JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.3.2023 10.53
Mielipiteet

MIELIPIDE: Metsänomistajien omaisuudensuoja heikoilla

Suo­ma­lais­ten met­sä­no­mis­ta­jien omai­suu­den­suo­ja on täl­lä hal­li­tus­kau­del­la ol­lut hei­koil­la. Eu­roo­pan Uni­o­nin ko­mis­si­on met­sään liit­ty­viä, erit­täin huo­nos­ti val­mis­tel­tu­ja esi­tyk­siä on saa­pu­nut edus­kun­taan jo tois­ta­kym­men­tä.

EU yrit­tää ot­taa mää­räys­val­lan Suo­men met­sis­tä il­mas­to-, ener­gia-, ym­pä­ris­tö ja ra­hoi­tus­po­li­tii­kan kaut­ta. Ta­voit­tee­na on li­sään­ty­vä suo­je­lu, joka uh­kaa sekä met­sä­no­mis­ta­jien omai­suu­den­suo­jaa et­tä Suo­men ta­lou­del­lis­ta kes­tä­vyyt­tä. Tätä ke­hi­tys­tä on tiu­kas­ti vas­tus­tet­ta­va!

Asi­at Suo­men met­sis­sä ei­vät lain­kaan ole niin huo­nos­ti kuin isoil­la ot­si­koil­la an­ne­taan ym­mär­tää. Jo nyt mo­ni­muo­toi­suu­teen, la­ho­pui­den jät­tä­mi­seen, leh­ti­pui­den mer­ki­tyk­seen ja riis­tan suo­ja-alu­ei­siin kiin­ni­te­tään ko­ros­tu­nees­ti huo­mi­o­ta.

Vain hoi­ta­mal­la met­siä hy­vin, lan­noit­ta­mal­la nii­tä ja oi­kea-ai­kai­sil­la hak­kuil­la tur­vaam­me itä­suo­ma­lai­set työ­pai­kat, hii­len­si­don­nan ja met­sä­te­ol­li­suu­den puu­huol­lon. En­nak­ko­vai­kut­ta­mi­nen Eu­roo­pan Uni­o­niin päin on en­si hal­li­tus­kau­del­la nos­tet­ta­va ai­van eri ta­sol­le mitä se on ol­lut.

Epä­var­mas­sa, EU:n se­koit­ta­mas­sa ti­lan­tees­sa to­teu­te­taan nyt aa­vis­tus­hak­kui­ta ja myy­dään met­siä jopa maam­me ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­le. Mikä tä­hän lääk­keek­si?

Lää­ke on pe­rin­tä­ve­ron as­teit­tai­nen pois­to. Se aut­tai­si yri­tys­ten sekä met­sä- ja maa­ti­lo­jen su­ku­pol­ven­vaih­dok­sia. Päät­tä­jien tu­li­si myös huo­ma­ta, et­tä pe­rin­tö­ve­ron ta­kia Suo­mes­ta kar­kaa koko ajan pää­o­mia, joi­ta ki­pe­äs­ti tar­vit­tai­siin in­ves­toin­tei­hin Suo­mes­sa. Ote­taan Ruot­sis­ta mal­lia.

MARK­KU EES­TI­LÄ

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (kok)

Lisää aiheesta

Kysely