JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.3.2023 9.43
Mielipiteet

MIELIPIDE: Terveyserojen pienentämien vahvistaa julkista taloutta

Van­ha vii­saus on, et­tä lii­kun­ta ja en­nal­ta­eh­käi­sy ovat pa­ras­ta mah­dol­lis­ta ter­veys­po­li­tiik­kaa. Kui­ten­kin vä­es­tön ikään­ty­es­sä, is­tu­ma­työn yleis­ty­es­sä ja nuor­ten har­ras­tus­mak­su­jen ko­ho­tes­sa mah­dol­li­suus ak­tii­vi­seen liik­ku­mi­seen vä­he­nee yh­teis­kun­nas­sa.

Liik­ku­mat­to­muu­den li­sään­ty­mi­sen on ar­vi­oi­tu mak­sa­van kan­san­ta­lou­del­le noin kol­me mil­jar­dia vuo­sit­tain. UKK-ins­ti­tuu­tin laa­jan sel­vi­tyk­sen mu­kaan sum­ma koos­tuu mo­nis­ta pu­rois­ta ku­ten me­ne­te­tyis­tä työ­tu­lois­ta, li­sään­ty­neis­tä hoi­to­kus­tan­nuk­sis­ta ja tu­lon­siir­rois­ta. Liik­ku­mat­to­muus on siis mer­kit­tä­vä kan­san­ta­lou­del­li­nen ris­ki­te­ki­jä.

Tätä taus­taa vas­ten SDP jul­kis­ti­kin avauk­sen tu­le­val­la hal­li­tus­kau­del­la laa­dit­ta­vas­ta kan­sal­li­ses­ta hy­vin­voin­ti­oh­jel­mas­ta, jos­sa eri toi­mi­joi­den yh­teis­työl­lä luo­daan kei­no­ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si ja ter­vey­se­ro­jen ka­ven­ta­mi­sek­si. Työ­hön tu­lee osal­lis­taa niin val­tio, kun­nat, hy­vin­voin­ti­a­lu­eet kuin myös op­pi­lai­tok­set. Näin voim­me var­mis­taa, et­tä toi­mien vai­kut­ta­vuus koh­dis­tuu laa­jas­ti koko vä­es­töön.

Erää­nä kes­kei­se­nä toi­men­pi­tee­nä oli­si­vat kai­kil­le yli 18-vuo­ti­ail­le suun­na­tut sään­nöl­li­set kut­sut va­paa­eh­toi­siin ter­veys­tar­kas­tuk­siin, jois­sa fyy­si­sen ja psyyk­ki­sen kun­non li­säk­si käy­täi­siin läpi eri­lai­sia pe­rin­tö­te­ki­jöi­hin tai elin­ta­poi­hin liit­ty­viä ris­ki­te­ki­jöi­tä ja nii­hin vas­taa­mis­ta.

Näin saam­me koh­den­net­tua pai­no­pis­tet­tä en­tis­tä vah­vem­min en­nal­ta­eh­käi­se­vään suun­taan, mikä hil­lit­see myös ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nus­ten nou­sua tu­le­vai­suu­des­sa. Esi­mer­kik­si kon­sult­tiyh­tiö FCG:n taus­ta­las­kel­mien mu­kaan oli­si mah­dol­lis­ta saa­da lä­hes kah­den mil­jar­din sääs­töt kah­des­sa vaa­li­kau­des­sa, mi­kä­li sai­sim­me en­tis­tä vah­vem­min tu­et­tua pie­ni­tu­lois­ten ter­vey­den­huol­toa ja en­nal­ta­eh­käi­syä.

Täl­lä hal­li­tus­kau­del­la olem­me myös lan­see­ran­neet yh­teis­työs­sä kun­tien kans­sa har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­lin, jos­sa tur­va­taan lap­sil­le ja nuo­ril­le mah­dol­li­suus har­ras­tuk­seen kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä ja näin tu­e­taan har­ras­tus­toi­min­taa ko­ti­taus­tas­ta riip­pu­mat­ta. Täl­lä on ol­lut mer­kit­tä­vä vai­ku­tus myös nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen vas­tai­seen tais­te­luun. Kun­nat ovat­kin hy­vin tart­tu­neet ti­lai­suu­teen ja ha­ke­neet avus­tuk­sia toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen.

Nyt on tär­ke­ää, et­tä jat­kam­me edel­leen mää­rä­tie­toi­ses­ti toi­mia kan­san­ter­vey­den edis­tä­mi­sek­si, en­nal­ta­eh­käi­syn vah­vis­ta­mi­sek­si ja liik­ku­mi­sen li­sää­mi­sek­si. Nämä toi­met laa­jas­ti edis­tä­vät ih­mis­ten jak­sa­mis­ta, tu­ke­vat ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia sekä en­nal­ta­eh­käi­set mo­nia sai­rauk­sia, mut­ta sa­mal­la myös vah­vis­ta­vat kan­san­ta­lout­tam­me.

SEP­PO ES­KE­LI­NEN

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)

Lisää aiheesta

Kysely