JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.3.2023 10.32
Mielipiteet

MIELIPIDE: Työkyvyttömät lapset

Kes­kus­te­lin juu­ri erään ko­ke­neen opet­ta­jan kans­sa, joka työs­ken­te­lee idyl­li­ses­sä noin 10 000 asuk­kaan pik­ku­kau­pun­gis­sa. Kau­pun­ki si­jait­see etääl­lä kas­vu­kes­kuk­sis­ta, kau­ka­na ur­baa­nis­ta syk­kees­tä, kes­kel­lä kau­nis­ta, rau­hal­lis­ta suo­ma­lais­ta luon­toa.

Opet­ta­ja ker­toi, et­tä en­nen luo­kas­sa oli vain muu­ta­mia, jot­ka tar­vit­si­vat eri­tyis­tä tu­kea, joil­la on op­pi­mis­vai­keuk­sia ja kes­kit­ty­mis­häi­ri­öi­tä. Hei­tä oli sel­vä vä­hem­mis­tö. Ny­ky­ään ti­lan­ne on kään­ty­nyt täy­sin toi­sin päin. Sel­vää vä­hem­mis­töä edus­ta­vat ne, jot­ka ei­vät kär­si mis­tään mai­nit­ta­vas­ta, kou­lun­käyn­tiä vai­keut­ta­vas­ta häi­ri­ös­tä.

Se ei vie­lä mi­nua yl­lät­tä­nyt, mut­ta se py­säyt­ti, kun opet­ta­ja ker­toi, et­tä hän on tör­män­nyt jo pi­tem­män ai­kaa lap­siin, jot­ka ei­vät osaa leik­kiä. Kun hei­dät vie­dään hiek­ka­laa­ti­kol­le, le­lu­jen kes­kel­le, he ei­vät tie­dä, mitä niil­lä pi­täi­si teh­dä. Ti­lan­ne on to­del­la eris­kum­mal­li­nen. Leik­ki on lap­sen työ­tä. Sitä kaut­ta he op­pi­vat so­si­aa­li­sia tai­to­ja, ke­hit­tä­vät ja to­teut­ta­vat mie­li­ku­vi­tus­taan. Mi­kään ei ole lap­sel­le niin ke­hit­tä­vää kuin leik­ki. Kes­kuu­des­sam­me kas­vaa toi­sin sa­no­en työ­ky­vyt­tö­miä lap­sia.

Olem­me saa­neet jäl­leen ker­ran lu­kea uu­ti­sis­ta va­ka­vis­ta vä­ki­val­ta­ri­kok­sis­ta, jois­sa te­ki­jä ja uh­ri ovat sel­väs­ti alai­käi­siä. Voi­si ku­vi­tel­la, et­tä nämä il­mi­öt ovat iso­jen kau­pun­kien vit­sauk­sia, mut­ta näin ei ole. Sa­mal­le vii­kol­le sat­tu­neet kol­me puu­ko­tus­ta­paus­ta ovat ta­pah­tu­neet kaik­ki eri puo­lil­la maa­ta, isois­sa ja pie­nis­sä kau­pun­geis­sa. Tämä on­gel­ma ja il­miö kos­ket­taa siis mei­tä kaik­kia.

Sii­nä vai­hees­sa, kun pie­net lap­set ei­vät osaa enää leik­kiä ja kun ala­kou­lui­käi­set puu­kot­te­le­vat toi­si­aan kes­ken kou­lu­päi­vän, jon­kin­lai­nen raja on yli­tet­ty. Sii­nä koh­taa mei­dän kaik­kien pi­tää vii­meis­tään he­rä­tä. Ku­ten ai­em­min­kin on tul­lut to­det­tua, yk­si mer­kit­tä­vim­mis­tä syis­tä tä­hän muu­tok­seen voi hy­vin­kin ol­la so­si­aa­li­nen me­dia, to­del­li­suu­den ko­ke­mi­nen äly­lait­tei­den kaut­ta. Pu­hu­taan di­gi­na­tii­vien su­ku­pol­vis­ta. Kan­nat­taa­kin miet­tiä, et­tä mitä se di­gi­na­tii­vi­suus ihan oi­ke­as­ti tar­koit­taa?

Väi­tän, et­tä va­hin­ko on jo ta­pah­tu­nut. Nyt on teh­tä­vä pi­kai­ses­ti kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä. Kou­lui­hin pi­tää saa­da li­sää te­ke­viä ja aut­ta­via kä­siä. Pi­tää ol­la kou­lup­syyk­ka­rei­ta ja ku­raat­to­rei­ta. Tie­to eri toi­mi­joi­den vä­lil­lä pi­tää kul­kea. Val­ta­vas­ti re­surs­se­ja ja ai­kaa hu­ka­taan, kun tie­to ei kul­je. Luok­ka­koot pi­tää saa­da pie­nem­mik­si.

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lut on saa­ta­va kun­toon. Meil­lä ei hoi­de­ta mie­len­ter­veyt­tä ja se ai­heut­taa val­ta­vas­ti kus­tan­nuk­sia ja kär­si­mys­tä. Pi­tää saa­da ma­ta­lan kyn­nyk­sen, oi­kea-ai­kais­ta apua mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti saa­ta­vil­le. Ny­ky­ään pa­him­mil­laan on niin, et­tä jopa nuo­ren­kin ih­mi­sen pi­tää teh­dä it­se­mur­ha­y­ri­tys, en­nen kuin apua saa. Kyn­nys avun saa­mi­sek­si ei voi ol­la enää kor­ke­am­pi. Po­lii­sin re­surs­se­ja on li­sät­tä­vä, jot­ta en­nal­ta­es­tä­vää työ­tä voi­daan teh­dä vai­kut­ta­vas­ti.

Sa­moin var­sin­kin et­si­vä nuo­ri­so­työn re­surs­se­ja on li­sät­tä­vä. Mo­ni­am­ma­til­li­suus on täs­sä valt­tia. Täs­sä on ky­sy­mys lap­sis­ta ja nuo­ris­ta. Kyse on siis mei­dän tu­le­vai­suu­des­tam­me. Jos hei­dän hy­vin­voin­ti­aan ja ta­sa­pai­nois­ta elä­mää ei saa­da tur­vat­tua, mei­dän kaik­kien tu­le­vai­suu­tem­me on uhat­tu­na. Se on kyl­mä, ikä­vä to­si­a­sia.

Kai­kis­ta vai­kut­ta­vin työ täl­lai­sen ke­hi­tyk­sen kat­kai­se­mi­sek­si teh­dään lo­pul­ta ko­to­na. Van­hem­pien pi­tää saa­da riit­tä­väs­ti tu­kea van­hem­muu­teen, kas­va­tus­työ­hön, mut­ta sa­mal­la pi­tää jo­kai­sen ha­vah­tua nyt ti­lan­tee­seen. Kas­va­tus on kui­ten­kin en­si­si­jai­ses­ti van­hem­pien vas­tuul­la. On­ko sii­tä vas­tuus­ta pi­det­ty riit­tä­väs­ti huol­ta? Mitä pi­täi­si teh­dä pa­rem­min? Mitä enem­män? On­ko kaik­ki ok?

MAR­KO KIL­PI (kok.)

Kan­sa­ne­dus­ta­ja/edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Lisää aiheesta

Kysely