JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.3.2023 10.58
Mielipiteet

MIELIPIDE: Ikäneuvolat osaksi hyvinvoin­ti­a­lueiden toimintaa

Poh­jois-Kar­ja­la ja Poh­jois-Savo ovat Poh­jois-Poh­jan­maan ohel­la Suo­men sai­raim­pia maa­kun­tia (THL). THL:n sai­ras­ta­vuu­sin­dek­sis­sä on huo­mi­oi­tu seit­se­män va­ka­vaa sai­raus­ryh­mää: syö­vät, se­pel­val­ti­mo- ja ai­vo­ve­ri­suo­ni­tau­dit, de­men­tia, tuki- ja lii­kun­ta­e­lin­ten sai­rau­det, ta­pa­tur­mat sekä mie­len­ter­vey­den häi­ri­öt. Koko Suo­men kau­pun­ki­ver­tai­lus­sa Kuo­pi­on ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va.

Sa­maan ai­kaan sai­ras­ta­vuu­den ol­les­sa maan suu­rin­ta, vä­es­tön ikään­ty­es­sä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den tar­ve li­sään­tyy. Tämä luo pai­nei­ta asi­an­mu­kais­ten pal­ve­lui­den ja en­nal­ta­eh­käi­se­vien pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen.

Ikäih­mis­ten hoi­van tila on erit­täin huo­les­tut­ta­va. Pal­ve­lu­a­su­mi­sen paik­ko­jen riit­tä­mät­tö­myy­des­tä joh­tu­en use­at ikäih­mi­set asu­vat ko­to­naan lii­an pit­kään, lii­an heik­ko­kun­toi­si­na. Hen­ki­lön elä­köi­ty­es­sä hän pu­to­aa mo­nis­ta ter­vey­teen ja kun­tou­tuk­seen liit­ty­vis­tä pal­ve­luis­ta, ku­ten sään­nöl­li­sis­tä ter­veys­tar­kas­tuk­sis­ta, työ­ter­vey­den­huol­los­ta ja lää­kin­näl­li­ses­tä kun­tou­tuk­ses­ta. Voi ol­la, et­tei esi­mer­kik­si lää­ke­lis­to­ja ole käy­ty läpi elä­köi­ty­mi­sen jäl­keen, vaan riit­tä­vien lää­kä­ri­re­surs­sien puut­tu­es­sa ih­mi­sel­le on vain mää­rät­ty lää­ket­tä toi­sen pe­rään.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat haas­teel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa. Ikäih­mi­sil­lä on vai­keuk­sia pääs­tä oi­kea-ai­kai­seen hoi­toon. Ko­to­na asu­mi­sen tu­ke­mi­sek­si tar­vi­taan sat­saus­ta omais- ja ko­ti­hoi­toon sekä en­nal­ta­eh­käi­se­vää so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toa. Riit­tä­vät en­nal­ta­eh­käi­se­vät tu­ki­toi­met siir­täi­si­vät ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van tar­vet­ta. En­nal­ta­eh­käi­se­vä­nä ko­kei­le­mi­sen ar­voi­se­na asi­a­na pi­täi­sin tär­ke­ä­nä ikä­neu­vo­la­toi­min­taa, jos­sa voi­tai­siin mi­ta­ta ve­ren­pai­net­ta, ajan­ta­sais­taa lää­ke­lis­to­ja ja teh­dä en­na­koi­via kar­toi­tuk­sia. Sa­mal­la myös yk­si­näi­syy­den tuo­maan tur­vat­to­muu­teen voi­tai­siin löy­tää kei­no­ja ja li­sä­tä si­ten ikäih­mis­ten mah­dol­li­suut­ta hy­vään ja ih­mi­soi­keuk­sien mu­kai­seen elä­mään.

Ikä­neu­vo­la­toi­min­ta tu­ki­si iäk­käi­den ko­ti­hoi­don laa­tua ja mah­dol­lis­tai­si ko­ko­nais­val­tai­sen, en­na­koi­van ja kus­tan­nus­vai­kut­ta­van so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon. Var­hai­sil­la en­nal­ta­eh­käi­se­vil­lä toi­men­pi­teil­lä on suu­ri mer­ki­tys toi­min­ta­ky­kyi­se­nä ja ter­vee­nä py­sy­mi­seen. Oli­si luon­te­vaa, et­tä ikä­neu­vo­la­toi­min­taa ko­keil­tai­siin pi­lot­ti­na maan sai­ras­ta­vim­mal­la alu­eel­la, Savo-Kar­ja­las­sa.

JERT­TA HA­RI­NEN

KM, edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (kesk.)

Lisää aiheesta

Kysely