JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.3.2023 6.00
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Koti heijastaa arvojamme

Koti-Kar­ja­lan 22.3.2023 jul­kais­ta­vas­sa nu­me­ros­sa on kak­si tee­maa: edus­kun­ta­vaa­lit ja viih­tyi­sä koti. En­si aja­tuk­sel­la viih­tyi­sän ko­din ei koe liit­ty­vän mi­ten­kään edus­kun­ta­vaa­lei­hin, mut­ta tar­kem­min tar­kas­tel­tu­na tee­mat kuu­lu­vat yh­teen kuin mak­ka­ra vaa­li­telt­taan.

Kun me ää­nes­tä­jät poh­dim­me, ke­nen eh­dok­kaan nu­me­ron ää­nes­tys­lap­puum­me raa­pus­tam­me, vai­kut­taa taus­tal­la juu­ri­kin oma koti. Si­tä­hän me poh­jim­mil­tam­me mit­taam­me, kuka eh­dok­kais­ta huo­leh­tii sii­tä, et­tä mi­nul­la ja lä­hei­sil­lä­ni oli­si asi­at jat­kos­sa par­haal­la mah­dol­li­sel­la to­lal­la. Kuka var­mis­taa, et­tä ko­tiym­pä­ris­tö­ni on viih­tyi­sä ja tur­val­li­nen. Kuka lu­paa, et­tä saan ol­la ko­to­na­ni rau­has­sa.

Ko­dil­la on meil­le mon­ta mer­ki­tys­tä. Oman ko­din ra­ken­ta­mi­nen ja si­sus­ta­mi­nen luo py­sy­vyy­den ja tur­val­li­suu­den tun­net­ta. Ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen ki­ris­ty­es­sä oman ko­din tur­va ei kui­ten­kaan ole it­ses­tään­sel­vyys.

Koti ker­too asu­jis­taan ja hei­dän tyy­lis­tään, elä­mä­na­sen­tees­taan ja va­rak­kuu­des­taan. Osal­la koti voi py­syä sa­ma­na syn­ty­mäs­tä kuo­le­maan saak­ka, toi­set taas vaih­ta­vat pe­sä­paik­kaa vä­hän vä­liä. Yh­tä kaik­ki koti on koti, eri­lai­nen, mut­ta jo­kai­sel­le oma.

Koti hei­jas­taa ar­vo­maa­il­maam­me, ja sii­hen­hän me lo­pul­ta pei­laam­me myös va­lin­taam­me ää­nes­tys­ko­pis­sa. Ko­tiin tii­vis­tyy moni pe­ru­sa­sia, jois­ta tu­le­va edus­kun­ta tu­lee päät­tä­mään.

Ko­ti­soh­val­la tai mie­li­no­ja­tuo­lis­sa moni seu­raa te­le­vi­si­os­ta vaa­li­pa­nee­lei­ta ja -väit­te­lyi­tä, käy tee­mois­ta kes­kus­te­lua ko­ti­vä­en kans­sa tai ma­nai­lee eh­dok­kai­den pu­hei­ta it­sek­seen. Ko­to­na lu­e­taan päi­vän leh­des­tä vii­mei­sim­mät vaa­li­gal­lu­pit, täy­te­tään vaa­li­ko­neet ja vaih­de­taan nä­ke­myk­siä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Ko­to­na seu­ra­taan uu­tis­vir­to­ja, päi­vi­tel­lään pu­hee­nai­hei­ta ja lii­ku­tu­taan maa­il­man­me­nos­ta. Ko­to­na ele­tään, tun­ne­taan ja ko­e­taan. Ko­to­na myös pää­te­tään, ke­nel­le oma kal­li­sar­voi­nen ää­ni an­ne­taan.

Ko­deis­sam­me kas­va­tam­me lap­sem­me ja poh­dim­me hei­dän tu­le­vai­suut­taan, ko­ti­aan ja ko­ti­paik­kaan­sa. Ha­lu­aa­ko lap­se­ni asua tu­le­vai­suu­des­sa omis­sa lap­suus­mai­se­mis­saan, ha­lu­aa­ko hän ra­ken­taa oman ko­tin­sa tän­ne? On­ko hä­nel­lä mah­dol­li­suut­ta sii­hen, on­ko tääl­lä työ­tä, pal­ve­lui­ta, elä­mää?

Voi­ko tääl­lä ol­la tu­le­vai­suu­des­sa­kin viih­tyi­sä koti?

Koti ei ole pelk­kä talo tai asun­to. Viih­tyi­sää ko­tia ei­vät tee vii­mei­sim­mät si­sus­tus­ma­te­ri­aa­lit, pe­rin­tö­huo­ne­ka­lut tai uu­si maa­li­pin­ta. Ko­din te­ke­vät ih­mi­set, yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­ne ja vä­lit­tä­mi­nen. Sama pä­tee viih­tyi­sään asui­nym­pä­ris­töön, yh­tei­söön, jo­hon me kaik­ki osal­tam­me kuu­lum­me ja jota ra­ken­nam­me.

M.V.

Lisää aiheesta

Kysely