JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.3.2023 10.21
Mielipiteet

MIELIPIDE: Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen

Nämä edus­kun­ta­vaa­lit rat­kai­se­vat Suo­men suun­nan – sen, siir­räm­me­kö tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le kes­tä­väl­lä ar­vo­poh­jal­la ole­van maan, jos­sa jo­kai­nen voi luot­ta­vai­ses­ti ra­ken­taa tu­le­vai­suut­taan.

Suo­mea on vii­me vuo­det joh­det­tu aja­tuk­sel­la, et­tä vai­kei­ta pää­tök­siä voi ly­kä­tä ja vel­kaa ot­taa lo­put­to­miin. Sil­ti pal­ve­lut ei­vät ole pa­ran­tu­neet ja ih­mis­ten ar­jen me­not sen kun kas­va­vat.

Pää­mi­nis­te­ri Ma­ri­nin hal­li­tus on an­ne­tuil­la la­ki­muu­tok­sil­la ki­ris­tä­nyt kri­tee­re­jä, mi­toi­tuk­sia ja ai­ka­ra­jo­ja ”pa­rin tun­nin työ­nä” la­ki­kir­jaan, mut­ta jät­tä­nyt huo­leh­ti­mat­ta nii­den to­teut­ta­mi­seen vaa­dit­ta­vis­ta hen­ki­lös­tö- ja ta­lous­re­surs­seis­ta. Tämä nä­kyy eri­tyi­ses­ti ter­vey­den­huol­los­sa, var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, pe­rus­kou­luis­sa ja so­si­aa­li­toi­mes­sa. Jos kan­sa­lai­sil­le jat­ku­vas­ti lu­va­taan enem­män kuin on mah­dol­lis­ta to­teut­taa, hei­ken­tää se luot­ta­mus­ta pää­tök­sen­te­koon ja ra­paut­taa de­mok­ra­ti­aa.

Vie­lä ei ole myö­häis­tä kään­tää suun­taa, mut­ta sii­hen tar­vi­taan uu­si hal­li­tus, joka ym­mär­tää kan­sa­lais­ten ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin pri­o­ri­soin­nin omien ide­o­lo­gis­ten agen­do­jen si­jaan. On pa­lat­ta­va pe­ru­sa­si­oi­den ja -ar­vo­jen ää­rel­le. On kyse yrit­tä­jyy­des­tä ja työs­tä, hy­vin­voin­ti­pal­ve­luis­ta ja kas­vus­ta, yh­tei­söl­li­syy­des­tä ja toi­sis­tam­me huo­len pi­tä­mi­ses­tä.

Me kris­til­lis­de­mok­raa­tit ra­ken­nam­me Suo­mea lap­siys­tä­väl­li­sek­si, ikäih­mi­siä kun­ni­oit­ta­vak­si, ja si­ten, et­tä työn­te­ko ja yrit­tä­mi­nen kan­nat­ta­vat ai­na. Sa­mal­la huo­leh­dim­me ym­pä­ris­tös­tä, ja puo­lus­tam­me maa­ta­lout­ta sekä alu­ei­den elin­voi­mai­suut­ta. Jo­kai­sel­la on myös oi­keus aja­tel­la ja us­koa va­paas­ti sekä tuo­da jul­ki mie­li­pi­teen­sä ja va­kau­muk­sen­sa.

Po­li­tiik­ka tar­vit­see siis suun­nan­muu­tok­sen luot­ta­muk­sen ja ar­vok­kuu­den tiel­le. Tiel­le, jos­sa toi­mim­me yh­tei­sen hy­vän puo­les­ta. Se on sa­mal­la de­mok­ra­ti­an ydin­tä ja ar­vo­po­li­tiik­kaa, jota me Kris­til­lis­de­mok­raa­tit ajam­me.

SARI ES­SA­YAH,

kan­sa­ne­dus­ta­ja, pj. KD

Lisää aiheesta

Kysely