JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.3.2023 15.34
Mielipiteet

Sosiaaliturvan vajaakäyttö uhkaa syrjäyttää

It­se­näi­syy­den juh­la­vuo­den las­ten­sää­tiö It­la on tut­ki­muk­ses­saan to­den­nut eri­tyi­ses­ti mo­ni­lap­sis­ten ja yh­den huol­ta­jan per­hei­den ole­van vaa­ras­sa köyh­tyä hin­to­jen nous­tes­sa. Vuon­na 2021 noin 121 800 las­ta eli pie­ni­tu­loi­ses­sa per­hees­sä. Tämä vas­taa 12 pro­sent­tia kai­kis­ta Suo­mes­sa asu­vis­ta lap­sis­ta eli joka yh­dek­sät­tä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa pie­ni­tu­loi­sis­sa per­heis­sä asui joka 7:s lap­si (14,6 pro­sent­tia) joka oli maam­me suu­rin luku. Poh­jois-Sa­vos­sa ti­lan­ne on hie­man pa­rem­pi (11,5 pro­sent­tia) kuin koko maan kes­ki­ar­vo.

Toi­nen vaa­ras­sa ole­va ryh­mä ovat pie­nel­lä eläk­keel­lä van­has­sa oma­ko­ti­ta­los­sa sin­nit­te­le­vät, joi­ta alu­eel­lam­me on kes­ki­mää­räis­tä enem­män. Mo­nis­sa ta­lois­sa on öl­jy- tai suo­ra säh­kö­läm­mi­tys ja ne vaa­ti­si­vat läm­pö­re­mon­tin, jo­hon asuk­kaal­la ei ole va­raa tai jär­ke­vää in­ves­toi­da.

Kun Suo­mes­sa köy­him­mäl­le vii­de­so­sal­le ruo­ka­kun­nis­ta on ai­kai­sem­min jää­nyt ruo­an ja asu­mis­ku­lu­jen jäl­keen käyt­töön vä­hän al­le puo­let tu­lois­ta, niin nyt ei jää si­tä­kään. Ruo­as­ta ei mo­ni­kaan enää pys­ty tin­ki­mään siir­ty­mäl­lä hal­vem­piin tuot­tei­siin. Nii­hin on jo siir­ryt­ty.

Polt­to­nes­tei­den kal­leus vie kau­ka­na pal­ve­luis­ta asu­vil­ta ja pit­kän työ­mat­kan omaa­vil­ta lei­jo­na­no­san ra­hois­ta. Pa­kol­lis­ten ku­lu­jen jäl­keen ei las­ten har­ras­tuk­siin ra­haa enää rii­tä­kään. Muus­ta va­paa-ajan­vie­tos­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

Kun ta­lou­den kans­sa ol­laan veit­sen­te­räl­lä, pie­ni­kin me­no­jen li­säys voi ai­heut­taa kur­juu­den kier­teen, jon­ka lop­pu­tu­lok­se­na on ta­lou­del­li­nen hä­tä­ti­la.

So­si­aa­lie­tuuk­sien ali­käyt­tö on meil­lä on­gel­ma. Jos vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa ole­va ih­mi­nen ei hae apua, vaa­ra syr­jäy­tyä kas­vaa. Ta­lous­vai­keuk­sis­ta saat­taa ai­heu­tua hää­tö­jä, pi­ka­vip­pi­kier­tei­tä ja ero­ja. Myös ter­veys voi pet­tää ja työ­ky­ky men­nä. Tar­peel­li­set lääk­keet voi­vat jää­dä ot­ta­mat­ta. Seu­rauk­set ovat kal­lii­ta pait­si hen­ki­löl­le it­sel­leen myös yh­teis­kun­nal­le.

Kun pää­a­si­al­li­nen toi­meen­tu­lo on so­si­aa­li­tu­kien va­ras­sa, on tär­ke­ää, et­tä tu­kiin oi­keu­te­tut saa­vat kaik­ki heil­le kuu­lu­vat tuet. Il­man tu­kia jää­mi­nen voi pa­hen­taa vai­ke­aa ti­lan­net­ta en­ti­ses­tään. Tuis­ta tie­dot­ta­mi­nen on kui­ten­kin ha­ja­nais­ta ei­kä mis­tään löy­dy hy­vää koot­tua tie­toa kai­kis­ta tuis­ta, joi­ta on mah­dol­lis­ta ha­kea. Voi käy­dä niin, et­tä tu­kiin oi­keu­te­tuil­ta jää nii­tä ha­ke­mat­ta ja myös saa­mat­ta.

Seu­raa­van hal­li­tuk­sen tu­li­si­kin aloit­taa jär­jes­tel­män yk­sin­ker­tais­ta­mi­nen. Tu­li­si ol­la yk­si ha­ke­mus, jo­hon vi­ra­no­mai­nen sit­ten te­kee etuu­seh­do­tuk­sen si­säl­tä­en kaik­ki tuet, joi­hin ha­ki­ja on oi­keu­tet­tu. Eri­tyi­sen tär­ke­ää tämä oli­si niil­le ikäih­mi­sil­le, jot­ka ei­vät ole ai­em­min etuuk­sia tar­vin­neet ei­vät­kä nii­tä ha­ke­neet.

TII­NA GRÖN­LUND

Pe­rus­suo­ma­lais­ten

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Savo-Kar­ja­la

Lisää aiheesta

Kysely