JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.3.2023 14.34
Mielipiteet

MIELIPIDE: Aivoviikko kannustaa huolenpitoon aivoista

Ai­vo­ter­vey­den edis­tä­mi­nen on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja sa­mal­la yh­tei­söl­li­nen asia. Ai­vo­ter­veys vau­vas­ta vaa­riin on kan­sal­li­nen voi­ma­va­ram­me. Suo­mi elää ai­vois­ta. Vii­kol­la 11 vie­te­tään maas­sam­me ai­vo­viik­koa – esil­lä on asi­aa ai­vois­ta.

Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti voim­me huo­leh­tia mo­ni­puo­li­ses­ti ter­veel­li­ses­tä elä­mäs­tä ja toi­min­nas­ta. Tä­män mää­rit­te­le­mi­nen on kun­kin oma asia, mut­ta tie­toa ja ko­ke­mus­ta on jo­kai­sel­la omas­ta tai lä­heis­ten elä­mäs­tä. Ai­vo­ter­veys vai­kut­taa myös muis­tin toi­min­taan.

Ar­ki­ses­sa elä­mäs­sä on hyvä pan­na mer­kil­le huo­mi­ot unes­ta, lii­kun­nas­ta ja ra­vin­nos­ta. Näis­tä kai­kis­ta on tie­toa, kun ne otam­me käyt­tööm­me ja toi­min­ta­ta­vak­si. Ai­vot tyk­kää­vät unes­ta, sen tie­däm­me. Ai­vot tyk­kää­vät lii­kun­nas­ta, sen tie­däm­me. Ai­vot tyk­kää­vät myös ter­veel­li­ses­tä, mo­ni­puo­li­ses­ta, jopa kau­niis­ta ruu­as­ta, sen­kin tie­däm­me. Näi­den li­säk­si tar­vit­sem­me elä­mäs­säm­me hy­vää miel­tä.

Mikä sit­ten on so­pi­vaa ke­nel­le­kin? Toi­sel­le se on kult­tuu­ria, lii­kun­taa, ys­tä­viä, mo­ni­puo­li­sia koh­taa­mi­sia, so­si­aa­li­suut­ta. Toi­sel­le so­pii pa­rem­min hil­jai­nen elo. Lau­la­mi­nen on myös hy­väk­si, ku­ten Ai­vo­ter­veys-leh­ti muis­tut­taa: ”Lau­la­mi­nen aut­taa kun­tou­tu­maan ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­ri­ön jäl­keen”. Jo­ko­han tämä kun­tou­tus­muo­to on Hy­vin­voin­ti­a­lu­een suun­ni­tel­mas­sa. Tä­tä­kin voi to­teut­taa yk­sin tai yh­des­sä joko lau­la­mal­la tai kuun­te­le­mal­la.

Elä­mäs­sä on va­paus va­li­ta omien mah­dol­li­suuk­sien­sa mu­kai­ses­ti. Osa tär­keis­tä asi­ois­ta on käy­tet­tä­vis­sä il­man ta­lou­del­lis­ta pa­nos­tus­ta. Esi­mer­kik­si luon­to­ym­pä­ris­töä riit­tää jo­kai­sel­le nau­tit­ta­vak­si ja käy­tet­tä­väk­si. Li­säk­si ak­tii­vi­nen Poh­jois-Kar­ja­la si­säl­tää pal­jon mak­sut­to­mia ta­pah­tu­mia ja mah­dol­li­suuk­sia joko vi­re­ään tai hil­jai­seen toi­min­taan.

Ai­vo­vii­kol­la koh­taa­mi­sia on tar­jol­la muun mu­as­sa Muis­ti­päi­vän ti­lai­suu­des­sa seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa ja Se­ni­o­ri­pi­han ta­pah­tu­mis­sa. Näis­sä koh­taa­mi­sis­sa on ys­tä­vien ta­paa­mi­sia ja tie­to­puo­lis­ta tar­jon­taa. In­nos­tuk­sen ki­pi­nöi­tä­kin voi saa­da vaik­ka­pa jär­jes­tö­työ­hön joko oman ter­vey­den tai lä­hei­sen ter­vey­den hy­väk­si. Jär­jes­tö­työs­sä ko­ros­tuu in­hi­mil­li­syys, yh­teis­työ ja vuo­ro­vai­ku­tus. Nämä ovat tu­le­vai­suu­den voi­maa jo­kai­sel­le yk­si­löl­li­ses­ti ja yh­tei­söl­li­ses­ti. Hy­vää Ai­vo­viik­koa - pi­de­tään huol­ta ai­vois­ta!

EE­VI VÄIS­TÖ

Ai­vo­lii­ton P-K:n AVH-yh­dis­tys,

pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely