JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.3.2023 16.16
Mielipiteet

MIELIPIDE: Vain valtiontalous pelastaa meidät!

Olen saa­nut pal­vel­la maa­ta kan­sa­ne­dus­ta­ja­na nel­jä vuot­ta val­ti­on­va­rain­va­li­o­kun­nas­sa. Ku­ten kaik­ki tie­tää, sii­nä­kin hal­li­tuk­sel­la on enem­mis­tö. Siis oli. Kaik­ki me­not on teh­ty ve­ron­mak­sa­jien piik­kiin.

Meil­lä edel­leen vil­jel­lään ter­miä, "hy­vin­voin­ti­val­tio", jos­ta on rip­peet jäl­jel­lä. Tä­nään uu­ti­soi­tiin nel­jäs­tä eri puu­ko­tuk­ses­ta, nuor­ten te­ko­sia. He voi­vat pa­hoin. Tä­hän on tul­tu.

Mo­nel­la meis­tä, on edel­leen har­ha­ku­va, et­tä val­tio on lo­put­to­man vau­ras. Tätä me­noa, ei ole ko­vin kau­an. Myön­nän et­tä on vai­kea ym­mär­tää, et­tä kun bud­jet­ti on 80 mil­jar­dia, niin ali­jää­mä on yli 10 mil­jar­dia. Siis tänä vuon­na. Mut­ta se on help­po ym­mär­tää et­tä me­not ovat yli 10 pro­sent­tia suu­rem­mat kuin tu­lot. Kun joka kuu­kau­si tuh­laa enem­pi kuin tie­naa, mut­ta näin Suo­mi nyt te­kee. Ei oli­si va­raa ja ve­lak­si ele­tään. Otam­me vel­kaa las­ten mak­set­ta­vak­si, syö­mä­vel­kaa. Sitä ei voi hy­väk­syä.

Mei­dän re­sep­ti, on lei­ka­ta tois­si­jais­ta me­nois­ta. Niis­tä, jot­ka ei ole la­ki­sää­tei­siä ja pa­kol­li­sia. Us­ko­kaa, nii­tä­kin on mil­jar­di­tol­kul­la. Kyl­lä. Se ei nä­kyi­si suo­ma­lais­ten ar­jes­sa mil­lään lail­la, ja tus­kin mai­ne­kaan me­ni­si. Esi­merk­ki­nä ke­hi­ty­sa­pu. Tämä ai­he on ol­lut tabu. Kaik­ki mah­dol­li­suu­det sääs­tää, löy­tyy Pe­rus­suo­ma­lais­ten vaih­to­eh­to­bud­je­tis­ta. Mei­dän lin­ja on käyt­tää ve­ro­ra­hat ko­ti­maa­han, suo­ma­lais­ten hy­väk­si. Koh­tei­ta pii­saa; van­hus­ten hoi­to, lää­kä­riin pää­sy, omais­hoi­don ve­ro­va­paus, var­hais­kas­va­tus ja kou­lu­tus, muu­ta­mia mai­ni­tak­se­ni.

Kun val­ti­on­vel­ko­jen ko­rot on tänä 2600 mil­joo­naa, val­ti­on ve­lal­la on hin­ta. Ar­vio v.2030 jo 7000 mil­joo­naa. Kun ko­rot on ai­na mak­set­ta­va, se raha, on hy­vin­voin­ti­pal­ve­luis­ta pois. Em­me kan­na­ta va­sem­mis­ton ve­ron­ko­ro­tuk­sia, kos­ka ha­lu­am­me pi­tää kiin­ni, os­to­voi­mas­ta, jota inf­laa­tio te­hok­kaas­ti na­ker­taa. Pyö­rien on pyö­rit­tä­vä, pal­kan on rii­tet­tä­vä elä­mi­seen. Vaa­dim­me vas­tuul­li­sem­paa ta­lous­po­li­tiik­kaa. Suu säk­kiä myö­ten.

JUS­SI WI­HO­NEN

kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.)

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Lisää aiheesta

Kysely