JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.3.2023 7.00
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kansanvalistajasta yhteiseksi olohuoneeksi

Nuo­ruu­des­sa­ni kir­jas­to oli paik­ka, jos­sa lai­nat­tiin kir­jo­ja ja leh­tiä asi­aan­kuu­lu­val­la va­ka­vuu­del­la. Lai­nas­tos­sa asi­oi­des­sa piti toi­mia tie­tyn kaa­van mu­kaan, sil­lä opus­ten ait­ta vaa­ti ar­vo­kas­ta käyt­täy­ty­mis­tä. Ei pu­het­ta­kaan, et­tä lu­ku­tu­vas­sa oli­si nau­ru rai­ka­nut.

On­nek­si asi­at ovat nyt toi­sin, ja kir­jas­tot ovat ren­non asi­oin­nin paik­ko­ja, jos­sa hen­ki­lö­kun­ta on aut­ta­vais­ta ja ys­tä­väl­lis­tä. Kir­jas­tot ovat muut­tu­neet yhä enem­män yh­tei­sik­si olo­huo­neik­si, joi­hin so­pii sa­maan ai­kaan iloi­ses­ti pu­hua pul­put­ta­via kou­luk­kai­ta kuin sa­no­ma­leh­teä sil­mäi­le­viä ikäih­mi­si­ä­kin. Kan­san si­vis­tä­jän roo­li ei ole kir­jas­tois­ta ka­don­nut, vaan laa­jen­tu­nut en­ti­ses­tään. Ää­ni­kir­ja­pal­ve­lut ei­vät ole to­taa­lis­ta asi­a­kas­ka­toa kir­jas­toi­hin ai­heut­ta­neet.

Kir­jas­tois­sa jär­jes­te­tään eri­lai­sia ta­pah­tu­mia, jot­ka ko­ko­a­vat kir­jal­li­suu­den ys­tä­vät yh­tei­sen pöy­dän ää­rel­le. On lu­ku­pii­re­jä ja kir­jai­li­ja­vie­rai­lu­ja, las­ten sa­tu­tun­te­ja ja vuo­den­kier­ron mu­kais­ten juh­lien as­kar­te­lu­tuo­ki­oi­ta.

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa on in­nok­kaas­ti ko­keil­tu uu­den­lai­sia toi­min­to­ja, uu­sim­pa­na pal­ve­lu­va­li­koi­ma on täy­den­ty­nyt vi­her­kas­vien pis­tok­kai­den vaih­to­pis­teel­lä. Ide­aa on ke­hut­tu hy­väk­si so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ei­kä suot­ta; kir­jas­ton toi­min­ta-aja­tuk­seen moi­nen pal­ve­lu so­pii mai­ni­os­ti. Käyt­tä­jil­leen se ai­heut­taa iloa ja mie­li­hy­vää jopa vuo­sik­si, jos kas­va­tus­toi­mis­sa on­nis­tuu. Pie­nel­lä vai­val­la saa iloa ar­keen. Toi­vot­ta­vas­ti pa­rin vii­kon ko­kei­lu saa jat­koa.

Hank­keen avul­la lu­ku­tu­paan puu­hat­tiin taan­noin ta­va­ra­lai­naa­mo, jos­ta saa käyt­töön­sä esi­mer­kik­si me­hu­pu­ris­ti­men, ak­ku­po­ra­ko­neen, las­ten­tar­vik­kei­ta, ur­hei­lu­vä­li­nei­tä tai kan­te­leen. Om­pe­lu­ko­ne­kin lu­keu­tuu kir­jas­ton va­li­koi­miin. Aja­tus yh­tei­söl­li­syy­des­tä ja har­voin käy­tet­tä­vien ka­pi­nei­den tur­has­ta han­kin­nas­ta kul­ke­vat täs­sä käsi kä­des­sä, kun lai­naa­mi­sen mah­dol­li­suus on ole­mas­sa os­ta­mi­sen si­jaan.

Ki­teen kir­jas­tos­sa puo­les­taan taan­noin esi­tel­tiin ko­ti­va­raan liit­ty­vää tie­tout­ta, mikä muis­tut­taa kir­jas­ton al­ku­tai­pa­lees­ta kan­san­va­lis­ta­ja­na.

Kir­jas­to on kun­ta­lai­sil­le kaik­ki­nen­sa tär­keä pal­ve­lu, joka kos­ket­taa käyt­tä­jään­sä toi­vot­ta­vas­ti lap­suu­des­ta elä­kei­kään saak­ka. Oma­toi­mi­kir­jas­tot ovat käy­tös­sä niin Ke­sä­lah­del­la, Rääk­ky­läs­sä kuin Toh­ma­jär­vel­lä­kin, mut­ta ki­tee­läi­set jou­tu­ne­vat odot­te­le­maan oma­toi­mi­a­si­oin­nin al­ka­mis­ta vie­lä pit­kän to­vin. Toi­vot­ta­vaa on, et­tä uu­den kir­jas­to­ti­lan hank­ki­mi­nen ei lyk­kään­tyi­si vuo­si­kau­sia ja Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­to sai­si an­sait­se­man­sa pai­kan ja pys­tyi­si vas­taa­maan myös oma­toi­mi­a­si­oin­nin tar­pee­seen.

Päi­vi Lie­vo­nen

Lisää aiheesta

Kysely