JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.3.2023 8.30
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kannattaisiko Tohmajärven ev.lut. seurakunnan liittyä Kiteen seurakuntaan?

Ot­si­kon ky­sy­mys as­kar­rut­taa seu­ra­kun­nan päät­tä­jiä. Osa on jo muo­dos­ta­nut mie­li­pi­teen­sä, joka hen­kii voi­ma­kas­ta ha­lua py­syä it­se­näi­se­nä. Oma seu­ra­kun­ta on oma seu­ra­kun­ta ja lii­tok­set tuo­vat yleen­sä vain huo­noa tul­les­saan. Pal­ve­lut heik­ke­ne­vät ja pää­tös­val­ta siir­tyy kau­as pois pai­kal­li­sil­ta. Olem­me Toh­ma­jär­vel­lä me­net­tä­neet pai­kal­li­sis­ta pal­ve­luis­ta jo po­lii­sin, ve­ro­toi­mis­ton, Ke­lan, rönt­ge­nin ja kaik­ki pank­ki­pal­ve­lut. Ja nyt vie­lä seu­ra­kun­ta­kin, joka sen­tään on ol­lut tääl­lä jo 1650-lu­vul­ta läh­tien!

Piis­pan ke­ho­tuk­ses­ta Toh­ma­jär­ven ev.lut. seu­ra­kun­ta on yh­des­sä Ki­teen ev.lut. seu­ra­kun­nan kans­sa te­ke­mäs­sä sel­vi­tys­tä seu­ra­kun­tien vä­li­sen yh­teis­työn li­sää­mi­ses­tä tai mah­dol­li­ses­ta seu­ra­kun­ta­lii­tok­ses­ta. Sel­vi­tys­hen­ki­löi­nä ovat kon­sult­ti Rai­mo Tu­ru­nen ja mo­lem­pien seu­ra­kun­tien ta­lous­pääl­li­köt. Val­mis­ta pi­täi­si tul­la vii­meis­tään en­si syk­syyn men­nes­sä, jol­loin mo­lem­pien seu­ra­kun­tien kirk­ko­val­tuus­tot saa­vat eteen­sä sel­vi­tyk­sen ja sen eh­do­tuk­set. Pää­tös­val­ta on kirk­ko­val­tuu­te­tuil­la. Vaih­to­eh­to­ja on ai­na­kin kol­me: ny­kyi­sen yh­teis­työn jat­ka­mi­nen, yh­teis­työn li­sää­mi­nen tai seu­ra­kun­ta­lii­tos.

Mik­si täl­lai­sia sel­vi­tyk­siä teh­dään? Toh­ma­jär­ven ev.lut. seu­ra­kun­ta on an­si­ok­kaas­ti pi­tä­nyt pin­tan­sa maa­seu­tu­ja ko­et­te­le­vas­sa väki- ja jä­sen­mää­rän las­ku­suh­dan­tees­sa. Kiin­teis­tö­jä on myy­ty pois ja työn­te­ki­jä­mää­rää on su­pis­tet­tu. Kir­kot on maa­lat­tu ja kor­jail­tu omil­la ja saa­duil­la va­roil­la. Met­sä­o­mai­suu­den tuot­to on käy­tet­ty käyt­tö­ta­lou­den kat­teek­si. Sin­ni­tel­ty on, ja jopa kun­ni­ak­kaas­ti.

Suu­rin huo­li on kui­ten­kin tu­le­vis­ta vuo­sis­ta. Ta­lou­sen­nus­te on huo­les­tut­ta­vaa lu­et­ta­vaa. Jä­sen­mää­rä ja sen myö­tä ve­ro­tu­lot las­ke­vat noin pro­sen­tin vauh­tia/vuo­si. Mi­ten seu­ra­kun­ta sel­vi­ää ta­lou­del­li­ses­ti vii­den tai kym­me­nen vuo­den pääs­tä? Vä­hen­tä­mäl­lä hen­ki­lö­kun­taa? Par­tu­roi­mal­la lo­put­kin met­sät vii­meis­tä tik­kua myö­ten?

Mi­nul­le ei ole mi­kään ilo ol­la Toh­ma­jär­ven vii­mei­nen kirk­ko­her­ra, jos niin sat­tuu käy­mään. Enem­män­kin mie­len täyt­tää – näin en­nen elä­ke­päi­viä – huo­li seu­ra­kun­nan sel­vi­ä­mi­ses­tä tu­le­vi­na vuo­si­na. Seu­ra­kun­ta sel­vi­ää it­se­näi­se­nä­kin, mut­ta mel­koi­sia suo­ne­nis­ku­ja ko­kien. Us­kon myös, et­tä seu­ra­kun­ta sel­vi­ää myös osa­na Ki­teen seu­ra­kun­taa, jos pe­rus­pal­ve­lut omal­la paik­ka­kun­nal­la saa­daan pi­det­tyä koh­tuul­li­si­na ja ih­mi­siä pal­ve­le­vi­na vas­tai­suu­des­sa­kin.

Seu­ra­kun­ta voi viet­tää vuon­na 2050 (tai 2051) 400-vuo­tis­juh­lia iloi­sin mie­lin. Tämä hen­gel­li­nen yh­tei­sö on sil­loin joka ta­pauk­ses­sa ole­mas­sa joko it­se­näi­se­nä Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­ta­na tai osa­na laa­jem­paa ko­ko­nai­suut­ta, oli­pa sen nimi sit­ten Ki­teen tai ”Kes­ki-Kar­ja­lan” seu­ra­kun­ta.

MIK­KO LAP­PA­LAI­NEN

kirk­ko­her­ra, ro­vas­ti

Toh­ma­jär­ven ev.lut. srk

Lisää aiheesta

Kysely