JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.3.2023 10.48
Mielipiteet

MIELIPIDE: Haetaanko taas säästöjä vähävaraisilta?

Elä­ke­läis­köy­hyys ei ole ka­don­nut vie­lä mi­hin­kään. Nyt kui­ten­kin taas suun­ni­tel­laan leik­kauk­sia maam­me pie­ni­tu­loi­sim­mil­ta eläk­keen­saa­jil­ta. Suo­meen on laa­dit­ta­va elä­ke­läis­köy­hyy­den tor­jun­ta­oh­jel­ma. On ha­et­ta­va ai­dos­ti vai­kut­ta­via toi­mia pie­ni­tu­lois­ten elä­ke­läis­ten ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si.

So­dan jäl­keen syn­ty­neet suu­ret ikä­luo­kat ovat tu­los­sa sii­hen ikään, et­tä hoi­don ja pal­ve­lu­jen tar­ve li­sään­tyy. Vä­es­tön van­he­ne­mi­seen ei ole va­rau­dut­tu riit­tä­väs­ti. Pys­tyy­kö yh­teis­kun­ta vas­taa­maan tu­le­vaan haas­tee­seen? Saa­daan­ko oi­kea-ai­kai­ses­ti riit­tä­vät pal­ve­lut? Pal­ve­lui­den pi­tää ol­la lä­hel­lä käyt­tä­jiä tai muu­toin hy­vien jul­kis­ten lii­ken­neyh­teyk­sien pääs­sä.

Toi­mii­ko ter­vey­den edis­tä­mi­nen ja en­nal­ta­eh­käi­se­vät toi­met? Eri­lai­set jär­jes­töt ovat suu­ria te­ki­jöi­tä ikään­ty­vän vä­es­tön hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­tä­jiä. Riit­tää­kö jär­jes­töis­sä toi­mi­joi­ta? Yh­teis­kun­nan on tu­et­ta­va riit­tä­väs­ti jär­jes­tö­jen toi­min­taa.

Mo­net jou­tu­vat lä­hei­sen­sä omais­hoi­ta­jik­si ja ovat si­dot­tui­na 24/7 tä­hän työ­hön. Yh­teis­kun­nal­le tu­lee suu­ria sääs­tö­jä omais­hoi­dos­ta, jo­ten omais­hoi­ta­jia pi­tää tu­kea ny­kyis­tä pa­rem­min sekä ra­hal­li­ses­ti et­tä pi­tä­mäl­lä huol­ta hei­dän jak­sa­mi­ses­taan.

Te­hos­te­tun hoi­don pai­kois­ta on huu­ta­va pula. Esim. Jo­en­suun seu­dul­la jou­tuu jo­not­ta­maan yli lain sal­li­man ajan eli noin 113 päi­vää, kun laki sal­lii 3 kk jo­no­tuk­sen. Van­huk­sia hoi­de­taan lii­an vä­hil­lä re­surs­seil­la ko­ti­hoi­dos­sa tai sit­ten ter­veys­kes­kus­ten vuo­de­o­sas­toil­la. Mis­tä apua näi­hin on­gel­miin? Ra­ken­ta­mal­la­ko uu­sia hoi­va­ko­te­ja, mut­ta mis­tä saa­daan li­sää hoi­ta­jia?

Odo­tam­me in­hi­mil­li­syyt­tä ja tasa-ar­vois­ta koh­te­lua. On tur­vat­ta­va ikään­ty­nei­den oi­keus kun­tou­tuk­seen. Se on edel­ly­tys jo omas­sa ko­dis­sa asu­mi­seen. Pi­de­tään kaik­ki mu­ka­na myös di­gi­ke­hi­tyk­ses­sä. Ikäih­mi­sil­le on tur­vat­ta­va jul­ki­sin va­roin di­gi­pal­ve­lui­den neu­von­taa ja tu­kea.

Ikä- ja muis­tiys­tä­väl­li­nen asui­nym­pä­ris­tö on haas­te. Muis­ti­sai­rai­ta on täl­lä het­kel­lä noin 300 000. Mi­ten so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to pys­tyy vas­taa­maan kas­va­vaan pal­ve­lu­tar­pee­seen? Oi­ke­al­la ikään­ty­vien asui­na­lu­ei­den suun­nit­te­lul­la ja pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­del­la mah­dol­lis­te­taan muis­ti­sai­rai­den asu­mi­nen ko­deis­saan. Li­säk­si on ke­hi­tet­tä­vä tu­et­tu­ja ja koh­tuu­hin­tai­sia asu­mis­muo­to­ja.

Ar­voi­sat tu­le­vat päät­tä­jät! Sääs­tö­jä ha­et­ta­es­sa pi­tää muis­taa maan vähä-ää­ni­set ja hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vat, pal­jon pal­ve­lu­ja käyt­tä­vät ja tu­lon­siir­to­ja saa­vat ih­mi­set. Suo­mea ei nos­te­ta suos­ta sil­lä, et­tä os­to­voi­ma ja elä­mi­sen mah­dol­li­suus ta­pe­taan tyys­tin pie­ni­tu­loi­sim­mil­ta eläk­keen­saa­jil­ta.

Poh­jois-Kar­ja­lan

Eläk­keen­saa­jien pii­rin

ke­vät­ko­kous Li­pe­ris­sä

14.3.2023

Lisää aiheesta

Kysely