­vät maa­taan kuin oma­naan. Sik­si Suo­mes­sa asu­vat ih­mi­set käyt­täy­ty­vät näin. He pi­tä­vät it­se­ään tä­män kau­pun­gin, tä­män maan ra­ken­ta­ji­na. Tämä on hei­dän maan­sa, hei­dän ko­tin­sa - he ovat var­mo­ja sii­tä! Ta­los­sa­kin täy­tyy ol­la jär­jes­tys­tä. Lop­pu­jen lo­puk­si ta­los­sa­ni tai asun­nos­sa­ni en myös­kään hei­tä ros­kia lat­ti­al­le.

Mut­ta mis­tä tämä tun­ne tu­lee? Tämä luot­ta­mus sii­hen, et­tä tämä kaik­ki on mi­nun, et­tä olen osa luon­toa, mikä tar­koit­taa, et­tä mi­nun täy­tyy huo­leh­tia kai­kes­ta ym­pä­ril­lä­ni, it­ses­tä­ni ja kai­kis­ta ym­pä­ril­lä­ni ole­vis­ta. Mie­les­tä­ni point­ti on koko kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäs­sä, jon­ka tu­lok­se­na on to­del­li­nen asen­ne maa­ta koh­taan. Ja tääl­lä teot ovat tär­kei­tä, ei­vät paa­tos­lau­sun­not rak­kau­des­ta ja isän­maal­li­suu­des­ta. Näin ta­pah­tuu, kun nä­em­me huo­len­pi­don ja jär­jes­tyk­sen, kaik­kien tu­ke­ma­na. Tämä on mah­dol­lis­ta vain vil­pit­tö­mäl­lä rak­kau­del­la isän­maa­ta koh­taan. Ja suo­ma­lai­set pys­tyi­vät sii­hen.

NA­TA­LYA KUD­RY­AS­HO­VA

Lisää aiheesta

Kysely