JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.3.2023 5.45
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Aktiiviset ehdokkaat saavat äänestäjät liikkeelle

Edus­kun­ta­vaa­lei­hin on ai­kaa rei­lut kol­me viik­koa. Mak­ka­rat ti­ri­se­vät, sop­pa­kat­ti­lat po­ri­se­vat ja kah­via ku­luu to­reil­la ja kaup­po­jen käy­tä­vil­lä, kun eh­dok­kaat tuo­vat asi­aan­sa vaa­li­kan­san kuu­lu­vil­le. Hyvä näin, sil­lä eh­dok­kai­den koh­taa­mi­nen kas­vok­kain tuo po­li­tii­kan myös in­hi­mil­lis­tä ma­kua.

Vaa­li­pa­nee­lei­ta­kin on Kes­ki-Kar­ja­las­sa pi­det­ty jo ai­na­kin kak­sin kap­pa­lein. Mi­ten­kään val­ta­vaan kan­san­suo­si­oon pa­nee­lit ei­vät ole pääs­seet. Har­mit­taa, sil­lä vaa­li­pa­nee­lis­sa oli­si eri­no­mai­nen paik­ka haas­taa eh­dok­kaat kes­kus­te­luun myös pai­kal­li­si­sia vai­ku­tuk­sia tuo­vis­ta val­ta­kun­nan po­li­tii­kan ky­sy­myk­sis­tä.

Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä ää­ni­oi­keu­te­tuil­la on va­lit­ta­va­naan 156 eh­do­kas­ta 17 eri lis­tal­ta. Maa­kun­nit­tain eh­dok­kaat ja­kau­tu­vat Poh­jois-Kar­ja­laan 66 ja Poh­jois-Sa­voon 90 eh­dok­kaan tar­jon­nal­la. Kes­ki-Kar­ja­las­ta on eh­dol­la vii­si. Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­tä edus­kun­taan va­li­taan 15 kan­sa­ne­dus­ta­jaa.

Lu­ku­jen va­los­sa näyt­tää siis sil­tä, et­tä jo­kai­sen aa­te­maa­il­maan so­pi­va vaih­to­eh­to löy­tyy Savo-Kar­ja­lan­kin lis­toil­ta. Mil­lä pe­rus­teel­la pää­tät, ke­nen nu­me­ron ää­nes­tys­ko­pis­sa vaa­li­lip­puun kir­joi­tat, voi ol­la kui­ten­kin laa­jem­man pun­ta­roin­nin ai­he. Va­lin­tap­ro­ses­sis­ta ei kan­na­ta teh­dä kui­ten­kaan lii­an vai­ke­aa ja yk­si­tyis­koh­tiin ta­ker­tu­vaa. Po­li­tiik­ka kun tup­paa ole­maan komp­ro­mis­se­ja täyn­nä. Sii­nä yk­sit­täi­set kan­sa­ne­dus­ta­jat saa­vat muo­toil­la aja­tuk­sen­sa puo­lu­een­sa oh­jel­man mu­kai­sik­si.

Vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­leis­sa nuk­ku­vien puo­lue sai suu­rim­man ää­ni­mää­rän: val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli 72,1 pro­sent­tia, eli nuk­ku­maan jäi 27,9 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Savo-Kar­ja­las­sa mu­kaan lu­kien Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat nuk­kui kol­mas osa ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Nyt en­nen vaa­le­ja nuk­ku­vien ka­las­ta­mi­nen vaa­liu­ur­nil­le on puo­lu­ei­den ja eh­dok­kai­den teh­tä­vä.

On­nek­si ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­den kas­vus­sa on näh­tä­vis­sä po­si­tii­vi­si­a­kin en­nus­tei­ta. Kan­tar Pub­li­cin val­ti­on nuo­ri­so­neu­vos­tol­le to­teut­ta­man ky­se­lyn mu­kaan kol­me nel­jäs­tä nuo­res­ta (77 pro­sent­tia) ai­koo ää­nes­tää ke­vään 2023 edus­kun­ta­vaa­leis­sa. 46 pro­sent­tia nuo­ris­ta sa­noo ää­nes­tä­vän­sä var­mas­ti ja 31 pro­sent­tia to­den­nä­köi­ses­ti. Ky­se­lyn pe­rus­teel­la val­ta­o­sa ää­nes­tä­mään ai­ko­vis­ta nuo­ris­ta nä­kee ää­nes­tä­mi­sen kan­sa­lais­vel­vol­li­suu­te­na ja ko­kee, et­tä ää­nes­tä­mäl­lä voi vai­kut­taa yh­teis­kun­taan. Ky­se­lyn mu­kaan nuor­ten ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli­kin sel­väs­sä kas­vus­sa edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Ke­vääl­lä 2019 edus­kun­ta­vaa­leis­sa 18–24-vuo­ti­ais­ta nuo­ris­ta ää­nes­ti 55 pro­sent­tia, kun vuo­den 2015 vaa­leis­sa vas­taa­vas­ta ikä­ryh­mäs­tä ää­nes­ti 47 pro­sent­tia.

Näyt­tää, et­tä ai­na­kin nuo­rim­mat ää­nes­tä­jät ovat tu­los­sa en­tis­tä vilk­kaam­min uur­nil­le.

K.S.

OI­KAI­SU: Vii­me vii­kon pää­kir­joi­tuk­sen ni­mi­kir­jai­met oli­vat men­neet toi­mi­tus­sih­tee­rin kä­sit­te­lys­sä vää­rin. Teks­tin al­la piti ol­la Päi­vi Lie­vo­sen ni­mi­kir­jai­met P.L.

Lisää aiheesta

Kysely