JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.3.2023 16.33
Mielipiteet

MIELIPIDE: Tohmajärven seurakunnassa edettävä asia kerrallaan

Toh­ma­jär­ven kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa 14.3.2023 ää­nes­tet­tiin kirk­ko­her­ran vi­ran au­ki ju­lis­ta­mi­ses­ta ny­kyi­sen vi­ran­hal­ti­jan eläk­keel­le siir­ty­mi­sen ta­kia. Kuo­pi­on tuo­mi­o­ka­pi­tu­li on toi­min­ta­ta­po­jen­sa mu­kai­ses­ti pyy­tä­nyt meil­tä lau­sun­non sii­tä, mi­ten kirk­ko­val­tuus­to ha­lu­aa vi­ran kans­sa toi­mia. Lai­te­taan­ko nyt ha­kuun, vai ly­kä­tään­kö enin­tään vuo­del­la? Lyk­kää­mi­sen pe­rus­te­lu­na voi ol­la käyn­nis­sä ole­vat yh­teis­työ­neu­vot­te­lut toi­sen seu­ra­kun­nan kans­sa. Asi­as­ta ää­nes­tet­tiin val­tuus­tos­ta. Minä olin ai­noa, joka ää­nes­ti kirk­ko­neu­vos­ton esi­tyk­sen puo­les­ta, eli et­tä vir­kaa ei lai­tet­tai­si nyt ha­kuun.

En kam­pan­joi­nut nä­ke­myk­se­ni puo­les­ta mi­ten­kään en­nen ko­kous­ta, mut­ta nyt ha­lu­an tuo­da esiin pe­rus­te­lut omal­le kan­nal­le­ni.

Täs­sä ko­kouk­ses­sa siis pää­tet­tiin vain sii­tä, mikä lau­sun­to ky­sei­ses­tä ha­ku­me­net­te­lys­tä an­ne­taan. Me luot­ta­mus­hen­ki­löt olem­me vii­me vuon­na päät­tä­neet, et­tä teem­me sel­vi­tyk­sen Ki­teen seu­ra­kun­nan kans­sa yh­teis­työn eri vaih­to­eh­dois­ta. Ha­lu­an an­taa täl­le hank­keel­le työ­rau­han. Jos nyt aloit­tai­sim­me uu­den kirk­ko­her­ran va­lin­tap­ro­ses­sin, se ku­lut­tai­si vä­häi­siä re­surs­se­jam­me. Luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä kes­ki­tyn mie­luum­min nyt lu­va­tun työn eli Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­tien sel­vi­tyk­sen te­ke­mi­seen. Se tu­lee teh­dä kun­nol­la ja työ on vie­lä pal­jon kes­ken.

En myös­kään tie­dä, mitä voi­sim­me täs­sä ti­lan­tees­sa mah­dol­li­sil­le kirk­ko­her­ran vi­ran ha­ki­joil­le sa­noa, kos­ka em­me tie­dä, min­kä­lai­ses­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä uu­si kirk­ko­her­ra tu­li­si toi­mi­maan. Asi­aan liit­tyy myös ta­lou­del­li­sia ris­ke­jä.

Ha­lu­an ot­taa asi­an ker­ral­laan: nyt kes­ki­ty­tään seu­ra­kun­nan tu­le­vai­suu­den sel­vit­tä­mi­seen huo­lel­li­ses­ti. Han­kim­me riit­tä­väs­ti to­si­poh­jais­ta tie­toa, kuu­lem­me seu­ra­kun­ta­lai­sia esit­te­le­mäl­lä nämä to­si­a­si­at ja kes­kus­te­le­mal­la. Sen jäl­keen val­tuu­te­tut päät­tä­vät vaih­to­eh­dois­ta. Uu­den kirk­ko­her­ran et­si­mi­nen sa­maan ai­kaan ei ole mie­les­tä­ni mah­dol­lis­ta ei­kä ke­tään koh­taan oi­keu­den­mu­kais­ta.

MAR­JA MUL­TA­NEN

Toh­ma­jär­ven kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely