JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.3.2023 11.19
Mielipiteet

KOLUMNI: Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit

Edus­kun­ta päät­tää myös kun­tien koh­ta­los­ta. Lain­sää­dän­nöl­lä oh­ja­taan kun­tien toi­min­taa ja val­ti­on bud­je­tis­sa mää­ri­te­tään, kuin­ka val­tio osal­lis­tuu kun­tien jär­jes­tä­mien pe­rus­pal­ve­lui­den ra­hoit­ta­mi­seen. Edus­kun­nan pää­tök­sil­lä on rat­kai­se­va mer­ki­tys sii­hen, mi­ten kun­nat voi­vat pal­ve­lui­ta jär­jes­tää ja suu­ri vai­ku­tus sii­hen, kuin­ka kun­nat ta­lou­del­li­ses­ti sel­vi­ä­vät. Tun­nis­tat­ko vaa­li­kes­kus­te­luis­ta ai­heet, jot­ka vai­kut­ta­vat myös kun­ta­pal­ve­lui­hin ja -ve­roi­hin?

Kun­tien teh­tä­vät muut­tui­vat rat­kai­se­vas­ti tä­män vuo­den alus­sa, kun so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den sekä pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mi­nen siir­tyi kun­tien har­teil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den vas­tuul­le. Ai­em­min suu­ren osan ra­hoi­tuk­ses­taan val­ti­o­no­suuk­sil­la kat­ta­neet kun­nat voi­vat­kin nyt ol­la hy­vin vä­hän val­ti­o­no­suus­riip­pu­vai­sia. Tämä joh­tuu kun­tien teh­tä­vien pai­no­pis­teen siir­ty­mi­ses­tä sai­rai­den ja van­hus­ten hoi­dos­ta las­ten ja nuor­ten kou­lu­tuk­seen ja kas­vun tu­ke­mi­seen.

Kun­tien suu­rin kus­tan­nu­se­rä on nyt pe­ru­so­pe­tus ja hy­vä­nä kak­ko­se­na tu­lee al­le kou­lui­käis­ten var­hais­kas­va­tus. Kun­nat vas­taa­vat myös lu­ki­ois­ta ja am­mat­ti­kou­lu­tuk­ses­ta. Si­vis­tys­pal­ve­lut vie­vät tänä vuon­na noin 80 % kun­tien ve­ro­tu­lois­ta ja val­ti­o­no­suuk­sis­ta.

Kun­tien roo­li kas­vaa myös työl­li­syy­den hoi­dos­sa, kun työl­li­syys­pal­ve­lut siir­ty­vät kun­nil­le vuo­den 2025 alus­ta. Edus­kun­ta vah­vis­ti asi­aa kos­ke­vat lait juu­ri en­nen vaa­li­tau­ol­le jää­mis­tään.

Vaa­lien al­la puo­lu­eil­la ja eh­dok­kail­la on tar­ve lu­va­ta kaik­kea hy­vää ja kau­nis­ta. Lä­hes kaik­ki ovat kui­ten­kin tun­nus­ta­neet, et­tä val­tio ei voi jat­kaa vel­kaan­tu­mis­ta lo­put­to­mas­ti. Vai­kea yh­tä­lö.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö on jul­kais­sut oman nä­ke­myk­sen­sä jul­ki­sen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­tar­peis­ta. Jul­kis­ta ta­lout­ta tu­li­si vah­vis­taa eri kei­noin vä­hin­tään 9 mil­jar­dil­la eu­rol­la kah­den seu­raa­van vaa­li­kau­den ai­ka­na. Mit­ta­luok­ka on yli 1 600 eu­roa vuo­des­sa jo­kais­ta suo­ma­lais­ta koh­ti.

Val­ti­on bud­je­tis­sa me­not ja tu­lot ovat tänä vuon­na 81,3 mil­jar­dia eu­roa. Tu­lois­ta 8,4 mil­jar­dia eu­roa on vel­ka­ra­haa. Me­no­puo­lel­la hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den sote-pal­ve­lui­hin me­nee lä­hes 21 ja kun­nil­le noin 3,6 mil­jar­dia. Val­tio avus­taa kun­tia eri mi­nis­te­ri­öi­den kaut­ta li­säk­si noin mil­jar­dil­la eu­rol­la. Työl­li­syys­pal­ve­lui­den myö­tä kun­tien ra­hoi­tus ja sa­mal­la kus­tan­nuk­set kas­va­vat va­jaal­la mil­jar­dil­la.

Kun­tiin ja kun­ta­yh­ty­miin koh­dis­tu­van ra­hoi­tuk­sen osuus on enää al­le 7 % val­ti­on bud­je­tis­ta. Toi­sin päin tar­kas­tel­tu­na kun­tien toi­min­nan ra­hoi­tuk­ses­ta al­le 20 % tu­lee val­ti­ol­ta. Kun­nit­tain val­ti­on ra­hoi­tu­so­suu­den pai­no­ar­vo vaih­te­lee kui­ten­kin suu­res­ti.

Lä­hes kaik­ki puo­lu­eet ovat lu­van­neet, et­tä kou­lu­tuk­ses­ta ei lei­ka­ta. Eri­tyi­ses­ti pe­ru­so­pe­tuk­sen laa­dus­ta on ol­tu huo­lis­saan ja pu­hut­tu jopa li­sä­re­surs­seis­ta. Myös var­hais­kas­va­tuk­seen on val­ti­ol­li­sil­la päät­tä­jil­lä ol­lut hin­ku puut­tua. On ha­lut­tu pie­nen­tää ryh­mä­ko­koa, ke­ven­tää tai jopa pois­taa mak­su­ja ja laa­jen­taa esi­o­pe­tus­ta. Hy­viä asi­oi­ta, mut­ta hin­ta­lap­pu niil­lä­kin on.

Val­ti­on ra­hoi­tus pe­ru­so­pe­tuk­seen ja var­hais­kas­va­tuk­seen to­teu­tuu val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön kaut­ta pe­rus­pal­ve­lu­jen val­ti­o­no­suu­te­na. Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ös­tä tu­lee li­säk­si pie­niä eril­lis­ra­ho­ja, mut­ta mi­tään eril­lis­tä, kor­va­mer­kit­tyä ope­tuk­sen tai var­hais­kas­va­tuk­sen val­ti­o­no­suus­ra­haa ei ole. Lu­paus, et­tä kou­lu­tuk­ses­ta ei lei­ka­ta, tar­koit­tai­si sitä, et­tä kun­tien val­ti­o­no­suuk­siin ei kos­ke­ta ja in­dek­si­tar­kis­tuk­set nii­hin teh­dään täy­si­mää­räi­si­nä.

Val­ti­on bud­jet­ti­vir­ka­mie­het ovat vä­läyt­tä­neet in­dek­si­leik­kauk­sia ja -jää­dy­tyk­siä en­si­si­jai­se­na toi­me­na hil­li­tä val­ti­on me­no­ja. Aja­tus on ym­mär­ret­tä­vä, kos­ka on­han hel­pom­paa pie­nen­tää me­no­jen kas­vua kuin teh­dä suo­raan me­no­ja pie­nen­tä­viä leik­kauk­sia.

In­dek­si­tar­kis­tuk­set pe­rus­tu­vat kui­ten­kin ai­na to­del­li­seen kus­tan­nus­ten kas­vuun. Esi­mer­kik­si kun­ta-alal­la pal­kat nou­se­vat tuo­reim­pien so­pi­mus­ten mu­kaan huo­mat­ta­vas­ti lä­hi­vuo­si­na. Jos in­dek­si­tar­kis­tuk­sis­ta luo­vu­taan tai nii­den ta­sos­ta tin­gi­tään, se mer­kit­see to­si­a­si­al­li­ses­ti kun­tien ra­hoi­tuk­sen leik­kaa­mis­ta ja kun suu­ri osa kus­tan­nuk­sis­ta tu­lee pe­ru­so­pe­tuk­ses­ta, kyse oli­si kou­lu­tus­leik­kauk­ses­ta. Toki kun­nat voi­vat ki­ris­tää va­jeen kat­ta­mi­sek­si omaa ve­ro­tus­taan, mut­ta syy sii­hen tu­li­si val­ti­on toi­men­pi­teis­tä.

Kun­ta­lai­sen kan­nat­taa ol­la he­reil­lä myös edus­kun­ta­vaa­lien al­la, vaa­leis­sa ja vaa­lien vä­lil­lä­kin.

Ol­li Rii­ko­nen

kun­ta­ta­lou­den eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Suo­men Kun­ta­lii­tos­sa

Lisää aiheesta

Kysely