JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.3.2023 15.49
Uutiset

Soittaja kalasteli pankkitunnuksia ja Facebookissa leviää bitcoin-huijaus

Kari Sark­ki­nen

Soit­ta­ja ka­las­te­li pank­ki­tun­nuk­sia Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Pu­he­lun saa­nut nai­nen osa­si toi­mia ti­lan­tees­sa oi­kein, ei­kä an­ta­nut pank­ki­tun­nuk­si­aan soit­ta­jal­le.

Kes­ki­viik­koil­ta­na toh­ma­jär­ve­läi­nen rou­va sai pu­he­lun, jos­sa mie­sää­ni esit­täy­tyi po­lii­sik­si ja vaa­ti saa­da rou­van pank­ki­tun­nuk­set. Rou­va to­te­si pu­he­li­meen, et­tä täy­tyy soit­taa tyt­tä­rel­le, mi­hin soit­ta­ja oli sa­no­nut, et­tä tyt­tä­rel­le on jo soi­tet­tu. Täs­tä­kään huo­li­mat­ta rou­va ei ker­to­nut pank­ki­tun­nuk­si­aan, ei­kä mi­tään va­hin­koa on­nek­si pääs­syt ta­pah­tu­maan. Soit­ta­jaa epäil­lään vir­ka­val­lan anas­tuk­ses­ta ja mak­su­vä­li­ne­pe­tok­sen yri­tyk­ses­tä.

Po­lii­si muis­tut­taa, et­tä po­lii­si ei tie­dus­te­le ke­nen­kään pank­ki­tun­nuk­sia.

15 000 eu­ron me­ne­tys Fa­ce­book-hui­jauk­ses­sa

Ete­lä-sa­vo­lai­nen asi­a­no­mis­ta­ja me­net­ti 15 000 eu­roa bit­coin-si­joi­tus­ta pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin kas­voil­la mai­nos­ta­neen Fa­ce­book-mai­nok­sen seu­rauk­se­na, tie­dot­taa Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos.

Asi­a­no­mis­ta­ja ot­ti yh­teyt­tä mai­nok­ses­sa il­moi­tet­tuun yh­teys­hen­ki­löön sel­vit­tääk­seen si­joi­tus­mah­dol­li­suuk­sia.

Kes­kus­te­lun ede­tes­sä ul­ko­maa­lai­se­na si­joi­tus­neu­vo­ja esiin­ty­nyt hen­ki­lö il­moit­ti, et­tä voi­dak­seen aut­taa asi­as­sa oli­si hä­nel­lä hyvä ol­la nä­ky­mä si­joit­ta­jan pank­ki­tie­toi­hin. Tä­män ja eng­lan­nik­si kom­mu­ni­koin­nin hel­pot­ta­mi­sek­si si­joi­tus­neu­vo­ja­na esiin­ty­nyt hen­ki­lö pyy­si asen­ta­maan oh­jei­den­sa mu­kai­ses­ti niin sa­no­tun kään­nö­soh­jel­man. To­del­li­suu­des­sa asen­ne­tun oh­jel­man avul­la si­joi­tus­neu­vo­ja sai etäyh­tey­den asi­a­no­mis­ta­jan ko­nee­seen ja näin pys­tyi te­ke­mään ti­li­siir­to­ja en­sin toi­sen hlön ti­lil­le ja sii­tä edel­leen ul­ko­mai­sel­le ti­lil­le.

Asi­an sel­vit­te­lyn yh­tey­des­sä kävi il­mi, et­tä vas­taa­van­lai­sen hui­jauk­sen uh­rik­si on jou­tu­nut mui­ta­kin hen­ki­löi­tä eri puo­lil­la Suo­mea. Va­hin­got ovat lä­hes poik­keuk­set­ta kym­me­niä tu­han­sia.

Po­lii­si va­roit­taa si­joi­tus­mai­nok­sen hui­jauk­sis­ta ja ke­hot­taa vält­tä­mään si­joit­ta­mis­ta in­ter­ne­tin eri­lai­sil­la some-ka­na­vil­la ole­vien mai­nos­ten pe­rus­teel­la. Myös­kään mi­tään tun­te­mat­to­man hen­ki­lön pyyn­tö­jä eri­lais­ten oh­jel­mien asen­ta­mi­ses­ta ei tule nou­dat­taa ei­kä ke­tään ul­ko­puo­lis­ta tule pääs­tää kat­se­le­maan pank­ki­ti­lin tie­to­ja.

Jut­tua täy­den­net­ty 10.3. klo 16.11 "Soit­ta­ja ka­las­te­li pank­ki­tun­nuk­sia" -osuu­del­la.

Lisää aiheesta

Kysely