JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen Rantakentälle Nightwishin konserttiin odotetaan kesäkuussa yli 10 000 kävijää. Kuvituskuva.

Kiteen Rantakentälle Nightwishin konserttiin odotetaan kesäkuussa yli 10 000 kävijää. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

1.3.2023 7.00
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Keski-Karjalalla on edessään näytön paikka

Ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä Ki­teel­lä pi­det­tä­väs­sä Night­wis­hin kon­ser­tis­sa on näy­tön paik­ka koko seu­tu­kun­nal­le. Li­put ta­pah­tu­maan on jo lop­puun­myy­ty ja Ran­ta­ken­täl­le odo­te­taan 10 000 kä­vi­jää, jois­ta osa tu­lee paik­ka­kun­nal­le jopa usei­ta päi­viä ai­kai­sem­min. Kon­sert­ti­li­pun os­ta­jien li­säk­si ar­vi­oi­daan li­säk­si noin 2 000 oheis­vie­raan saa­pu­van Ki­teel­le. Ta­pah­tu­ma on suu­rin tä­hän men­nes­sä Ki­teel­lä jär­jes­tet­ty.

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä Nor­dic Live Pro­duc­ti­ons Oy kiit­te­li en­sim­mäi­ses­sä jul­ki­ses­sa ta­pah­tu­ma­suun­nit­te­lun ti­lai­suu­des­sa ki­tee­läis­ten ak­tii­vi­suut­ta ai­heen tii­moil­ta. Pai­kal­li­set ha­lu­a­vat osan­sa sekä oheis­toi­min­nois­ta et­tä tu­lois­ta.

Täs­tä riit­täi­si sii­vua Ki­teen kau­pun­gin li­säk­si myös naa­pu­ri­kun­nil­le. Vie­lä ei ole tul­lut jul­ki­suu­teen sen suu­rem­pia suun­ni­tel­mia, ai­o­taan­ko Rääk­ky­läs­sä ja Toh­ma­jär­vel­lä osal­lis­tua näi­hin rien­toi­hin.

Mil­tä kuu­los­tai­si vaik­ka­pa oh­jat­tu ret­ki naa­pu­ri­kun­nan kult­tuu­ri­tar­jon­nan, luon­to­koh­tei­den tai ruo­ka­ma­ku­jen pa­riin? Tuos­ta kä­vi­jä­mää­räs­tä, jos­ta osa viet­tää jopa vii­kon Kes­ki-Kar­ja­las­sa, oli­si mah­dol­lis­ta saa­da kai­vat­tua os­to­voi­maa naa­pu­ri­kun­tien­kin yri­tyk­siin. Ja en­nen kaik­kea näyt­tää, et­tä meil­le kan­nat­taa tul­la muu­ten­kin kuin yh­den kon­ser­tin ta­kia.

Ret­ki naa­pu­ri­kun­taan kat­ke­aa au­tot­to­mil­la jo en­sim­mäi­seen on­gel­maan; kou­lu­jen loma-ai­kaan ei jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä ole ke­hu­mis­ta. Täs­sä­kin on yk­si poh­din­nan paik­ka.

En­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan kon­ser­tin kä­vi­jöis­tä 80 pro­sent­tia tu­lee yli 50 ki­lo­met­rin pääs­tä Ki­teen vink­ke­lis­tä kat­sot­tu­na ja 45 pro­sent­tia yli sa­dan ki­lo­met­rin pääs­tä, kau­kai­sim­mat Ame­ri­kas­ta, Aust­ra­li­as­ta ja Pe­rus­ta saak­ka. Pää­koh­tee­na tu­li­joil­la on kaik­ki Night­wis­hiin liit­ty­vä, mut­ta jou­kos­sa on var­mas­ti myös sel­lai­sia vie­rai­ta, jot­ka ret­kei­le­vät, tu­tus­tu­vat muu­hun­kin kult­tuu­ri­tar­jon­taan ja ha­lu­a­vat mais­tel­la pai­kal­li­sia ma­ku­ja. Ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­ti al­kaa ol­la täyn­nä jo Sa­von­lin­naa myö­ten.

Kon­sert­ti­kä­vi­jöi­den kes­ki-ikä on 44 vuot­ta, jo­ten ku­lut­ta­ja­po­ten­ti­aa­lia on ja ikä­ryh­mäl­le telt­ta­ma­joi­tus ja rois­ke­läp­pä­pit­sa kyl­mä­nä tus­kin ovat val­ta­va­lin­to­ja.

Night­wis­hin li­säk­si Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een kult­tuu­ri­vuo­teen kuu­lui­si eh­dot­to­mas­ti Värt­ti­nän 40-vuo­tis­juh­la. Har­mi vain, et­tei se näil­lä nä­ky­min yh­ty­een syn­ty­mä­pi­tä­jän tai koko seu­tu­kun­nan ta­pah­tu­ma­tar­jon­nas­sa ai­na­kaan vie­lä näy. Ki­hauk­sen oh­jel­mas­sa ei paik­ka­kun­nan mai­neik­kaim­mak­si ko­hon­nut­ta kan­san­mu­sii­kin yh­ty­et­tä ole lis­tat­tu­na, mikä on eit­tä­mät­tä eri­kois­ta kun koko ta­pah­tu­ma on Värt­ti­nän me­nes­tyk­sen sii­vit­tä­mä­nä al­ku­jaan ra­ken­tu­nut.

P.L.

Lisää aiheesta

Kysely